Kursplan

advertisement
Dnr: 2015/665­3.1.2
Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper 1RK030 Judendomen i antiken och modern tid, 7,5 högskolepoäng Judaism in Antiquity and the Modern Period, 7.5 credits Huvudområde Religionsvetenskap Ämnesgrupp Religionsvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 2015­02­19 Kursplanen gäller från och med vårterminen 2015 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l
l
l
l
l
översiktligt redogöra för den rabbinska judendomens framväxt i förhållande till kristendomen, översiktligt redogöra för innehåll och karakteristika hos de viktigaste rabbinska texterna, diskutera den klassiska rabbinska judendomens inflytande på modern judendom, diskutera hur man i judisk tradition klarar balansgången att förnya och förändra samtidigt som man håller fast vid traditionen, redogöra för de olika riktningarna inom modern judendom, diskutera den roll som judendomen spelar för judar i diasporan och Israel idag. Innehåll Kursen gör nedslag i två särskilt viktiga perioder i det judiska folkets historia 1) antiken då grunden till dagens judendom lades och 2) modern tid då de olika riktningarna inom modern judendom utvecklades och staten Israel grundades. I den del som behandlar antiken ges en översikt av judendomens viktigaste texter med särskild vikt på den betydelse som texttolkningstraditionen har haft för judisk teologi och praxis och dess roll för judendomens förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. I den del som behandlar judendomen efter upplysningstiden ligger fokus på de olika riktningarna inom modern judendom och den roll judendomen spelar för judar (och för den icke­judiska minoriteten) i dagens israeliska samhälle. Undervisningsformer Distansundervisning med hjälp av lärplattform. särskild vikt på den betydelse som texttolkningstraditionen har haft för judisk teologi och praxis och dess roll för judendomens förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. I den del som behandlar judendomen efter upplysningstiden ligger fokus på de olika riktningarna inom modern judendom och den roll judendomen spelar för judar (och för den icke­judiska minoriteten) i dagens israeliska samhälle. Undervisningsformer Distansundervisning med hjälp av lärplattform. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Examination sker genom aktivt deltagande samt inlämningsuppgifter under kursens gång.
För betyget Godkänd på kursen krävs att de förväntade studieresultaten är uppnådda. Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs och återkopplas till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts. Edited by Barry W. Holtz. New York: Summit Books, 1984 (i urval sid. 11–103, 129–211). ISBN: 9780671605964.
Fishman Barack, Sylvia, The Way Into the Varieties of Jewishness. Woodstock: Jewish Lights, 2007. (254 sidor). ISBN: 13: 978­1580233675, ISBN­10: 1580233678. Hayes, Christine, The Emergence of Judaism: Classical Traditions in Contemporary
Perspective. Minneapolis: Fortress Press, 2011. 183 s. ISBN: 9780800697495. Liebman, Charles and Bernard Susser, ”Judaism and Jewishness in the Jewish State.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 555 (1998): 15–25 (Mymoodle). Zetterholm, Karin Hedner, Jewish Interpretation of the Bible: Ancient and Contemporary. Minneapolis: Fortress, 2012 (i urval sid. 1–109, 145–187) eller alternativt den svenska utgåvan Inte i himlen! Text, tolkning och tillämpning i judisk tradition. Lund: Arcus, 2008 (kap. 1–3, 5). ISBN: 9780800697495, ISBN (svenska): 9789188552761. Eventuellt tillkommer ytterligare någon artikel, tillgänglig via Mymoodle. 
Download