POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Hydrocefalus är ett

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
Hydrocefalus är ett tillstånd, som obehandlat leder till hjärnskada, ökning av huvudomfång och
andra associerade symtom. Sedan 50-talet behandlas detta tillstånd genom insättning av en shunt.
Shuntens ena ände läggs i en av hjärnans ventriklar medan den andra änden kan läggas i bukhålan
eller i höger förmak. Syftet med den här studien var att undersöka hur skalltillväxten påverkas hos
shuntbehandlade barn och identifiera potentiella riskfaktorer.
Vi fann att shuntbehandling uppfyller sitt syfte och normaliserar barnens huvudomfång fram till
ett års ålder, men efter den här tidpunkten börjar barnen bli överbehandlade. Detta fortsätter i två
års tid. På grund av få data från den senare delen av studien är det svårt att dra riktiga slutsatser
huruvida huvudomfånget normaliseras igen vid fyra års ålder. De faktorer som föll ut som mest
signifikanta för detta var låg vikt vid första shuntoperation samt intraventrikulär blödning.
Överdränage leder till allvarliga komplikationer såsom slit ventricle syndrome och
craniosynostos, vilka är svårbehandlade och bidrar till lägre livskvalitet hos barn med
hydrocefalus. Därför är det viktigt att upptäcka tecken på överdränage tidigt och åtgärda det.
Resultaten indikerar att det är viktigt med noggrannare kontroll av shuntens inställningar för att
motverka överdränage och problem som är associerade med överdränage. Tyvärr kan man inte
tillämpa de bästa lösningarna på de patienter som verkligen behöver det. Till exempel är
användning av ett högre shuntmotstånd effektivt för att motverka överdränage men den här
strategin kan inte tillämpas på de minsta barnen. Denna studie visade att det är barn med låg vikt
som löper större risk att drabbas av överdränage. Problemet kan lindras genom att endast använda
en viss typ av shunt hos dessa patienter.
Vidare kunde konstateras att intraventrikulär blödning är en signifikant riskfaktor för mindre
huvudomfång och därmed överdränage. En av anledningarna till det är att blödningen i sig ger
hjärnatrofi, vilket leder till hämmad skalltillväxt. En annan orsak är att patienter med blödning
var mest prematura och hade shuntbehandling längst. För att förhindra överdränage hos denna
patientkategori är det viktigt med noggrann uppföljning.