Vad är åldersförändringar i gula fläcken – åldersrelaterad

advertisement
Vad är åldersförändringar i gula fläcken –
åldersrelaterad makuladegeneration?
Åldersförändringar i gula fläcken på näthinnan kan leda till synnedsättning och
påverka detaljseende och läsning. Förändringar i gula fläcken är den
vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år och
risken ökar med stigande ålder.
Den torra formen är den vanligaste och föreligger hos ca 90 % av alla
drabbade. Vid denna form sker synnedsättningen ofta långsamt under flera år
och leder vanligtvis inte till uttalad synnedsättning. Inlagringar av icke
nedbrytbara ämnen sker i näthinnan med förlust av synceller som följd.
Den våta formen uppträder hos ca 10 % av de drabbade. Symtomen uppträder
plötsligt. Denna form leder ofta till uttalad synnedsättning. Nybildade blodkärl
uppträder under näthinnan i gula fläcken och kan ge upphov till svullnad och
blödning i gula fläcken. Sjukdomen läker ofta ut med ett ärr som ger upphov
till en fläck centralt i synfältet .
Åldersförändringar i gula fläcken leder aldrig till blindhet – man får alltid
behålla ledsynen.
Orsaken till att förändringar i gula fläcken uppstår med stigande ålder är inte
helt känd. Ärftlighet verkar föreligga i en del fall. Rökning ökar risken för
sjukdomen.
Hur upptäcker man gula fläcken-förändringar?
Vid den torra formen uppträder besvären ofta relativt långsamt. De vanligaste
problemen är nedsatt syn, framförallt på nära håll. Bokstäver eller delar av
bokstäver faller bort och lässvårigheter uppträder. Det blir svårare att se
detaljer och urskilja anletsdrag och man blir mer beroende av bra belysning.
Vid den våta formen uppträder ofta besvären mera plötsligt, raka linjer ses
krokiga och bilden förvrängs; i övrigt samma som vid den torra formen.
Personer med akuta besvär på synnedsättning, framförallt på nära håll (vid
t ex läsning) och nytillkommen bildförvrängning (att raka linjer ses krokiga),
bör relativt omgående undersökas av ögonläkare.
Hur kan åldersrelaterad makuladegeneration behandlas?
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
1
De metoder som finns riktar sig mot färska och aktiva nybildade blodkärl
under näthinnan.
Vid den torra formen av åldersförändringar i gula fläcken har vi således
ännu ingen medicinsk behandling att erbjuda; enbart synhjälpmedel.
Vid den våta formen av sjukdomen kan behandling ges antingen med ett
läkemedel insprutat i ögat, med sk fotodynamisk behandling eller med
laser.
Först måste en kontrastfotografering av ögat göras för att se att det
verkligen finns färska nybildade blodkärl under näthinnan. Därefter får man
diskutera möjligheterna till och riskerna med en behandling.
Synhjälpmedel:
Har sjukdomen gett upphov till nedsatt syn och lässvårigheter är rehabilitering
av största betydelse. Olika optiska synhjälpmedel kan erbjudas samt
undervisning och träning i att använda dem.
Landstingets syncentral kan efter remiss erbjuda sådan hjälp.
Vid ev frågor
Ring
USÖ – 019- 602 14 27 (7:30-11:30 talsvar)
Lindesberg – 0581-85 364
Karlskoga – 0586-66 227 kl 8 – 9.30
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
2
Download