Vanliga brister vid fibromyalgi – Del 3

advertisement
Vanliga brister
vid fibromyalgi – Del 3
Tillväxthormon, binjurehormon
och ATP-nivåer
Text: Johanna Spetz
F
orskning har visat att det
vid fibromyalgi kan föreligga hormonella obalanser bl.a. vad gäller tillväxthormon, sköldkörtelhormon och
binjurehormoner. I denna sista
artikeldel tar vi upp tillväxthormon och binjurehormon.
Vi berör även brist på ATP,
en molekyl som ger cellerna
den energi som krävs för uppbyggnad och reparation.
blodet. Detta gör man genom
att mäta nivån av IGF-1 som är
en insulinliknande tillväxtfaktor som härleds ur tillväxthormon.
tillväxthormon
Tillväxthormonets
främsta
egenskap är att reglera tillväxten hos barn, men det har även
flera andra effekter på kroppen. Det stimulerar bland annat muskeluppbyggnaden och
fettförbränningen och har även
positiva effekter på blodfetter,
hjärt- och njurfunktion, skelettuppbyggnad samt på det
psykiska välbefinnandet.
I en del studier har man sett att
personer med brist på tillväxthormon har sämre kognitiva
funktioner, i andra studier har
detta inte varit fallet. För personer med FM skulle ett av bristsymptomen i det fallet kunna
innebära ökad ”fibrodimma”.
Tillväxthormon bildas i hypofysen och fortgår under hela livet
men med minskad produktion
i takt med stigande ålder.
Bristsymptom
Det finns inget enskilt symptom som visar på brist på tillväxthormon. För att konstatera
brist måste man mäta halten i
18
Symptom på brist kan bland annat vara stort sömnbehov, nedsatt vitalitet, nedsatt psykiskt
välbefinnande, ökad mängd
kroppsfett, minskad muskelmassa, hämmat immunsystem,
ökad känslighet för kyla.
Brist vid FM
Flera studier har misslyckats
med att påvisa för låg nivå av
tillväxthormon hos personer
med FM, men det finns också
ett flertal studier som har lyckats med att uppvisa just detta.
Några studier har rapporterat
om låga nivåer av IGF-1 hos
runt en tredjedel av dem med
FM.
I vissa fall skulle den lägre
nivån av tillväxthormon bland
annat kunna bero på långvarig
FibromyalgiNytt - 3/2011
stress, vilket resulterar i en ökad
kortisolnivå som i sin tur minskar nivåerna av tillväxthormon
i kroppen.
En annan orsak kan vara de
sömnstörningar som personer
med FM ofta lider av. Tillväxthormon bildas under djupsömnen och forskning visar att täta
avbrott i sömnen hindrar kroppen från att producera tillväxthormon. Då de flesta med FM
aldrig riktigt får någon återuppbyggande djupsömn, finns
det risk för att produktionen av
tillväxthormon minskar, vilket
kan leda till brist.
Behandling med tillväxthormon
Dagliga injektioner av tillväxthormon kan öka nivån av IGF1 och leda till förbättringar. En
studie från 1997, publicerad i
American Journal of Medicine,
uppvisade kvinnor med fibromyalgi och låga nivåer av IGF1 en allmän förbättring av sina
symptom och minskat antal
”tender points” (ömma punkter) efter 9 månader med daglig
behandling.
Binjurehormon
Binjurarna är en del av kroppens system för kortsiktig
stresshantering. Tillsammans
med sköldkörteln styr binjurarna också en del av kroppens
ämnesomsättning och energireglering.
Binjurarna består av binjurebarken och binjuremärgen.
I barken bildas och utsöndras
hormonerna kortisol, aldosteron och en liten mängd könshormoner. Kortisol frisätts när
vi är stressade. Det fungerar
som ett aktivitetshöjande hormon och är också viktigt för
cellernas
ämnesomsättning,
och sockerreglering. Aldosteron reglerar saltbalansen och
är även inblandad i blodtrycksregleringen.
I märgen bildas och utsöndras
stresshormonerna adrenalin
och noradrenalin.
Uttröttade binjurar
Uttröttade binjurar - ”binjuretrötthet” - innebär att binjurarna inte producerar tillräckligt
mycket kortisol. Symptom på
uttröttade binjurar är bland annat extrem trötthet och känsla
av svaghet, lågt blodtryck, yrsel (särskilt när man går från
liggande eller sittande till stående ställning), lågt blodsocker
(med sug efter salt och socker),
viktnedgång, besvär med nedstämdhet och ångest, insomningsbesvär, allergier och upprepade infektioner, mag- och
tarmproblem, illamående, kalla
händer och fötter m.fl.
Nedsatt immunförsvar
Kortisol kan ha både en positiv och negativ påverkan på
immunsystemet. En kortvarig
höjning av kortisolet stärker
immunsystemet, medan en
långvarigt förhöjd kortisolnivå
trycker ned det.
En försämrad binjurefunk-
tion kan leda till nedsatt immunförsvar.
Den amerikanska hälsovårdsmyndigheten NIH (National Institutes of Health), har
genomfört flera studier som har
påvisat förekomsten av en mild
underfunktion i binjurarna,
och även låga kortisolnivåer,
hos personer med fibromyalgi
och kroniskt trötthetssyndrom.
Binjuretillskott är emellertid
ännu ingen läkarordinerad behandling . Den amerikanske läkaren Mark Pellegrino uppger
dock att man kan ta tillskott av
lakritsrot och eleutero-rot (förr
känd som sibirisk ginseng) för
att förbättra binjurefunktionen.
Eftersom en nedsatt binjurefunktion kan försämra immunsystemet rekommenderar
Pellegrino också att man kan
stärka immunförsvaret genom
bl.a. vitamin C, zink, echinacea, kanel, vitlök, kanadensisk
gulrot, antioxidanter som t.ex.
vitaminerna A och E, grapefruktskärnsextrakt och liponsyra.
bromyalgiker fann man en lägre
syrekoncentration än förväntat
och denna lägre koncentration
leder till lägre ATP-nivåer. Det
mest troliga är att denna lägre
koncentration beror på en dålig omsättning av näringsämnen och inte från brist på syre
i kroppen.
ATP-NIVÅER
ATP-molekylen är en molekyl
som används för att driva cellens energikrävande processer,
den är cellens ”energibärare”.
Låga ATP-nivåer ger brist på
energi/trötthet, men också ökad
smärta och muskelkramper.
Öka ATP-nivåerna
För att öka ATP-nivåerna rekommenderar den amerikanske läkaren Mark Pellegrino
magnesiumtillskott och även
tillskott av Q10 (CoQ10), ett
viktigt enzym i mitokondrierna
– musklernas centrum för energiproduktion. Även University
of Maryland Medical Center rekommenderar tillskott av Q10.
Dessa rekommenderar också
tillskott av kreatin för att öka
ATP-nivåerna. Kreatin är en
organisk syra som produceras
naturligt i kroppen och som
kan konverteras till ATP.
American Cancer Society
rekommenderar tillskott av Bvitaminkomplex. Speciellt vitamin B1 (tiamin) är viktig för
produktionen av ATP.
Flera vetenskapliga studier
har också visat att dagliga tillskott av D-ribos höjer kroppens
ATP-nivåer. D-ribos är en enkel
sockerart, som bildas naturligt i
kroppen och som används för
att producera bland annat ATPmolekyler.
Lägre ATP-nivåer hos FMpatienter
Syre är nödvändigt för produktionen av ATP. I en svensk
studie av Bengtsson och Henriksson fann man en 22 %-ig
minskning av ATP-nivåerna i
muskelvävnadsprover från FMpatienter jämfört med kontrollpersonerna. I musklerna hos fi-
Källor: tillväxthormon.se, Pfeizer, Web MD, Svenska Endikrinologiföreningen, Läkartidningen, American Journal of
Medicine, New York Times, Karolinska sjukhuset, Liber, dr Frederic H. Martini, Hypo2info, dr
Mark Pellegrino, University of
Maryland Medical Center
FibromyalgiNytt - 3/2011
19
Download