SUF-Kunskapscentrum Samverkan – Utveckling

advertisement
SUF – Kunskapscentrum
Samverkan – Utveckling - Föräldraskap
Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB
Stöd till barn och föräldrar
i familjer där någon
förälder har utvecklingsstörning
eller andra kognitiva svårigheter
som
påverkar föräldraförmågan
www.lul.se/suf
SUF:s målgrupp
•
•
•
•
Utvecklingsstörning
Svagbegåvning
Neuropsykiatriska
funktionshinder
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
• Utvecklingsstörning / Intellektuell
funktionsnedsättning
– IK<70 sedan barndomen + nedsatt adaptiv förmåga
– Lindrig US vanligast (IK 50-70)
• Kan ibland diagnostiseras först i vuxen ålder
– Ofta samtidigt med andra utvecklingsavvikelser
• Svagbegåvning
– IK 71-84
– Ibland stora problem: speciellt om annan samtidig
funktionsnedsättning / psykisk sjukdom
Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
en utvecklingsavvikelse – ofta flera diagnoser
Vad innebär de olika tillstånden?
Symtom och beteenden
Kognitiv funktionsnedsättning
Diagnoskriterier I
(symtom, beteenden)
ADHD
Autismspektrum
•
•
•
•
•
Uppmärksamhetsstörning
•
Impulsivitet
•
Bristande aktivitetsreglering
•
(+ perceptionsstörning,
motorik-/koordinationsstörning/DCD = ”DAMP”)
Brister i socialt samspel
Brister i kommunikation
Begränsning i beteende- och
intresserepertoar
(perceptionsstörning)
ADHD symtom hos vuxna
Uppmärksamhetssvårigheter
•
•
•
•
•
•
Undviker, skjuter upp krävande
uppgifter
Lättdistraherad ; avslutar ej
påbörjade projekt
Bristande tidsuppfattning
Glömmer tider, åtaganden,
Svårt att planera, organisera,
hålla ordning
Svårt att hitta
ADHD symtom hos vuxna
Överaktivitet
•
•
•
•
•
•
•
•
Rör händer och fötter
Svårt att koppla av, vila
Lätt uttråkad
Aktivt, rörligt arbete
“Arbetsnarkoman”
“Träningsnarkoman”
Pratar för mycket
Inre rastlöshet
ADHD symtom hos vuxna
Impulsivitet
•
•
•
•
•
•
•
Bristande bromsar
Svårt se konsekvenser på sikt
Snabba belöningar, ex.
– mat, alkohol
– sex, shopping
Risktagande
Svårt att vänta
Avbryter andra
Känslomässig labilitet
Växer ADHD bort?
•
Ca 50 % uppfyller fortfarande diagnoskriterierna som vuxna
•
Ca 50 % uppfyller ej längre diagnoskriterierna pga
– Hjärnans mognad
– Anpassning hos individen
• Fungerande strategier, lämpligt arbete etc men
•
Ca 85 % har kvarvarande ADHD-symtom
Asberger Syndrom
Perceptuellt fungerande – Syn, hörsel,
smak mm
•
•
•
•
•
•
•
•
Sinnesupplevelser/ -avvikelser.
Ljus- och ljudkänslighet. Känsel/beröring/smärta.
Kroppskontakt.
Smak och lukt.
Mat och matvanor.
Sömn och sömnproblem.
Klädsel.
Svårigheter att känna igen ansikten.
Automatiseringssvårigheter.
• Upplevd hälsa.
Gemensamt för NPF
•
•
•
•
•
•
Diagnoser baserade på symtom, beteenden
Utvecklingsrelaterade
Kognitiva funktionshinder
Medfödda eller uppstår tidigt i livet
Långvarig funktionsnedsättning inom flera livsområden
Oftast kvarstående problem i vuxen ålder
Kognition
Fem central delar
• Exekutiva funktioner – bl.a. att kunna planera,
organisera och reglera det egna beteendet
• Theory of Mind – bl.a. att förstå att det är skillnad
mellan egna och andras tankar och känslor
• Central Koherens – att kunna se större sammanhang
utifrån detaljer
• Begåvning
• Minnet
Konsekvens av kognitiv
nedsättning
•
•
•
•
•
Tidsuppfattning
Planering och organisering
Läs- och skrivsvårigheter
Långsamhet
Socialt
Konsekvens av kognitiv
nedsättning
• Minne
• Förståelse
• Omdöme
Kognition
Vår förmåga att tänka, att lära och
att bearbeta information från
omvärlden.
Automatisering
• Föräldern har förmåga men det brister i
tillämpning i och med att förmågorna inte är
automatiserade.
• Detta gör att de inte har energi till att
upprätthålla en jämn kvalité i föräldraförmågan.
Kognitiva funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uppmärksamhet
Perception
Minne
Planering
Organisering
Inlärning
Problemlösning
Förståelse
Logiskt induktivt
Språk
Abstraktionsförmåga
Adaptiva funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunikation
Samhällsdelaktighet
Kunskapstillämpning
Hembeteende
Fritid
Självomsorg
Självstyrning
Relationsförmåga
Hur används simulatordockan
”Reality Care Baby”?
Albin och Pia
•
•
•
•
Reality Baby – datorstyrd
Trådlöst ID armband till vårdnadshavare
Registrerar omvårdnad
Bebissimulatorn
– Matas, rapas, vaggas, byta blöja dygnet runt
• Konkret
Syftet med Pia och Albin
• Ge personer en realistisk upplevelse av att sköta om ett
spädbarn i en trygg miljö och samtidigt få tillgång till en
meningsfull utvärdering och möjlighet till feedback.
• Att demonstrera på vilket sätt barn inverka på en
persons livsstil, familjemedlemmar och framtida livsval,
allt för att ge förutsättningar för goda ”informed life
choices” och beteende.
Syftet med Pia och Albin
• Öka förståelse för hur tids- och ansvarskrävande barn
kan vara, likväl vilka skötselbehov de har, och detta kan
relateras till de krav som ställs på personen som tänker
på att skaffa barn.
• Hjälpa gravida kvinnor att arbeta igenom/fundera över
viktiga beslut vg om de ska behålla barnet eller
medverka till en placering eller adoption (eller en abort i
det fall graviditeten upptäcks tidigt).
Syftet med Pia och Albin
• Ge möjlighet till att träna färdigheter på ett
konkret, hands-on utbildningsupplägg där man
får träning inom spädbarnsskötsel.
Barnen
• Antal
• Riskgrupp
Erfarenheter från vuxna
barn
– Mobbning, trakasserier och
isolering
– Vill ha uppmärksamhet
– Tillgång till insatser
– Kunskap om förälderns
kognitiva svårigheter
Försummelse
•
•
•
•
•
•
Anmälningsgrundade vs Good enough
Skadligt över tid
Bristande förmågor – ”kan ibland”
Påverkan av stress
Förälderns försvar
Uppnår ingen delad uppfattning
Download