Europa – grundläggande fakta om kultur och

advertisement
Europa – grundläggande fakta om kultur och befolkning
Europa har cirka 730 miljoner invånare och är efter Asien och Afrika den tredje
folkrikaste världsdelen. Europa tillhör de mer tätbefolkade områdena på jorden.
Framför allt i Väst-, Mellan- och Sydeuropa är befolkningstätheten hög, men den
minskar starkt längre norrut och österut.
Engelska, franska och spanska har spridits till stora delar av världen och blivit
världsspråk. Engelskan har efter andra världskriget stärkt sin ställning som
världens mest spridda andraspråk. Engelska är det mest använda språket vid
internationella förhandlingar liksom inom näringsliv, media och underhållning.
Det vanligaste alfabetet i Europa är det latinska alfabetet som har vissa mindre
variationer inom de olika länderna. Detta följs av det kyrilliska alfabetet (i
Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Bulgarien, Serbien, Montenegro och Makedonien)
och det grekiska alfabetet.
Etniska minoriteter omfattas i Europa av större rättsligt skydd än i andra
världsdelar. Det finns många etniska minoriteter i Europa, och många av dem är
urinvånare som till exempel samerna. Som en följd av invandring från
Mellanöstern, Afrika, Asien och Latinamerika har Europa även etniska
minoriteter från dessa områden.
Kristendomen dominerar som Europas huvudreligion. Omkring 75 procent av
invånarna beräknas vara kristna, främst katoliker, protestanter och ortodoxa.
Andra stora religioner i Europa är islam med ungefär 7 procent av befolkningen
(främst folkgrupper i Sydosteuropa samt invandrare från muslimska länder),
samt judendomen. Dessutom finns andra religioner företrädda bland invandrare
från andra världsdelar, som sikhism, hinduism, buddhism och traditionella
östasiatiska läror.
Europa är en av världens mest sekulariserade regioner. Omkring 18 procent av
européerna räknas som icke-troende, särskilt i norr, i nordväst och i flera av de
östeuropeiska länderna. Europas politiska system är numera nästan helt
sekulariserade.
Kristendomen samt antikens och hellenismens Grekland och Rom har haft
avgörande inflytande på vad som i dag är bärande europeiska värderingar:
demokrati, rättssäkerhet, alla människors lika värde, utvecklingen av mänskliga
rättigheter med mera. Andra religioner som har haft stort kulturellt inflytande i
Europa är islam och judendomen, inte minst inom arkitektur, vetenskap och
handel.
Den mest betydelsefulla politiska organisationen i Europa är Europeiska unionen
(EU). EU omfattar 28 europeiska stater, och förväntas få ännu fler under de
kommande årtiondena. EU driver nästan all utrikes- och handelspolitik från
medlemsstaterna mot omvärlden.
Europa har en lång historia som världens rikaste och mest produktiva världsdel.
År 1700 producerade en genomsnittlig europé nära 70 % mer än världens
genomsnittsinvånare, och 1850 var övertaget hela 150 %. Kring år 1900 hade
Västeuropas världsledande roll som världens mest produktiva område övertagits
av den tidigare europeiska kolonin USA, men Europa har fortsatt att tillhöra
världens rikaste, mest produktiva och kunskapsproducerande regioner. Nu har
dock andra regioner och länder, som Kina, Indien, Brasilien och flera länder i
Sydostasien börjat ta igen försprånget och har allt större makt på
världsmarknaden.
Handeln har alltid varit en viktig del av den europeiska ekonomin; den blev en
nödvändighet på grund av att man har olika resurser på olika ställen och därför
måste handla med varandra. Naturtillgångar är som på de flesta håll viktigt för
ekonomin. Av icke-förnyelsebara naturtillgångar har till exempel Sverige järn och
Ryssland, Norge och Rumänien har olja. Jordbruksrelaterade naturtillgångar
produceras över hela Europa. De styrs av klimatet och jorden, till exempel
produceras mycket trä i Sverige och Finland samt till exempel citrusfrukter och
olivolja till södra Europa. Europa är tätbefolkat och har en väl utvecklad industri
vilket gör att världsdelen exporterar industriprodukter och importerar stora
mängder petroleumprodukter, metaller, råmaterial och mat.
Internationellt utbyte av tänkande och idéer har varit en viktig del av den
europeiska kulturen sedan de första universiteten på 1100-talet och ännu
tidigare genom de religiösa pilgrimsfärderna. Efter andra världskriget har
turismen blivit en massföreteelse. Charterresorna inleddes i början av 1950-talet
och har vuxit till storindustri.
Det Europa som växer fram på 2000-talet kommer att vara helt annorlunda än
föregående århundradens. Den kultur som kommer att prägla det nya Europa kan
bygga på gemensamma historiska erfarenheter, gemensamma värderingar,
besläktade strukturer och organisationsformer, men också på mångfald och
diversifiering, med utrymme för många språk, trosuppfattningar och politiska
ideologier. Den nya europeiska kulturen som växer fram bygger på att man är en
del i en stor värld och har utbyte med hela världen, samtidigt som man tar hand
om sin lokala kultur och sina traditioner.
Download