Endos och jourdos - Läkemedelsverket

advertisement
Svensk läkemedelsstandard 2011.2
Endos och jourdos
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN
Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala
Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax: +46 (0)18 54 85 66
Internet: www.lakemedelsverket.se E-mail: [email protected]
Ansvarig utgivare:
Svenska farmakopékommittén
Läkemedelsverket
Box 26
S-751 03 Uppsala, Sweden
Tel. 018/17 46 00
2(3)
HISTORIK:
Version 1: Gällande 1 juli 2010 och tills vidare (publicerad första gången i SLS 2010.2)
ENDOS
Med endos avses styckvis förpackade läkemedel avsedda att intas vid ett tillfälle.
Tillverkning av endos är läkemedelstillverkning och får endast utföras av den som har tillstånd till
sådan tillverkning samt på sjukhusapotek. För legotillverkning krävs ett tekniskt avtal mellan ompackaren och företaget. Kopia på avtalet skall på begäran insändas till Läkemedelsverket.
Endosförpackning innebär att läkemedlet kan identifieras ända fram till patienten. Märkning skall
ske enligt gällande författning LVFS 2005:11.
Den som överlämnar det endosförpackade läkemedlet till patienten skall förmedla upplysningar om
hur läkemedlet skall intas samt erforderlig medicinsk information.
JOURDOS
Med jourdos avses läkemedel som lämnas ut i ett mindre antal doser för att täcka patientens behov
till dess läkemedel kan expedieras från apotek.
Tillverkning av jourdoser för generell användning är läkemedelstillverkning.
I de fall jourdoser tillhandahålls till patient skall i första hand endosförpackade läkemedel användas.
Då endos inte finns att tillgå och läkemedlet inte är i blisterförpackning, kan läkemedlet dispenseras
manuellt vid utlämnande till patient. Läkemedlen skall härvid vara märkta enligt SOSFS 2000:1,
jämte ändringar i SOSFS 2001:17; 2005:24, 2006:24 och 2008:29.
Det åligger den som lämnar ut jourdoser att se till att patienten får adekvat information.
3(3)
Download