Arbete med vårdtagare som medicineras med cytostatika och andra

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson
2013-02-22
Arbete med vårdtagare som medicineras
med cytostatika och andra läkemedel med
bestående toxisk effekt
INLEDNING
För arbete med cytostatika finns särskilda regler i AFS 2005:5. Reglerna gäller även för
vissa andra ämnen som kan ge bestående skador hos personalen på grund av sin toxiska
effekt. Detta gäller även läkemedel som kan medföra överkänslighet hos personalen.
ANSVAR
Arbetsledaren ansvarar för
•
personalens arbetsmiljö
•
att se till att AFS 2005:5 finns tillgänglig och är känd
•
att skyddsutrustning finns tillgänglig
•
att det finns personal med rätt kompetens
Patientansvarig sjuksköterska ska
•
informera all berörd personal om att behandlingen pågår
•
ge nödvändig fortbildning och instruktion till vårdpersonal som har kontakt med
vårdtagare som behandlas med cytostatika eller andra läkemedel som kräver
särskild hantering.
•
se till att aktuellt kapitel i den nationella handboken för hälso- och sjukvård finns
tillgänglig www.vardhandboken.se
DEFINITION
Läkemedel som räknas till gruppen
•
Cytostatika/cytotoxiska medel som tillhör grupp L01 enligt ATC-klassificering.
Läkemedel tillhörande grupp L01 (bilaga 1)
Sida 1 av 7
•
Läkemedel som medför risk för överkänslighet och som genom sina toxologiska
egenskaper kan orsaka bestående skada t ex sulfonamider, cefalosporiner,
pencilliner, neofycin, bensokain och klorpromacin (se bilaga 2)
•
Läkemedel utom anestesigaser, som används som inhalationsläkemedel och som
genom sina toxologiska egenskaper kan orsaka bestående skada t ex ribavirin
och pentamidin.
Bestämmelserna gäller både tillredning och administrering.
HANTERING
För varje patient som behandlas med cytostatika ska en riskbedömning göras och
dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Dokumentationen ska omfatta riskerna med det
aktuella läkemedlet och miljön runt patienten, dvs hur tömningar, sopor och tvätt ska
hanteras.
PRAKTISKA RUTINER GÄLLANDE UTSÖNDRING OCH HANTERING AV AVFALL
Cytostatika kan utsöndras i upp till fem dagar efter det att läkemedlet givits. Olika medel
har olika lång utsöndringstid. Detta innebär att urin, avföring, kräkningar, blod och svett
kan innehålla det aktuella läkemedlet i upp till fem dagar. Koncentrationen är dock låg
om inte cytostatika givits som blåsinstallation, då urin innehåller högre koncentration
under något dygn.
HANDSKAR
•
Används vid kontakt med kroppsvätskor, dvs basal barriärvård tillämpas, samt
vid utdelning av aktuella läkemedel.
SKYDDSROCK
•
Patientbunden skyddsrock används.
HANDHYGIEN
•
Handtvätt med flytande tvål och vatten. Torka händerna torra
•
Därefter handdesinfektion (handdesinfektion avdödar mikroorganismer, men
avlägsnar inte läkemedelsrester).
AVFALL
•
Förbrukningsmaterial som varit i direkt kontakt med aktuellt läkemedel samt
tömningar inom 3 tim efter behandling läggs i plastpåse som knyts ihop och
därefter läggs i kartong/låda märkt ”Riskavfall cytostatika”.
•
Konventionellt avfall läggs i plastpåse som knyts ihop och därefter slängs i
vanliga soporna
Sida 2 av 7
•
Urin/kräkning 3 timmar efter behandling töms i toalett, spola flera gånger.
TVÄTT
•
Kraftigt nedsmutsad tvätt inom 3 tim efter behandling läggs i plastsäck märkt
”Riskavfall cytostatika”
•
Övrig tvätt hanteras konventionellt
SPILL
•
Torka genast upp eventuellt spill och rengör ytan noga med vatten och
rengöringsmedel, använda rengöringsdukar hanteras som riskavfall.
RISKAVFALLSKARTONG
•
Beställ från OneMed
•
Vid hämtning av riskavfall cytostatika tag genast kontakt med Ragnzells på tfn
0771-88 88 88
Sida 3 av 7
BILAGA 1 – UPPDATERAD 2013-02-22
FÖRTECKNING ÖVER CYTOSTATIKA OCH CYTOTOXISKA
LÄKEMEDEL INOM LIV
Följande läkemedel bedöms utgöra cytostatika och cytotoxiska läkemdel som omfattas av
AFS 2005:5. När det gäller läkemedel på licens, vilka har markerats med kursiv och fet
stil, så har endast de som i nuläget används inom landstinget i Värmland tagits med.
För nya läkemedel gäller att alla som tillhör ATC-grupp L01 ska hanteras enligt
landstingets regler och anvisningar. För övriga läkemedel gäller en noggrann
riskbedömning, kontakta gärna sjukhusapoteket på CSK.
OBS! Dessa läkemedel får inte krossas och kapslar får inte öppnas.
CYTOSTATIKA/CYTOXISKA
MEDEL L01
SUBSTANS
PREPARAT
Altretamin
Hexalen
Amsakrin
Amekrin
Asparaginas
Erwinase
Asparaginas
Asparaginase
Bleomycin
Bleomycin
Busulfan
Myleran
Cisplatin
Cisplatin
Cykofosfamid
Sendoxan
Cytarabin
Arabine
Cytarabine
Dakarbazin
Dacarbazine
DTIC
Daktinomycin
Cosmegen
Daunorubicin
Cerubidin
Docetaxel
Taxotere
Doxorubicin
Adriamycin
Epirubicin
Farmorubicin
Estramustin
Estracyt
Eroposid
Eposin
Fludarabin
Fludara
Fluorouracil
Fluorouracil
Fluorouracil
Efudix
Gemicitabin
Gemzar
Hydroxikarbamid
Hydrea
Idarubicin
Zavedos
Ifosfamid
Holoxan
Platinol
Cytosar
DaunoXome
Caelyx
Doxorubicin
Etopofos
Exitop
Flurablasin
Fluracedyl
Hydroxyurea
Sida 4 av 7
Vepesid
Irinotekan
Campto
Kapecitabin
Xeloda
Karboplatin
Carboplatin
Karmustin
BiCNu
Kladribin
Leustatin
Klorambucin
Leukuran
Lomustin
Lomustine
Melfalan
Alkeran
Merkaptopurin
Puri-nethol
Metotrexat
Emthexat
Miltefosin
Miltex
Mitoguazone
Methyl-GAG
Mitomyycin
Mitomycin
Mitotan
Lysodren
Mitoxantron
Novantrone
Mustinhydroklorid
Mustine
Oxalinplatin
Eloxatin
Paklitaxel
Taxol
Podofyllotoxin
Reumacon
Prokarbacin
Natulan
Rituximab
Mabthera
Tegafur
UFT
Temozolomid
Temodal
Teniposid
Vumon
Toguanin
Lanvis
Tiotepa
Tiotepa
Topotekan
Hycamtin
Trastuzumab
Herceptin
Tofosfamid
Ixoten
Veteprofin
Visudyne
Vinblastin
Velbe
Vindesin
Eldesine
Vinkristin
Oncovin
Vinorelbin
Navelbine
Paraplatin
Methotrexate
Mutamycin
Onkotrone
Paxene
Vincristine
Sida 5 av 7
VIRUSHÄMMANDE MEDEL FÖR SYSTEMATISK BRUK JO5
SUBSTANS
PREPARAT
Ganciclovir
Cymvene
MEDEL MOT PROTOZOER P01
SUBSTANS
PREPARAT
Trimetrexat
Neutrexin
Sida 6 av 7
BILAGA 2 – UPPDATERAD 2013-02-22
EXEMPEL PÅ LÄKEMEDEL SOM MEDFÖR RISK FÖR UPPKOMST AV
ÖVERKÄNSLIGHET OCH SOM GENOM SINA TOXOLOGISKA
EGENSKAPER KAN ORSAKA BESTÅENDE SKADA
VISSA ENZYMER
ATC-KLASSIFICERING
Alteplas
BO1A
Streptodornas
BO6A
Streptokinas
BO1A, BO6A
FIBROLYSHÄMMANDE MEDEL
Aprotinin
BO2A
PERIFER VASODILATOR
Iloprost
BO1A
HORMONER
Tetrakosaktid
HO1A
PENICILLINER
Samtliga
JO1C
VISSA ANTIBAKTERIELLA BETALAKTAMER
JO1C
CEFALOSPORINER
Samtliga
JO1DA, JO1DB
JO1DC, JO1DE
VISSA NEUROLEPTIKA
Klorpromazin
NO5A
Levomepromazin
NO5A
BULKMEDEL
Ispaghula
A06A
Sida 7 av 7