Bild 1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 2
___________________________________
Vad skall vi prata om?
 Skillnader ANF/barn vuxna
___________________________________
 A-E
 Symtom/tecken resp.svikt cirk. Svikt
 Medicinsk behandling/omvårdnad
___________________________________
___________________________________
 Föräldrar m.m.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 3
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 4
___________________________________
Definition barn/ungdom
 Ålder 0-18 år därefter räknas man som vuxen.
___________________________________
 Under 1 år spädbarn
 1-8 år litet barn
 9-12 år stort barn
 13-18 år tonåring
Vikten, ytan
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 5
___________________________________
___________________________________
Personcentrerad vård
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 6
___________________________________
 Barn skall vårdas tillsammans med andra barn och inte
på en vuxenavdelning.
 Barn behöver träffa jämnåriga för lek och aktiviteter
under trygga förhållanden.
___________________________________
___________________________________
 Det får inte finnas ålders begränsningar för besökare
till barnen.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 7
___________________________________
 Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller annan
närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen
 Föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att stanna hos
sitt barn dygnet runt.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 8
___________________________________
PREHOSPITALT HJÄRTSTOPP
SIDS 37 %
Hjärta 12 %
Drunkning 10 %
Trauma 9 %
Lungsjukdom 5 %
Kvävning 6 %
Annat 23 %
J Herlitz; Am J Emerg Med 2007
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 9
___________________________________
Barntrauma
 Åren 2010-2013 sökte i genom snitt ca 170 000 barn
svenska akutmottagningar på grund av skada, vilket
genererade drygt 18 000 slutenvårdstillfällen
 48 % skadades genom fall,
 13 % i samband med transportolyckor,
___________________________________
___________________________________
 ca 1 % genom barnmisshandel.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 10
Bedömning och handläggning enl.
A-E
 A. Vokalisering skrik, prat
___________________________________
___________________________________
 B. Andning
 C. Cirkulation
 D. Disability medvetandegrad
 E. Expose
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 11
___________________________________
Fria luftvägar
___________________________________
 Fysiologi – Prioritera alltid respirationen
 Barn/vuxna
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 12
___________________________________
Anatomi och fysiologi respiration
 Större oxygenkonsumtion
___________________________________
 Klenare strukturer i luftvägarna, mindre diameter på
centrala luftvägar
 Näsandning fram till ca 4 månader
 CNS kontroll mer omogen
___________________________________
 Snabbare andningsfrekvens
 Lägre lungcompliance
 Diafragma muskeln ej så uthållig
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 13
___________________________________
Lungans utveckling
 V.4 primitiva lungblåsor, 16 v. bronkialträdet utvecklat
___________________________________
 V. 24 primitiva alveoler
 V.28-30 kapillärträd
 V.36-40 20 milj. Omogna alveoler
 Födelse omställning till extrauterint liv po2 ökar,
Pulmonalistrycket sjunker,
___________________________________
 6 år snabb ökning av alveoler till 350 milj.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 14
___________________________________
Ålder
AF/min HF/min SBP (mmHg)
<3 mån 30-50
3-12 mån 30-40
1-2 år
25-35
2-5 år
25-30
5-12 år 20-25
>12 år 15-20
110-160
110-160
100-150
95-140
80-120
60-100
55-80
70-90
80-95
80-100
90-110
100-120
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 15
Orsaker till respiratoriska problem
hos barn
Infektioner
 Infektioner i luftvägarna – absolut vanligast
 RS-virus (Respiratorisk syncytievirus)
 Pneumoni






Allergiska besvär
CNS-depression – mindre marginaler → mer påverkat
Anestesi
Hypoglykemi
Intoxikation
Hypotermi. Temp < 36° hos spädbarn utgör som regel
resp.indikation
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 16
Orsaker till respirationsproblem
fortsättning
:
Inskränkta
andningsmöjligheter
•Efter stora bukingrepp
•Efter thoraxingrepp
•Muskelsvaghet
.Trauma
•Skallskada
•Thoraxskada
Lungsjukdom/skada
•Diafragmabråck
•Pneumothorax
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 17
___________________________________
Luftvägsstopp
 Vid medvetande
___________________________________
 Tecken på att barnet ”satt i halsen”
 Plötslig hosta
 Hes skrik
 Större barn tar sig om halsen
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 18
___________________________________
Ej medveten
 Totalstopp inga andningsljud
___________________________________
 Panik
 Kraftig bröst och bukkorgsrörelser
 Läppar snabbt blåaktiga
 Förlorar medvetande snabbt
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 19
___________________________________
Observationer över andningen










Andningsfrekvens
Djup/ytlig
Andningsmönster
Indragningar
Apnee
Näsvingespel
Oregelbunden
Grunting
Film på bebis med indragningar och snabbandning
Film på barn med indragningar, krupphosta och ljudlig
andning
 Film på barn med astma
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 20
___________________________________
Andningsljud
 Obstruktiv
___________________________________
 Slemmig
 Stridor
 Hosta
 Allmän påverkan: färg, svettig kladdig
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 21
Behandling av
respirationsinsufficiens
___________________________________
___________________________________
 Övervakning
 Öka oxygenhalten
 Minska luftvägsmotståndet
 Minska andningsarbetet
___________________________________
 Optimera andra organfunktioner
 Farmakologisk behandling
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 22
Behandling vid
respirationsproblem
 Lugn miljö
___________________________________
___________________________________
 Sitta upp
 I knä på anhöriga
 Syrgasbehandling
 Inhalationer: Na Cl.
___________________________________
 Ventoline: bronkdilaterande snabb effekt, Adrenalin:
Relaxerar bronchial muskulaturen avsvällande
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 23
___________________________________
 Optiflow högflödes grimma
___________________________________

Optiflow erbjuder möjligheten att bekvämt
leverera ett komplett sortiment av
syrekoncentrationer och flöden att utvidga de
traditionella gränserna för syrgasbehandling.
___________________________________
 Detta uppnås genom att integrera uppvärmd
befuktning och en exakt blandning av luft och syre
levereras via en innovativ nasal kanyl.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 24
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 25
___________________________________
Normal saturation
 Gestational vecka 23-30
 Gestational vecka 31-35
 Gestational vecka 36-40
 Olika hjärtfel
88-92%
91-94%
>93%
65-99%
 INVOS
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 26
___________________________________
Skapa öppen luftväg
 Haklyft
___________________________________
 Underkäkslyft
 Stabilt sidoläge
 Barn upptill 4-6 månader andas genom näsan
inblåsning över näsa mun upp till 1 år.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 27
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 28
Cirkulation-Kardiovaskulära
systemet
 Myocardiet omoget
___________________________________
___________________________________
 Fetal cirkulation ductus sluts 24-96 timmar
 Autonoma nervsystemet omoget parasympatiska
nervsystemet färdigt vid födseln medan sympatiska
nervsystemet är omoget medför risk för vagal reflex.
___________________________________
 Färre och sämre kontraktilitet ”stelare hjärta”
 Färre mitokondrier
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 29
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 30
___________________________________
Hjärtfrekvens
 0-1 V. 105-175
___________________________________
 3 månader 120-180
 6-12 månader 110-175
 Förskoleåldern 70-125
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 31
___________________________________
Blodtrycket
 0-1 V. 75/45
___________________________________
 3 månader 80/55
 0-12 månader 85/60
 Förskoleåldern 90/60
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 32
___________________________________
blodvolym
 Fullgångna nyfödda 85 ml/kg ca. 300ml.
___________________________________
 1 år 500-600 ml.
 3 år ca. 1000 ml
 10 år 2000 ml.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 33
___________________________________
Cirkulation
En liten blödningsmängd kan innebära en stor blodförlust hos
ett litet barn. Normal blodvolym för ett barn beräknas vara 7080 ml/kg.
Barn har en stor förmåga att kompensera blödningen.
På detta sätt kan de upprätthålla ett normalt systoliskt
blodtryck trots stor blödning och låg hjärtminutvolym, och ett
lågt blodtryck är således ett sent och allvarligt tecken på
chock.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 34
CIRKULATION
Orsak till hjärt- cirkulationssvikt:
___________________________________
 Hypoxi/afyxi
___________________________________
 Trauma-Hypovolemi
 Septiskt chock – nästan alla sepsispatienter utvecklar
myocardpåverkan
 Arytmier
___________________________________
 Medfött hjärtfel
 Myocardit/cardiomyopati
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 35
___________________________________
Tidiga tecken på chock är
___________________________________
Takykardi
___________________________________
Blekhet
Dålig kapillär återfyllnad (> 2 sek efter 5 sek
kompression)
Tilltagande konfusion
___________________________________
Försämrad diures (spädbarn < 2 ml/kg/h, < 1 ml/kg/h)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 36
___________________________________
CIRKULATION Observationer/symtom Hjärt- cirkulationssvikt :
Andning - se föregående avsnitt. Obs
syresättning!
Hjärtrytm och hjärtfrekvens
Blodtryck
Perifer kapillär återfyllnad
Diures
Temperatur
Hudkostym
Oro? Otröstlig? Kallsvettig/påverkad vid
matning
Laktat – speglar graden av hypoxi i
vävnaderna
P- Glucos
UCG
Rtg cor/pulm
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 37
ORSAKER TILL HJÄRTSTOPP
HOS BARN
Barn
Nästan alltid sekundärt till
hypoxi/hypovolemi
Vuxna
Oftare ett primärt hjärtproblem
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 38
___________________________________
RYTMER
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 39
___________________________________
Pulslös elektrisk aktivitet
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 40
___________________________________
Ventrikelflimmer / Pulslös VT
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 41
Vätske och elektrolytbalans
Anatomiska och fysiologiska
särdrag
 Barnets vattenbehov är större än vuxnas
___________________________________
___________________________________
 Större kroppsyta i förhållande till
kroppsvikten
 Vattenhalten större ECV i förhållande till
___________________________________
ICV.
 Mindre s.c fett och tunnare hud
 Omogna njurar
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 42
___________________________________
 D. Neurologi
Barnets huvud är förhållandevis större och tyngre,
vilket gör att barn är mer benägna att drabbas av
skallskador.
 Bland de barn som vårdats inskrivna på sjukhus
svarade trauma mot huvudet för över 30 % av
skadorna1 och utgör en betydande orsak till död och
senare handikapp.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 43
___________________________________
 E. Avklädning med temperaturkontroll
Barn förlorar lätt värme! Täck med varma filtar,
använd varma vätskor.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 44
___________________________________
___________________________________
 Spädbarn
Vätskebehov
150ml/kg och dygn
___________________________________
Diures spädbarn
2ml/kg och timme
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 45
___________________________________
Dehydrering
___________________________________
 Fysiologi – Symptom vid dehydrering
 5% Dålig hudturgor, torr mun
 10% Insjunken fontanell, sämre diures, snabb puls,
kall, blek
___________________________________
 15% Insjunkna ögon, lågt blodtryck, stigande
laktat
 >20% Slö => Coma => Död
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 46
___________________________________
___________________________________
 Fysiologi – Orsaker till vätskebalansrubbning
 • Diarre
 • Kräkningar
 • Feber
___________________________________
 • Dålig vätskeintag
 • Större blödning
 • Ileus
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 47
___________________________________
ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT VID AKUTA
SITUATIONER
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 48
___________________________________
Parenterala ingångar
 PVK storlek var?
___________________________________
 Navelvenskateter
 CVK V. jugularis, V. Femoralis
 Friläggning av V. Basilica, v. Cephalica percutan teknik
silastic
___________________________________
 I.V filter
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 49
___________________________________
Läkemedelshantering
 Alltid efter vikten och mcg/kg/timme använd alltid
sprutpump parenteral inf.
 Vid parenteral infusion via PVK hos barn noggrann
kontroll av infusionen.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 50
___________________________________
KOMMUNIKATION UNDER STRESS
ATT TÄNKA PÅ:
___________________________________
•Var tydlig och lugn
•Vänd dig direkt till den du vill ha hjälp av
•Kvittera det uppdraget du har fått
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 51
___________________________________
METODER
•ABCDE-modellen
•Barn HLR
___________________________________
___________________________________
•Handlingsplanen A-HLR till barn
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 52
___________________________________
Sepsis hos barn
 Mer komplext hos barn än hos vuxna gramnegativa
tarmbakterier vanligt. Finns ej så tydliga kriterier vad
det gäller barn
 Lactat hos vuxna svårare hos barn
 Sepsis har blivit vanligare bland barn
___________________________________
___________________________________
 Ökat 4,5 till 9,7 per 1000 födda 1995-2005
 USA näst vanligaste dödsorsaken
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 53
___________________________________
Sepsis hos barn
 Barn beter sig inte som generellt problem utan bunden
till olika ålders grupper
___________________________________
 Temp
 Hjärtfrekvens
 Respiration
___________________________________
 Leukocyter
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Bild 54
___________________________________
 Behov av sammanfattande definitioner för barn
angående sepsis. Heparin binding protein =HBP test
stor studie Lund i internationellt samarbete markör
för vuxna sepsis.
___________________________________
___________________________________
 CRP Procalciotonin en hygglig markör
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________