Farmakologi 151120

advertisement
Farmakologi
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Tentamen 1
7,5 högskolepoäng
SSK 15 (GSJUK14H)
Kod:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
20 november 2015
3 tim
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen:
57 p
För att få respektive betyg krävs:
För godkänt (G) krävs 70% av totalpoängen medan VG kräver 85%.
Allmänna anvisningar:
1. Det är viktigt att du läser igenom frågorna ordentligt.
2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning inte sker.
3. Korrekta svar kombinerade med felaktiga påståenden ger poängavdrag och kan innebära att
slutsumman av poäng på en fråga blir 0 poäng. En fråga kan dock inte som helhet generera
minuspoäng!
4. Tentamensresultat läggs ut på Ladokportalen. Räkna med tre veckors rättningstid.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Claes Wikström
0709- 53 89 88
1/ Om halveringstiden (T½) för ett läkemedel är 11 timmar, hur lång tid beräknas det då ta för
detta läkemedel att lämna kroppen (så gott som) helt? Du ska visa hur du räknar ut resultatet
för full poäng. (2)
2/ Ett läkemedel kan fungera som en kompetitiv antagonist på en receptor. Förklara vad som
menas med begreppen kompetitiv och antagonist. (3)
Kompetitiv:
Antagonist:
3/ Vad innebär första passageeffekten som många läkemedel påverkas av. Förklara också hur
detta kan påverka ett läkemedels biologiska tillgänglighet och ge exempel på hur läkemedels
olika administreringsformer påverkar denna. (4)
4/ Lasse, 56 år, har fått recept på ramipril (Triatec®) som är en ACE-hämmare.
a/ Vad är ACE för något? (1)
b/ Förklara verkningsmekanismen för ACE-hämmare och hur preload och afterload påverkas!
(4)
5/ Vad har statiner, t ex simvastatin, för effekter? Vad kan indikationen vara för att ge dessa
läkemedel, d v s ange något sjukdomstillstånd där det är aktuellt att ordinera statiner? (2)
6/ Warfarin är ett vanligt läkemedel vid sjukdom i kärlen.
a/ Vilket är antidotet mot warfarin som man kan ge om man skulle få biverkningar av
läkemedlet? (1)
b/ Vilken allvarlig biverkan är trolig av warfarin? (1)
c/ Warfarin är ett läkemedel som ofta påverkas av andra läkemedel t ex i form av
enzyminduktion. Förklara vad enzyminduktion innebär och hur detta kan påverka effekten av
warfarinet. (3)
7/ I vissa fall används fibrinolytiska läkemedel inom vården. Vad är effekten av ett sådant
läkemedel och vid vilka diagnoser kan det vara aktuellt att använda fibrinolytika? (2)
8/ Idag är s k analoginsuliner vanliga.
a/ Förklara vad som skiljer ett analoginsulin från ett humaninsulin och vilka egenskaper dessa
typer av insulin kan ha som är positiva i behandlingen av diabetes. (3)
b/ Vad är den vanligaste biverkningen vid insulinbehandling? (1)
9/ Metformin (Glucophage® m fl) används av många äldre personer vid diabetes typ 2.
a/ Vilka olika effekter har metformin som är positiva vid denna sjukdom? (2)
b/ Det finns en mycket allvarlig biverkan av metformin som man bör känna till. Vilken? (1)
10/ Selektiva beta2-stimulerare som terbutalin (Bricanyl®) används ofta vid astma. Ange två
biverkningar som beta2-stimulerare kan ge (speciellt vid högre doser). (2)
11/ Omeprazol är en protonpumpshämmare som används mot bl a ulkussjukdom.
a/ Vilka celler utövar omeprazol sin verkan på? (1)
b/ Omeprazol har irreversibel effekt – vad innebär detta? (1)
c/ Ange en annan grupp läkemedel som kan användas för att minska saltsyraproduktion. (1)
d/ Ibland används antacida (ex. Novaluzid®) vid ulkus. Hur fungerar dessa läkemedel och
vad har de för effekt? (2)
12/ Neuroleptika som används vid psykoser har många biverkningar.
a/ Varför ger gruppen neuroleptika som används vid psykoser symtom som liknar dem vid
Parkinsons sjukdom som biverkning, s k Parkinsonism? Vad är behandlingen vid dessa
symtom! (2)
b/ Vad är tardiv dyskinesi som är en sen biverkan vid antipsykotisk terapi? (1)
c/ Hur förklara man den antiemetiska effekten av neuroleptika? (1)
13/ Cytostatika som används vid tumörsjukdom kan ha flera olika verkningsmekanismer.
a/ Beskriv en verkningsmekanism för cytostatika. (2)
b/ Benmärgsdepression är en vanlig följd av cytostatikaanvändning. Vad kan detta ge upphov
till för problem? Ange tre olika konsekvenser! (3)
c/ Ange två andra vanliga biverkningar av gruppen cytostatika. (1)
14/ Varför kan man få svampinfektioner som följd av antibiotikabehandling? Förklara! (2)
15/ Nitrater och sildenafil (Viagra) skall inte kombineras. Förklara varför. (2)
16/ Ibuprofen (Ipren) är ett läkemedel som ofta används vid smärta.
a/ Förklara verkningsmekanismen för ibuprofen och andra liknande läkemedel inom NSAIDgruppen. (2)
b/ NSAID-preparat kan i värsta fall utlösa hjärtsvikt. Förklara hur detta kan ske. (2)
c/ Ibland används paracetamol på samma indikationer som NSAID. Vad är den allvarliga
risken vid användning av detta läkemedel? Förklara! (2)
Download