Miljöarbete på vårdcentral

INSTRUKTION
1 (2)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-05-27
26414-1
Miljöarbete på vårdcentral
INLEDNING
Landstinget Västmanland har antagit ett miljöpolitiskt program för 2013-2017.
Programmet fokuserar på målområden med betydande miljöaspekter för landstinget;
energi, transporter, produkter och avfall, livsmedel, läkemedel samt utbildning.
I primärvårdsprogrammet anges landstingets krav på vårdgivarens miljöarbete.
Vårdgivaren skall minimera sin negativa miljöpåverkan och följa landstingets
miljöpolitiska program. Miljöarbetet skall vara en naturlig del i verksamheten och
rapporteras till Vårdvalet.
Alla mål i det Miljöpolitiska programmet skall uppnås till 2017. Exempel på mål är:
• Minska den totala energianvändningen med 15%
• Öka andelen biogas i den totala drivmedelsförbrukningen från 6% till 24%.
• Total mängd avfall skall minska med 5%.
• Minska kinolonförskrivningen inom primärvården med 10%
• Minska antibiotikaförskrivningen med 15%.
• Samtliga miljöombud skall delta vid miljöombudsträffar minst en gång per år.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Aktiviteter och redovisning
1. Ta fram miljöplan
Vårdgivaren skall ta fram en för vårdcentralen anpassad plan för hur
landstingets Miljöpolitiska program skall implementeras i verksamheten.


Redovisning av miljöaktiviteter
Vårdcentralen skall visa upp en för enheten anpassad plan för hur
landstingets Miljöpolitiska program 2013-2017 skall implementeras i
verksamheten.
Redovisa minst 3 aktiviteter/åtgärder ur den för vårdcentralen anpassade
planen.
2. Gör en miljöcertifiering
Vårdgivaren skall ta fram ett miljöledningssystem enligt miljöstandarderna
EMAS eller ISO 14001. Ett miljöledningssystem är ledningens redskap för att
säkerställa att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt.
Ledningssystemet säkerställer att miljöarbetet sker genom ständiga
förbättringar.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (2)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-05-27
26414-1
Miljöarbete på vårdcentral



Redovisning av miljöcertifiering
Vårdcentralen skall skicka in kopia på certifikat över certifiering enligt
miljöledningsstandarderna EMAS eller ISO 14001. Certifikatet ska vara
utfärdat av ett Swedac-ackrediterat certifieringsorgan och det ska framgå att
vårdcentralen omfattas av certifikatet.
Certifikatet har en giltighetstid på tre år.
Från 2013 ersätts de vårdcentraler som certifierats med en målrelaterad
ersättning.
REFERENSER
Miljökraven finns i Primärvårdsprogrammet
Landstinget Miljöpolitiska program finns på tillgängligt på http://www.ltv.se/Omlandstinget/Miljo/Miljoprogram/
Information
För frågor om miljökraven, kontakta Elin Dalman, miljöstrateg på [email protected]
eller 021-17 45 13.
Dokumentet är framtaget av
Ingegerd Johansson-Molin, Vårdvalsenheten, [email protected]
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet