Ordinarie tentamen till kursen i Industriell ekonomi

advertisement
Mittuniversitetet
SHV
Uppsamlingstentamen till kursen i Industriell ekonomi 7.5 hp 090829
Tentamen består av 10 uppgifter om totalt 100 poäng
Betyg: 90-100 p = A; 80-89p = B; 70-79p = C; 60-69p = D; 50-59p = E; 47-49p = Fx
och 0-46p = F
Hjälpmedel är egen miniräknare samt tabeller som medföljer skrivningen.
Dennis kommer att finna tillgänglig på telefon 076-8241370 från en till tre timmar efter
tentamensstart.
Om du tycker att någon fråga är oklar så skriver du ned din tolkning tillsammans med
svaret.
Visa även viktiga uträkningar (modellen) så kan du få poäng även om svaret är fel. Ett
felaktigt svar utan visade uträkningar ger alltid 0 poäng.
Skriv svar med rätt sorter!
Lycka till
Dennis Lans
Uppgift 1 (12 poäng)
a) Företaget Förband AB har följande kostnader för en av sina produkter
Rörliga materialkostnader
Rörliga lönekostnader
Övriga rörliga kostnader
Avskrivningar
Administration och distribution
10 kr/st
15 kr/st
10 kr/st
500 000 kr/år
1 000 000 kr/år
Ett visst år är försäljning 125 000 stycken. Försäljningspris är 50 kr/st. Hur stor blir
företagets vinst efter skatt om skattesatsen är 30% av vinsten. Hur stor är
säkerhetsmarginalen? Ange svaret i procent.
b) För att förbättra lönsamheten nästa år så planeras rationaliseringsåtgärder som minskar
arbetstidsåtgången med 50%, materialåtgången med 25% och övriga rörliga kostnader
med 50%. De fasta kostnaderna ökar med 1 000 000 kr/år. Försäljningen antas oförändrad
till 125 000 st/år. Är åtgärden lönsam? Hur stor blir vinsten efter skatt nu? Hur stor blir
säkerhetsmarginalen.
Uppgift 2 ( 10 poäng)
Industriföretaget Sluta tätt AB tillverkade under en viss tid 22 000 enheter av en produkt
varvid totalkostnaderna uppgick till 239 800 kronor i fasta kostnader och 352 000 i rörliga
kostnader. Under perioden har sysselsättningen och producerade enheter varit 10 % över det
normala.
a) Beräkna styckekostnaden enligt en vanlig divisionskalkyl.
b) Om det i stället hade varit ett normalår och den rörliga kostnaden följer antal producerade
enheter. Vilken kostnad per styck får man då?
Uppgift 3 (16 poäng)
Storsjöns mekaniska AB har följande internbokförda verkliga kostnader under ett år för en av
produkterna.
Direkt material
Materialomkostnader
Direkt arbetslön
Tillverkn. omkostnader, fasta
Tillverkn. omkostnader, rörliga
Affärsomkostnader, fasta
Affärsomkostnader. Rörliga
350 000 kr
35 000 kr
400 000 kr
300 000 kr
380 000 kr
170 000 kr
100 000 kr
Under detta har såväl tillverkning som försäljning varit 120 % av ett normalår.
a) Beräkna normalpåläggen i procent. (Ledning: Ställ först upp en fullständig kalkyl under
ett normalår. Tänk på vilka kostnader som förändras!)
b) Använd påläggen i a) och beräkna självkostnaden för en order där det åtgår direkt material
för 125 kr/st och direkta löner för 150 kr/st
c) Vad blir priset i b) om företaget har en vinstmarginal på 20 %?
Uppgift 4 (8 poäng)
Bosse Byggare AB bygger ett litet daghem under tiden 1 mars – 1 oktober för 2 730 000
kronor. Överlämnandet/försäljningen till Åre kommun sker den 5 oktober. Betalningen sker
den 1 november samma år.
a) När uppkom och till vilka värden uppgick byggföretagets inkomst, inbetalning och intäkt.
b) Med samma förutsättningar som i a) såldes daghemmet till kommunen redan den 25
februari, d v s innan byggnationen påbörjades.
Vilka ändringar medför detta på lösningen?
Uppgift 5 (10 poäng)
Fastighetsbolaget Krokomshus AB tänker bygga om ett gammalt pannrum till en butik. Man
har ställt samman följande kalkyleringsunderlag:
Ombyggnadskostnad
Årlig drift och underhåll
Ekonomisk livslängd
Kalkylränta
1 000 000 kr
31 600 kr
10 år
15 %
Fastighetsbolaget har redan kontakt med en person som är beredd att betala 24 000 kronor i
månaden för att få hyra butikslokalen.
Är detta en vettig investering?
a) om längsta tillåtna pay-off-tid är satt till 5 år?
b) om man använder nuvärdemetoden vid sin kalkylering av investeringens lönsamhet?
Uppgift 6 (8 poäng)
Vad menas med A-, V-, X-, respektive T-formad verksamhet? Ge exempel och i
förekommande fall synonymer till ”bokstavsbegreppen”:
Uppgift 7 (10 poäng)
a) Varför kan det vara viktigt att segmentera marknaden? Vad innebär segmentering och hur
kan den göras?
b) Vad betyder begreppet benchmarking och vad har det med marknadsföring att göra?
Uppgift 8 ( 8 poäng)
a) Viken gemensam nämnare har funktionsorganisation, produktorganisation,
kundorganisation och geografisk organisation?
c) Hur kan den horisontella samordningen ske och vad menas med detta begrepp?
Uppgift 9 (10 poäng)
a) Vad säger en resultaträkning om ett företag?
b) Vad säger en balansräkning om ett företag?
Uppgift 10 (8 poäng)
a) Vilken finansieringsform är billigast och dyrast?
b) Hur påverkar en emission företagets resultat?
Download