Riksdag, regering och Regeringskansliet

advertisement
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Riksdag, regering och
Regeringskansliet
Mikaela Staaf
Utbildningsdepartementet
Universitets- och högskoleenheten
26 oktober 2016
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Styrning av högskolesektorn
 Riksdagen bestämmer ramarna
- lagar (högskolelagen)
- ekonomiska ramar (beslut om budget)
- vilka universitet och högskolor som ska finnas
 Regeringen styr universitet och högskolor inom ramarna
- styr universitet och högskolor (de flesta statliga myndigheter)
- förordningar, regleringsbrev (examensmål/examensordning)
- uppdrag till myndigheterna
- föreslår resurser
 Lärosätena ansvarar inom regeringens ramar
- hur medel används
- vilken forskning och utbildning som bedrivs
- utbildningarnas innehåll och upplägg
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Regeringens styrning av universitet och
högskolor
 Styrningen: långsiktig, strategisk och tillitsbaserad




Regelverk (HL, HF, RB, andra regelverk för myndigheter)
Resurser till utbildning och forskning
Utnämningar av rektor och styrelseledamöter
Uppföljning (årsredovisningar, Universitetskanslersämbetets
& SCBs uppdrag)
 Kvalitetssäkring (universitet och högskolor själva + UKÄ)
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Regeringen är ett kollektiv
Regeringen fattar kollektiva beslut:
 hela regeringen överens
 alla ministrar är ansvariga
för alla beslut
 allt arbete organiseras för att
säkerställa regeringens
kollektiva
beslutsfattande
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Regeringskansliets uppdrag
…är att stödja regeringen i dess uppgift
att styra riket och förverkliga sin politik.
Regeringskansliet leds av
regeringen och är därmed en
politiskt styrd organisation, där
regeringen avgör arbetets inriktning
och vilka frågor som ska prioriteras.
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
Uppgifter
Lagstiftning
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
Utredning
Budgetarbete
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Extern kommunikation
Regeringskansliets uppgifter
 Lagstiftningsprocessen
 Budgetprocessen &
myndighetsstyrning




Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Samspel med omvärlden
Myndighetens interna stöd &
utvecklingsarbete
Särskilda projekt
Internt stöd
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Regeringen är ett kollektiv forts
 Gemensam beredning
– alla som berörs tillfrågas
- diskussioner tills alla är överens
 Delning
- extra kvalitetssäkring
- nästan alla andra tillfrågas
 Politisk samordningsfunktion
- koalitionsregering
- döms av på politisk nivå om
tjänstemän inte kommer överens
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Budgetprocessen och
myndighetsstyrningen
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Årlig budgetprocess
BP
Regleringsbrev
Årsredovisning
VÅP
Budgetunderlag
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrningens årscykel
Uppgifter
Lagstiftning
Utredning
Budgetarbete
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Extern kommunikation
JANUARI
FEBRUARI
DECEMBER
NOVEMBER
Myndigheterna lämnar sina
årsredovisningar till regeringen, U&H lämnar
budgetunderlag, underlag till
myndighetsdialoger tas fram, prognoser.
MARS
APRIL
OKTOBER
MAJ
SEPTEMBER
JUNI
AUGUSTI
JULI
Särskilda projekt
Internt stöd
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Budgetunderlag
 Universitet och högskolors förslag till finansiering för de
tre kommande åren
 Även investeringar i anläggningstillgångar och
lokalförsörjning
 Särskilt beslut av regeringen ersätter förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag
 Ibland särskilda frågor som regeringen bett om
redovisning av
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Årsredovisning
 Myndigheten redovisar ekonomiska resultat, verksamhet,
och andra väsentliga uppgifter
 Särskilda återrapporteringskrav (regleringsbrev, särskilda
åtaganden)
 Mål som ska uppfyllas (högskolelag mm)
 Granskas av aktuellt departement och Riksrevisionen
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrningens årscykel
Uppgifter
Lagstiftning
Utredning
Budgetarbete
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Extern kommunikation
JANUARI
FEBRUARI
DECEMBER
NOVEMBER
Ekonomisk vårproposition (VÅP) och
vårändringsbudget (VÄB), myndighetsdialoger
EA-värdering
MARS
APRIL
OKTOBER
MAJ
SEPTEMBER
JUNI
AUGUSTI
JULI
Särskilda projekt
Internt stöd
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Den årliga myndighetsdialogen
 Sker i regel mars-juni för universitet och högskolor
 Strategiska frågor snarare än detaljfrågor
 GD, ev styrelseordf, förvaltningschef, ev statsråd, statssekreterare,
huvudman (enhetschef) och handläggare
 Underlag skrivs av handl. där myndighetens resultat granskas, ex:
 Verksamhetsresultat – utbildning resp forskning
 Måluppfyllelse i förhållande till högskolelag och RB granskas
 Ekonomi
 RiR och internrevision
 Men; allt större fokus på strategiska framtidsfrågor
 Enskilt samtal mellan rektor/GD och den
politiska ledningen
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Budgetprocessen
Riksdagsbeslut om
budgetpropositionen
dec
Regleringsbrev
Budgetpropositionen
lämnas till riksdagen
nov
jan
Ekonomisk vårproposition
feb
okt
mars
sep
april
aug
juli
juni
maj
Vårpropositionen
lämnas till riksdagen
Ramberedning
Budgetproposition
Riksdagsbeslut om vårpropositionen
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrningens årscykel
Uppgifter
Lagstiftning
Utredning
Budgetarbete
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Extern kommunikation
JANUARI
FEBRUARI
DECEMBER
Regeringen överlämnar budgetproposition
och en höständringsbudget (HÄB) till riksdagen.
MARS
NOVEMBER
APRIL
OKTOBER
MAJ
SEPTEMBER
JUNI
AUGUSTI
JULI
Särskilda projekt
Internt stöd
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
Uppgifter
Lagstiftning
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
Utredning
Budgetarbete
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Riksdagens beslut om BP
 Inriktning och ram ofta i
VÅP
 Beslut uppifrån och ned
 Alla ekonomiska
konsekvenser i BP
 Finansplan och UO-delar
 Beslut i nov och dec
Extern kommunikation
Särskilda projekt
Internt stöd
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrningens årscykel
Uppgifter
Lagstiftning
Utredning
Budgetarbete
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Extern kommunikation
JANUARI
FEBRUARI
DECEMBER
Regleringsbrevsarbetet inleds. Prognoser till Udep (oktprognosen)
MARS
NOVEMBER
APRIL
OKTOBER
MAJ
SEPTEMBER
JUNI
AUGUSTI
JULI
Särskilda projekt
Internt stöd
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
Uppgifter
Lagstiftning
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
Utredning
Budgetarbete
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Extern kommunikation
Särskilda projekt
Internt stöd
Regleringsbrev
 Myndighetens medel
samt uppdrag för kommande år
 Avstämningar internt inom Regeringskansliet
 Beredning med politisk ledning
 Gemensamberedningar inom RK
 Dialog med myndighet om utkast (s.k. utökad delning). I
vissa frågor startar dialogen tidigare under processen,
kanske redan under myndighetsdialogen på våren.
 Regeringsbeslut innan jul
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Ändringsbrev
 Kan initieras när som helst under
året av RK eller myndigheten
 Ex: nya/ändrade uppdrag, ändrade
anslag/befogenheter etc
 Ärendet bereds i vanlig ordning, kontakt tas med
myndighetshandläggare eller med budgetfunktion
 Kan gå fort om nödvändigt! Måste dock
gemensamberedas och beslutas på
regeringssammanträden på torsdagar
REGERINGEN
RK:s uppdrag
REGERINGSKANSLIET
Organisation
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Myndighetsstyrningens årscykel
Uppgifter
Lagstiftning
Utredning
Budgetarbete
Myndighetsstyrning
Regeringsärenden
Internationellt samarbete
Extern kommunikation
JANUARI
FEBRUARI
DECEMBER
NOVEMBER
Riksdagen beslutar om anslag och om
höständringsbudget, regeringen beslutar om
regleringsbrev till myndigheterna. Beslut om
direktiv för budgetunderlag
MARS
APRIL
OKTOBER
MAJ
SEPTEMBER
JUNI
AUGUSTI
JULI
Särskilda projekt
Internt stöd
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Utbildningsdepartementets statsråd
Gustav Fridolin
Utbildningsminister
Departementschef
Förskola, grundskola,
fritidshem
Anna Ekström
Helene Hellmark Knutsson
Gymnasie- och
Minister för högre utbildning och
kunskapslyftsminister
forskning
Gymnasiet, vuxenutb., studiefin.,
Högskoleutbildning, forskning
ungdomspolitik, yrkeshögskola
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
Organisation
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Dialog mellan regeringen/RK och myndigheten
 Olika på olika departement, avdelningar och enheter.
 Storlek
 Politiskt ”heta frågor”
 Uppbyggnadsfas? Stabil fas? Förändringsfas?
Avvecklingsfas?
 Strukturerat eller informella kontakter
 Politikernivå eller tjänstemannanivå
 Myndighetshandläggare/kontaktperson för
varje myndighet
 ”Varför säger de aldrig någonting?”
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Resurstilldelning till utbildning
 Totalt takbelopp 22 miljarder kr och drygt
300 000 helårsstudenter
 Ett anslag för varje universitet och högskola
 Takbelopp och ev. särskilda åtagande
 Anpassa utbud efter studenternas efterfrågan och
arbetsmarknadens behov
 Möjlighet att spara 10 % av överproduktion och
anslagssparande
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Ersättningsbelopp inom utbildningsområden
U&H är fria att omfördela internt
ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSSTUDENT
ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSPRESTATION
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt
28 911
19 622
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt
51 346
43 301
Vård
Odontologiskt
Medicinskt
Undervisning
Verksamhetsförlagd utbildning
54 588
45 142
61 000
32 579
42 760
47 279
52 585
74 198
38 369
50 359
41 236
145 501
206 563
125 527
299 144
289 266
295 196
203 441
106 012
33 497
88 649
88 681
79 368
178 951
144 080
236 464
112 413
49 058
UTBILDNINGSOMRÅDE
Övrigt
Design
Konst
Musik
Opera
Teater
Media
Dans
Idrott
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Direkta resurser för forskning
 Basresurs – ett anslag för forskning och forskarutbildning,
baseras på tradition
 Fördelning av nya resurser bygger på
kvalitetsindikatorerna externa medel och vetenskaplig
produktion
 Omfördelning av 20 % utifrån kvalitetsindikatorerna
 Olika vetenskapsområden – olika vikt
 (+ statliga medel från forskningsfinansiärer som söks i
konkurrens, väsentlig andel)
REGERINGEN
REGERINGSKANSLIET
DET DEMOKRATISKA SYSTEMET
REGERINGSKANSLIETS HISTORIA
Frågor och funderingar?
Hör gärna av er med frågor!
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards