Arbetsplan 16/17

advertisement
Arbetsplan för
Förskolan Tranan
Verksamhetsåret
2016/2017
Inledning
Arbetsplanen för Förskolan Tranan är utformad utifrån nationella styrdokument, läroplanen för
förskolan samt resultat av föregående KBU. Beskriver här de mål vi valt att fokusera på extra
under året.
Presentation
Förskolan Tranan i Segerstadsbyn är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk
förening med föräldrar som bildar en styrelse.
Beskrivning av verksamheten
Förskolans verksamhet utgår från skollagen, Läroplanen för förskolan, samt förskolans egen
arbetsplan och likabehandlingsplan. Förskolans verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik. I
verksamheten förenas omsorg med lärande. Förskolans placering med närhet till vacker och
spännande natur, skapar goda förutsättningar för pedagogisk verksamhet med barnen
utomhus. Vi strävar efter att verksamheten på förskolan ska präglas av samarbete och en
helhetssyn. Läroplanens uppdrag och mål ska ligga till grund för vårt arbete. Vi ska ha en
trivsam och stimulerande miljö som är kreativ, utmanande och omväxlande. Verksamheten
skall vara utvecklande och lärorik för både barn och vuxna. Barnen ska bli bemötta med
respekt av engagerade och kompetenta pedagoger. Vi lyssnar på barnen och vi dokumenterar
och synliggör deras lärande. Vi tror på att barn är kompetenta och vi lyfter fram deras styrkor
och förmågor. Barn och föräldrar ska känna trygghet och förtroende för vår verksamhet. Både
barn och föräldrar skall få vara delaktiga och ges möjlighet till inflytande. Vi lagar själva vår
mat från grunden i vårt kök. I vår arbetsplan beskriver vi hur vi arbetar med de prioriterade
målen för läsåret 16/17.
2.1 NORMER OCH VÄRDEN
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde
oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Hur ska vi arbeta för att nå målen:
-
Vi arbetar aktivt med att barnen är rädda om förskolans material och miljö,
pedagogerna är viktiga förebilder i arbetet.
-
Vi sätter upp regler tillsammans med barnen, Tranans gyllene regler
-
Vi eftersträvar en tillåtande miljö där barn och vuxna accepterar allas olikheter.
-
Vi ska kontinuerligt föra diskussioner om förhållningssätt, bemötande och värdegrund i
barn-, personal samt föräldragrupper. Nuläget i barngruppen ska kontinuerligt
utvärderas för att förebygga otrygghet. Det sociala samspelet, hur man är mot, talar till
och bemöter varandra ska vara en naturlig del av vardagen. I det arbetet innefattas att
alla som arbetar på förskolan är goda förebilder och bemöter barn och vuxna på ett
respektfullt sätt.
-
Pedagogerna arbetar medvetet utifrån ett normkritiskt förhållningssätt
Uppföljning:
Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande på reflektionsmöten och andra möten i
arbetslaget. Observationer av klimatet i barngruppen sker kontinuerligt och diskuteras i
arbetslaget för att hela tiden se vilka behov som finns och för att kunna göra jämförelser för att
urskilja utvecklingen i verksamheten. Likabehandlingsplanen utvärderas årsvis och utgår från
barngruppens behov, genom barnintervjuer, iup-samtal och KBU görs alla delaktiga. Demokrati
och likabehandlingsfrågor är levande frågeställningar på våra möten.
2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE
Verksamheten på förskolan bedrivs genom ett roligt, utforskande och tematiskt/projektinriktat
arbetssätt. Fokus ligger på barns utveckling i språk, kommunikation, teknik och skapande
Hur ska vi arbeta för att nå målen:
-
Vi ska utgå från barnens olika behov och skapa nyfikenhet och intresse utifrån dessa.
Vardagssituationer och vardagliga rutiner ska användas till barnens lärande. Fokus ska
ligga på språk, kommunikation, skapande och teknik
-
Vi ska vidareutveckla utomhus och inomhusmiljön så att dessa kan användas i arbetet
med barnens lärande på ett lustfyllt sätt. Genom dokumentation, som ska föras
tillsammans med barnen, får de aktivt delta i synliggörandet av pågående temaarbete
och sin egen utveckling och lärandeprocess. Vårdnadshavare ska även de kunna ta
del av dokumentationen.
-
Vi ska arbeta med språk, kommunikation, skapande, drama och digitala hjälpmedel
-
Vi fortsätter att kontinuerligt arbeta med stödtecken för att stärka barnens
språkutveckling.
-
Vi ska också läsa mycket tillsammans med barnen. Utifrån böckerna vi läser reflekterar
vi kring innehållet och ifrågasätter rådande normer. Barnen ska också ges möjlighet att
återberätta och diskutera egna erfarenheter och bekräftas av personalen i sina tankar
och åsikter.
-
Arbetet med projekt/teman ska möjliggöras genom grov-, avdelnings och enskild
planering.
Uppföljning:
Observationer och dokumentationer av våra olika aktiviteter och grupper diskuteras och följs
kontinuerligt upp på våra reflektionsmöten och blir underlaget för planering och utveckling av
verksamheten.
2.3 BARNS INFLYTANDE
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och
därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Hur ska vi arbeta för att nå målen:
-
Vi ska skapa möjligheter för samtal med barn, och mellan barn, och lyssna aktivt på
barnen. Vi ska ge barnen möjlighet att uttrycka vad och hur de tänker verbalt men även
genom kroppsspråk och med hjälp av tecken som stöd.
-
Vi ska arbeta utifrån barnens intressen och idéer inom verksamhetens ramar, i våra
olika projekt/teman.
-
Vi ska erbjuda barnen ett varierat utbud av aktiviteter att välja mellan och låta dem ta
ansvar över både gemensamma materiella saker och gemensamma värden i
verksamheten utifrån ålder och mognad.
-
Genom dokumentation av verksamheten får barnen aktivt delta i synliggörandet av sin
egen utveckling och sitt egna lärande.
-
Genom att erbjuda styrda aktiviteter ökar möjligheterna för att prova nya saker.
Uppföljning:
Dokumentation av barnens reflektioner och observationer av arbetet i projektet följs upp på
reflektionsmöten.
Barnens lek observeras och följs upp kontinuerlig på våra reflektionsmöten för att säkerställa
att alla barns behov tillgodoses, att alla får utmaningar och möjlighet att hitta sitt sätt att lära.
Genom barnintervjuer tar vi reda på att de har en känsla av att de har inflytande över
verksamhetens utformning.
2.4 FÖRSKOLA OCH HEM
Föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och insyn i förskolans verksamhet.
Digitala verktyg ska vara en naturlig del i kommunikationen.
Hur ska vi arbeta för att nå målen:
-
Vi ska vara öppna och lyhörda inför vårdnadshavarnas initiativ till samverkan och dialog
med förskollärare och barnskötare i den dagliga verksamheten.
-
Vi ska uppdatera vår hemsida med olika inslag från det vi gör i vår verksamhet samt
ha information om verksamheten i vår entré för att ge vårdnadshavare en god inblick i
vår verksamhet. Vi ska skriva månadsbrev där de kan följa verksamheten under året
som finns tillgängligt digitalt samt i pappersformat för att nå alla.
-
Vi ska utveckla vårt arbete med att använda digitala verktyg i våra iup samtal.
-
Vi ska kontinuerligt bjuda in till föräldraaktiviteter som ex. föräldrafika och
sommaravslutning, luciafirande, pepparkaksbak m.m. Styrelsen arrangerar även
”fixardag” på vår och höst.
Uppföljning
Föräldraenkät
Uppföljningssamtal och föräldrasamtal.
Vardagliga och spontana ”kapprumsdialoger” tas tillvara.
2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN
Samarbetet mellan förskola och skola ska vara välfungerande så att barnen i ett
långsiktigt perspektiv ges bästa villkor till utveckling och lärande. Barn och
vårdnadshavare känner sig trygga och förberedda på övergången till förskoleklass.
Hur ska vi arbeta för att nå målet:
-
En handlingsplan för överlämnande till förskoleklass och fritidshem finns upprättad och
ska ligga till grund för övergången från förskola till förskoleklass. Handlingsplanen görs
upp i samråd med mottagande skola och förälder för, den innebär ex. att vi gör besök i
skolan, fritids och åker skolbuss. Vi har ett nära och förtroendefullt samarbete med
föräldrar vilket är viktigt för att övergången ska kännas trygg för barnen.
Handlingsplanen ska utvärderas om revideras vid behov.
-
På förskolan har vi en skolförberedande grupp där vi förbereder barnen för övergången
på olika sätt och avrundar tiden på förskolan. B.la sitter de vid eget bord för att på så
sätt med närhet till en pedagog få möjlighet att pröva ta mat, skicka till kompisar, duka
av m.m. då detta är något de sedan förväntas känna sig trygga med i
skolverksamheten.
Uppföljning
Avslutande samtal innan övergången.
Följs upp och utvärderas årsvis för att säkerställa kvalitén på övergången.
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Barns utveckling och lärande följs upp och synliggörs.
Det systematiska kvalitetsarbetet är en naturlig del av vårt dagliga arbete
Hur ska vi arbeta för att nå målen:
-
Genom dokumentation på väggar, i barnens portfoliepärmar ska barnen aktivt delta i
synliggörandet av projekt-/temaarbeten samt sin egen utveckling och lärande, även
vårdnadshavarna kan ta del av denna dokumentation.
-
Under våra projekt/teman ska pedagogen/barnet dokumentera i skrift, och med hjälp
av olika skapande uttryckssätt, de olika frågeställningar och vardagssituationer som vi
tillsammans samtalar och reflekterar kring. Med hjälp av dokumentationen kan vi
analysera barnets utveckling och lärande för att sedan återkoppla och utmana barnen
i deras resonemang.
-
Vi ska kontinuerligt utvärdera våra planeringar enligt en utarbetad planeringsmall.
Arbetsplanen och det pågående kvalitetsarbetet utvärderas och analyseras
regelbundet som en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Beroende av
utfallet av analysen ska vi omarbeta och utveckla förskolans fortgående arbete för att
på bästa sätt utmana det enskilda barnet och barngruppen. I analysen av det enskilda
barnets utveckling och lärande ska vårdnadshavarna inkluderas för att öka kvalitén av
utvärderingen.
Dokumentation över barns lärande och förmågor.
”Se till att barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens
innehåll och arbetssätt och delta i utvärdering av verksamheten.”(Lpfö98/10)
Mål för arbetslaget:
Att ge ansvar och inflytande genom att verksamheten utformas utifrån
observationer och individuella utvecklingsplaner.
Portfolio är det samlade begreppet för dokumentation om barnets lärprocesser, skriftlig
kommunikation mellan hem och förskola samt de individuella utvecklingsplaner som
upprättats för varje barn.
Individuella observationer – vi observerar barnet enskilt och i olika lek- och
lärandesituationer. Dessa observationer ligger till grund för hur vi utformar
verksamheten.
Gruppobservationer – Vi observerar samspel i lek, dagsrutiner och i lärande
situationer. Dessa observationer ligger till grund för hur vi utformar verksamheten.
Miljöobservationer – Miljön observeras så att den utformas efter barnens behov.
Mål för arbetslaget:
Att utforma en professionell verksamhet som bygger på dokumentation,
uppföljning/utvärdering och planering.
dokumentation
uppföljning/utvärdering
planering
Planeringsdagar: 2 planeringsdagar/termin då vi gör en grundlig
uppföljning/utvärdering av verksamheten.
Arbetsplatsträffar: Varje månad har vi pedagogisktmöte/APT där vi även följer upp
och planerar verksamheten
Pedagogisk utvecklingstid: Alla pedagoger har enskild planeringstid.
Reflektionsmöte: 1g/vecka reflekterar och finplanerar en del av arbetslaget
tillsammans( den andra delen av arbetslaget reflekterar veckan därpå)
Kompetensutveckling: Kompetensutveckling sker efter önskemål och behov.
Åtagande
Denna arbetsplan är Förskolan Tranans åtagande under läsåret 2016/2017, vi
beskriver här våra prioriterade mål som tagits fram utifrån den utvärdering som gjorts.
Vi arbetar med läroplanens alla mål men fokuserar på några lite extra under året och
dessa beskriver vi här i arbetsplanen. Vi åtar oss att arbeta utifrån denna arbetsplan
under året. I och med nedtecknandet av denna arbetsplan medvetandegör vi vår
dagliga verksamhet. Syftet med arbetsplanen är att ge oss ett levande arbetsdokument
att följa. Förändringar är en del av verkligheten vilket gör att vi följer upp, utvärderar
och reviderar arbetsplanen kontinuerligt.
Arbetsplanen skall följas upp i juni och revideras i december varje år.
Till läsaren:
Vi hoppas arbetsplanen ger en bra beskrivning av vårt arbete mot de prioriterade
målen på förskolan Tranan och stämmer överens med det ni upplever under ert barns
tid här på förskolan. Konstruktiv kritik om verksamheten ser vi som ett led i utvecklingen
därför tar vi gärna emot era tankar och idéer.
Arbetsplanen
ger
er
en
större
inblick
i
verksamheten.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards