GEOGRAFI
ÅR 4
ÄMNESOMRÅDE
Livsmiljöer
Geografins metoder, begrepp
och arbetssätt
CENTRALT INNEHÅLL

De svenska natur- och kulturlandskapen.
Processen bakom samt deras utmärkande drag
och utbredning.

Fördelningen av Sveriges befolkning samt
orsaker till fördelningen och konsekvenser av
denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt
orter, berg, hav och vatten i Sverige samt
huvuddragen för övriga Norden.
Kartan och dess uppbyggnad med färger,
symboler och skala. Topografiska och
tematiska kartor.

Miljö, människor och
hållbarhetsfrågor

Insamlingar och mätningar av geografiska data
från närområdet, till exempel åldersfördelning,
trafikflöden och vattenförbrukning. (Kan
samköras med statistik matte.)

Fältstudier för att undersöka natur- och
kulturlandskap, till exempel hur marken
används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att
kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Hur val och prioriteringar i vardagen kan
påverka miljön och bidra till en hållbar
utveckling.

GEOGRAFI
ÅR 5
ÄMNESOMRÅDE
Livsmiljöer
CENTRALT INNEHÅLL




Geografins metoder, begrepp
och arbetssätt
Miljö, människor och
hållbarhetsfrågor

Jordytan och på vilka sätt den formas och
förändras av människans markutnyttjande och
naturens egna processer, till exempel
plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser
detta får för människor och natur.
Nordiska och övriga europeiska natur- och
kulturlandskapen. Processen bakom samt deras
utmärkande drag och utbredning.
Jordens naturresurser, till exempel vatten,
odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var
på jorden olika resurser finns och vad de
används till. Vattnets betydelse, dess fördelning
och kretslopp.
Nordens och övriga Europas befolkning samt
orsaker till fördelningen och konsekvenser av
denna.
Namn och läge på övriga Europas länder samt
viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att
kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan
påverka miljön och bidra till en hållbar
utveckling.
GEOGRAFI
ÅR 6
ÄMNESOMRÅDE
CENTRALT INNEHÅLL
Livsmiljöer
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark,
skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika
resurser finns och vad de används till. Vattnets
betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Geografins metoder, begrepp
och arbetssätt
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna
läsa, skriva och samtala om geografi.
Miljö, människor och
hållbarhetsfrågor
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka
miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika
tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser
samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda
människors och organisationers arbete för att förbättra
människors levnadsvillkor.
GEOGRAFI
ÅR 7
ÄMNESOMRÅDE
Livsmiljöer
CENTRALT INNEHÅLL



Geografins metoder, begrepp
och arbetssätt






Miljö, människor och
hållbarhetsfrågor


Jordens klimat- och vegetationszoner, samt på
vilka sätt klimatet påverkar människors
levnadsvillkor och verksamheter, till exempel
matproduktion, energianvändning
och turism.
Var olika varor och tjänster produceras och
konsumeras, samt hur varor transporteras.
Hur människors försörjning och
handelsmönster har förändrats över tid. (Kan
samläsas med historia och Antikens
handelsmönster.)
Namn och läge på länder, regioner, städer, hav,
sjöar, floder, bergskedjor och
öknar som eleverna möter i undervisningen.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät,
färger, symboler och olika skalor.
Topografiska och olika tematiska kartor.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och
presentera geografi ska data, till
exempel om klimat, hälsa och handel, med
hjälp av kartor och geografi ska
informationssystem (GIS).
Centrala ord och begrepp som behövs för att
kunna läsa, skriva och samtala om geografi
Geografi ska verktyg som är tillgängliga på
internet, till exempel satellitbilder.
Sårbara platser och naturgivna risker och hot,
till exempel översvämningar, torka
och jordbävningar, och vilka konsekvenser det
får för natur- och kulturlandskapet.
På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och
hur individer, grupper och samhällen
kan förebygga risker.
GEOGRAFI
ÅR 8
ÄMNESOMRÅDE
CENTRALT INNEHÅLL

Livsmiljöer




Geografins metoder, begrepp
och arbetssätt





Miljö, människor och
hållbarhetsfrågor

Klimatförändringar och olika förklaringar till
dessa, samt vilka konsekvenser
förändringarna kan få för människan,
samhället och miljön i Norden och Europa.
Migration och urbanisering. Orsaker till att
människor flyttar och konsekvenser av
att många människor flyttar till städer. (Kan
samläsas tillsammans med historia och 1800talet, emigration.)
Var olika varor och tjänster produceras och
konsumeras, samt hur varor transporteras.
Hur människors försörjning och
handelsmönster har förändrats över tid. (Kan
samläsas med historia och den Nya Tidens
handelsmönster, kolonialisering.)
Centrala ord och begrepp som behövs för att
kunna läsa, skriva och samtala om geografi
Namn och läge på länder, regioner, städer, hav,
sjöar, floder, bergskedjor och
öknar som eleverna möter i undervisningen.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och
presentera geografi ska data, till
exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp
av kartor och geografi ska informationssystem
(GIS).
Geografi ska verktyg som är tillgängliga på internet,
till exempel satellitbilder.
Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till
exempel av samhällsplanering i
närsamhället. (Kan samläsas med samhällskunskap
och avsnittet om primärkommunen.)
Centrala ord och begrepp som behövs för att
kunna läsa, skriva och samtala om geografi
Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och
vindenergi och alternativa drivmedel
GEOGRAFI
ÅR 9
ÄMNESOMRÅDE
Livsmiljöer
CENTRALT INNEHÅLL


Geografins metoder, begrepp
och arbetssätt




Miljö, människor och
hållbarhetsfrågor


Var olika varor och tjänster produceras och
konsumeras, samt hur varor transporteras. Hur
människors försörjning och handelsmönster har
förändrats över tid.
Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa,
samt vilka konsekvenser förändringarna kan få för
människan, samhället och miljön i olika delar av
världen förutom Norden och Europa.
Namn och läge på länder, regioner, städer, hav,
sjöar, floder, bergskedjor och öknar som eleverna
möter i undervisningen.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och
presentera geografi ska data, till exempel om
klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor och
geografi ska informationssystem (GIS).
Geografi ska verktyg som är tillgängliga på internet,
till exempel satellitbilder.
Centrala ord och begrepp som behövs för att
kunna läsa, skriva och samtala om geografi
Intressekonflikter om naturresurser, till exempel
om tillgång till vatten och mark. (Kan samläsas
med samhällskunskap och avsnittet om konflikter i
världen.)
Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa
i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom,
ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat
och naturresurser. (Kan samläsas med
samhällskunskap och avsnittet om FN och den
orättvisa världen.)