Birgitta Wireklints-Sundströms föreläsning

advertisement
FoU – nya perspektiv
Birgitta Wireklint Sundström, fil.dr.
1
Forskning och Utveckling
 PROFESSION
 INNOVATIV
& VETENSKAP
SAMVERKAN
PROFESSION & VETENSKAP
FoU samverkan med lärosäten
 Utbildningsråd
 Examensarbeten
 Adjungerade kliniska adjunkter
 Kliniska lektorat
 Sjuksköterskor som kombinerar forskning och
praktiskt vårdarbete
 Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor
på magisternivå
 Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor
med handledarutbildning

3
INNOVATIV SAMVERKAN



Öka samspelet mellan vårdverksamhet,
forskning och utbildning
Innovativa lösningar för samverkan mellan
landsting/region – primärvård – kommunal
vård
Bilda forskningscentra i samverkan
(Vårdförbundet, 2007; PreHospen, 2007)
4
Västra Götalandsregionens
Prehospitala ForskningsCentrum (VGR-PFC)



Vidareutveckla och bidra till förmedling av
kunskap kring mobil akutsjukvård baserat på
högt kvalificerad forskning
Utveckla och bidra till förmedling av kunskap
gällande kvalificerad sjukvård i hemmet eller
vid särskilda boenden
Medverka till metod- och teknikutveckling i
samverkan med vårdgivare, näringsliv,
universitet och högskolor
5
VGR-PFC
Styrgrupp
Koordinator och sekreterare
Forsknings- och kunskapsnoder
6
Forsknings- och kunskapsnoder
i VGR









Kunskapscentrum PreHospen, HB
PKMC, GU
SU
Falck Ambulans AB
Regionala Rådet för Prehospital Akutsjukvård
(RRPA)
Chalmers
Mölndals Kommun
Regional utveckling, VGR
?
7
Forsknings- och kunskapsnoder
utanför VGR
Stockholms Prehospitala Centrum
 KAMBER Region Skåne
 SOS Alarm (Alarmering och dirigering)
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 Patientföreningar (t ex Handikappades
riksförbund)
 ?
 ?

8
Forsknings- och kunskapsnoder
utanför VGR
Regionalt akuttmedisinskt
kompetansesenter (RAKOS), Stavanger
Norge
 Dansk Ambulance Råd, Danmark
 The Dutch Ambulance Institute and SOSA
in Zwolle, The Netherlands (NAI)
 University of Ulster, NordIrland
 ?

9
En strävan mot evidensbaserad
ambulanssjukvård
Evidence – bevis eller belägg
 EBM (evidence based medicine)
 EBP (evidence based praktice)
 EBHC (evidence based health care)
 ”en medveten och systematisk strävan
att bygga vården på bästa möjliga
vetenskapliga grund”

10
Hälso- och sjukvårdslagen 1982
Inom hälso- och sjukvården är
personalen enligt lag skyldig att
arbeta enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet
11
Hälso- och sjukvården - en
kunskapsorganisation
 Kunskapsbildning
 Patientnära
FoU, Förbättringsarbete
 Använda nationellt/internationellt
framtagna kunskapsunderlag
 Tillämpa forskningsbaserade metoder
 Systematiskt och uthålligt sätt
(Forskning & Medicin, 2006; Socialstyrelsen, 2002)
12
Informationssökning i Cinahl och
Pre-Cinahl
28 mars 2008
 Sökning;
(Prehosp. care OR Emerg.
care) AND (Treatment OR Evidence)
 År
2006-2008, Peer-review
 163 träffar
 75 handlade om prehospital
akutsjukvård
13
ÄMNESOMRÅDE
ANTAL
ARTIKLAR
Kardiologi, CPR (Pediatrik)
27 (3)
Trauma/Katastrof/Militär
12
Luftvägar/Intubation
11
14
ÄMNESOMRÅDE
Antal
Patientaspekter/Vägran
5
Stroke, Epilepsi, Kramper (Pediatrik)
5 (1)
Ekonomi/Ambulansutnyttjande (Pediatrik)
4 (1)
Infektion, Intoxer, Huvudvärk
3
Kompetens/Utbildning/Standards
3
Obstruktiv lungsjukdom
2
Bedömning/Beslut/Protokoll
2
Helikopter
1
15
Hur gestaltar sig framtiden?
Hur påverkas ambulanssjukvården av den
demografiska utvecklingen?
 Fler äldre, fler stroke, mindre olycksfall, fler
planerade transporter ………
 Hur påverkar koncentrerad akutsjukvård?
 Längre restider, mer vård i ambulansen
behov av fler ambulanser och mer personal?

16
17
Ökningen av antalet personer äldre än 90 och
100 år i Sverige från 1861 till 2000 (två skalor)
100000
1400
90000
1200
80000
1000
70000
60000
800
50000
90+
100+
600
40000
30000
Expon. (90+)
400
20000
200
10000
0
0
1861 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
(Karlberg, 2003)
18
Utveckling av demens, diabetes,
höftfraktur, höftprotes, slaganfall, cancer
och hjärtsvikt
Procent
ökning
50
0
2000
2015
År
2030
(SHT, Oslo, 1999; Karlberg, 2003) 19
Hur möter vi framtiden?
Bemöta och vägleda de patienter som inte
hittar rätt vårdinstans på egen hand
 Vårda patienten på rätt vårdnivå direkt
 Möta patientens krav och behov
 Förbättrat beslutsstöd – utlarmning och
bedömning på plats

20
Professionellt vårdande
(Wireklint Sundström, 2005)
Systematiskt och reflekterat vårdarbete
 Vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap
kompletterar varandra
 Kärnan är det etiska – på humanistisk grund
 Uthållighet och mod!!!

21
Vetenskapligt förhållningssätt
Söka kunskap för professionalitet
 Evidensbaserat arbetssätt
(vetenskap+beprövad erfarenhet)
 Hur gör vi? Hur tänker vi? Vilken
kunskap/förståelse har vi? Vilken roll spelar
det?
 Ifrågasätta, förbättra – kritiskt tänkande
 Lära att formulera sig/skriva/dokumentera

22
Metodkunskap = kraftfullt verktyg
1)
Fråga
2) Syfte
3) Metod
4) Resultat
5) Diskussion
6) Slutsats
7) Återkoppling
8) Förändring
23
FoU kompetens





Grundnivå 3 år, kandidat i karaktärsämnet
vårdvetenskap, litteraturstudie
Avancerad nivå 1 år magister, litteraturstudie
eller empirisk studie
Forskarnivå
2 år licentiat, monografi alt 1-3 studier +
ramberättelse
4- 5 år doktor, monografi alt 3-5 studier +
ramberättelse
24
Konklusion
Förutsättningarna för att bedriva
evidensbaserad vård i prehospital miljö är
mindre gynnsam
 Kriterier för evidens bör modifieras
 Nya rutiner för att följa aktuell forskning
behövs - samverkan
 Bygga upp vårdregister på prehospital data
 Skapa nationella och internationella
arbetsgrupper

25
Tack för att du lyssnade!
26
Download