Mitrokondrie antikroppar 151019

advertisement
Datum
Vår beteckning
KLINISK MIKROBIOLOGI
2015-10-06
15/15 utg
Handläggare
Ert datum
Er Beteckning
Direkttelefon
TK/Ake
Till
Laboratoriets kunder
Mitokondrie (M2) IgG-antikroppar – byte av analysmetod
Medicinsk bakgrund
Mitokondrieantikroppar (AMA) är en heterogen grupp autoantikroppar riktade
mot olika antigen i mitokondriens yttre eller inre membran. En del av dessa
antikroppar är organspecifika och vissa är associerade till olika sjukdomar. AMA
av subtyp M2 är starkt associerade till sjukdomen primär biliär cirrhos (PBC) och
förekommer hos 90 - 95% av dessa patienter. AMA-M2-antikroppar förekommer
också, oftast i låga nivåer, vid andra leversjukdomar samt vid Sjögrens syndrom
och systemisk skleros.
Orsaken till bytet är att modernare metoder som använder rekombinanta antigen
har en bättre sensitivitet och specificitet än äldre metoder som enbart använder
nativa antigen.
Analysprincip
Den nya analysen är en enzym-immuno-assay med en kombination av
rekombinanta och nativt antigen och detekterar antikroppar mot M2-komplexet.
Ingen korsreaktivitet mot andra mitokondriella antigen har observerats.
Analysmetodens diagnostiska sensitivitet (för påvisande av PBC) anges till 93 %
och specificiteten till 98 %.
Införandedatum
2015-10-19
Provhantering
Prov tas i 7 mL serumrör med gel.
Förvaring kan ske högst 1 dygn i rumstemperatur. Längre tids
förvaring sker i kyla. Transport i rumstemperatur.
Beställning
Inga förändringar i beställningsrutiner eller journalsystem.
Beställning görs som tidigare.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Faxnr
Organisationsnr
651 85 KARLSTAD
Rosenborgsgatan
054-19 16 00
054-15 18 40
232100-0156
e-mail:
[email protected]
Klinisk mikrobiologi
Centralsjukhuset, Karlstad
2015-10-06
2
Tolkning av svar
< 20 RU/mL = Ej påvisade
≥ 20 - < 50 RU/mL = Påvisade i låg nivå
≥ 50 - ≥ 200 RU/mL = Påvisade
I gruppen där låg antikroppsnivå (≥ 20 - < 50 RU/mL) påvisas är mindre än 4 %
patienter med primär biliär cirrhos. Låg nivå av M2-antikroppar kan bl. a.
förekomma hos patienter med annan kronisk hepatit och vid systemisk skleros.
Klinisk mikrobiologi
Fredrik Aronsson
Driftledare
Torbjörn Kjerstadius
Överläkare
Postadress
Besöksadress
Telefon
Faxnr
Organisationsnr
651 85 KARLSTAD
Rosenborgsgatan
054-19 16 00
054-15 18 40
232100-0156
e-mail:
[email protected]
Download