Dokumentnamn

advertisement
Dokumentnamn
Diarienr/Projektnr
Upprättad av
Dokumenttyp
Datum
Godkänd av
Version
Work shop 11 – ACAnalys, Lars Westin, CERUM vid
Umeå universitet
ACAnalys syftar till att genom analyser höja kunskapen om Västerbottens län
om hur regionen ska utvecklas. Kunskapen ska stödja politiska beslut och beslut
inom näringslivet.
ACAnalys ska beskriva regionens tillgångar, göra analyser tillgängliga, avknoppa
en analysenhet och stärka konsulter i regionen. Tre avtryck: utredningsmiljöer,
konsultmiljöer, forskningsmiljöer. Skapa en arbetsmarknad för akademiker
inom regionalvetenskap utanför universiteten.
Välfärd skapas av tillgångar:
- medborgarnas kunskap ochhälsa
- socialt och kulturellt kapital
- reala värden (byggnader, maskiner, infrastruktur, offentliga miljöer)
- naturtillgångar (skog, mineraler, myrar, naturmiljöer)
- andra finansiella tillgångar
Dessa måste utvecklas på ett social, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.
Vilka av dessa tillgångar har vi, vilka ska vi satsa på?
MÄNNISKOR
SOCIALT/KULTURELLT KAPITAL
KUNSKAPSKAPITAL
REALKAPITAL
NATURKAPITAL
Utvärderingar av projekt borde rikta in sig på hur ovanstående har påverkats,
har de ökat eller minskat?
Mänsklig lycka är centralt för att få folk att stanna i regionen. Tro på något och
inkomst påverkar lyckan positivt. Lyckliga individer stannar kvar. En trevlig
region gör att folk flyttar hit.
Befolkningen i Norrlandslänen minskar kontinuerligt sen 1950-talet och även
BRP (bruttoregionprodukten) sen början av 1990-talet. Den viktigaste
tillgången – människor – minskar vilket är mycket allvarligt. Det går dåligt för
Norrland!
Vill man öka BRP måste man attrahera människor! Man måste bygga miljöer
och erbjuda bostäder där folk vill bo.
I en internationell jämförelse kan man se att fattiga länder har stora
naturtillgångar men lite socialt, kulturellt och kunskapskapital. Ska vi då satsa
ännu mer på naturresurser och bli som Ryssland eller ska Norrland försöka
1 (2)
komma ikapp södra Sverige och satsa på det sociala kapitalet? Den viktigaste
tillgången håller på att dra härifrån – de unga människorna.
Regioner som inte kan bygga intressanta städer får inte folk. De flyttar till
Stockholm. Man måste försöka ”klistra fast” människor i regionen.
Det finns fysiskt utrymme för 1,5 miljoner människor i Västerbotten och 2
miljoner i Norrbotten. Hur många människor behövs i Norrland? Det behövs
inte längre folk för att försvara oss mot Sovjet eller för att ta hand om skogen.
Vem äger regionens tillgångar? Viktigt att invånarna äger tillgångarna.
Skog och gruva är väldigt konkurrenskraftiga men kvoten arbete/kapital
minskar. Varför är det så att regioner och länder som är naturresursintensiva
inte klarar av att hålla kvar människor, ”naturresursernas förbannelse”?
Det offentliga satsar alla pengar på naturresurser – det blir boomar, men sen
faller det.
Naturtillgångar behövs inte för att locka människor, det är goda livsmiljöer som
krävs. Barcelona, Manhattan, Las Vegas, där finns inga naturtillgångar, men
folk dras dit. Norrland måste bli intressantare att bo i, trots att vi har
naturtillgångar. Det har visat sig svårt för länder och regioner med
naturresurser att förädla detsamma, det är länder utan naturtillgångar som står
för förädlingsvärdet, t ex Danmark är mycket duktiga på snickerier, men de har
ingen skog.
Politiker ser naturresurser och exporten av dessa som det viktigaste.
Basindustrin är central enligt dem. Man tänker för lite på förädlingen. För
mycket subventioner till naturresursindustrin.
Strategi:
- öka tillgångarna i vid bemärkelse
- öka konsumtionsmöjligheterna
Tecken på framgång: befolkningstillväxt!
Medel:
- konkurrenskraftig struktur: kunskap för konkurrenskraft,
kommunikation, kultur, kollektivt beslutsfattande, kapitalbildning
Vilket leder till kunskapskultur istället för naturresurskultur.
En långsiktigt hållbar region drar till sig människor och skapar förmögenheter!!
2 (2)
Download