Se bildspel om hur du använder SBAR

advertisement
SBAR
kommunikationsverktyg
för
” Rätt information
vid
Rätt tillfälle”
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Agenda
Kommunikation
SBAR verktyg
Implementering
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Kommunikation
muntlig – skriftlig
Kommunikation ska vara
•
•
•
•
•
•
Säker - fullständig
Ändamålsenlig – vara avgränsad
Effektiv
Korrekt
I rätt tid
Patientfokuserad
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Kommunikation
SBAR
muntlig – skriftlig
Problem som finns är bl.a.
Ett patientärende är kommunicerat
MEN
1.
Syftet med kontakten framgår inte
2.
Information innehåller faktafel eller kan missuppfattas
3.
Problemet blir inte fullständigt framlagt
4.
Speciella problem eller angelägenhetsgraden i situationen
framhålls eller uppmärksammas inte
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
4. Rekommendation om åtgärd saknas eller är oprecis
5. Eventuella oklarheter klaras inte ut mellan sändare och
mottagare innan kommunikationen avslutas
6. En tydlig överenskommelse träffas inte om vad, vem och när
7. Föreslagen aktivitet blev inte utförd
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Orsaker till ineffektiv kommunikation
• Rapporteringskultur
Olika yrkeskategorier har olika rapporteringssätt
vilket kan medföra frustration
•
•
•
•
•
Hierarki
Genus
Miljö
Struktur saknas
Prestige
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
S
Situation
B
Bakgrund
A
Aktuellt tillstånd
R
Rekommendation
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Utvecklades för
ubåtsfartygspersonal i USA
• Stressad
• Tidspressad miljö
Syfte
Förmedla information
specifikt och på ett
organiserat sätt
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Varför SBAR i sjukvården?
Tillbud/Negativa händelser
uppstår ofta pga. att kommunikationen brister
Hjälp att ta fram
viktig information och att ta bort icke relevant
information
Patientsäkerheten ökar
om möjlighet till god kommunikation finns
Skapar en gemensam kommunikationsstruktur för alla som
ska kommunicera med varandra
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Läkartidningen Nr 48 2009 volym 106
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Effektiv Kommunikation
• Att få uppmärksamhet
• Rätt nivå av problem
• Kommunicera verkliga problemet
• Uppnå beslut tillsammans före
kommunikationen är avbruten
• Förmedla beslutad åtgärd
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Vem
När
All personal
Överrapportering mellan
•
•
•
•
Arbetslag
Vårdenheter
Vårdgivare
Rapport till akutteam
Stress, brådska och
ovana situationer
Vid klagomål
Dokumentation
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
från idé till nationell SBAR sticka
2007
SBAR
A4 format
KOMMUNIKATION MELLAN VÅRDGIVARE
Bedöm patient
Läs igenom journal
Aktuella journaluppgifter tillgängliga
Ange eget namn och enhet
Jag ringer/kontaktar angående ange Patientens namn
Vad är problemet
Beskriv aktuellt Problem
Aktuellt status
◊ Blodtryck-Puls-Andning-Temperatur
◊ Saturation ………..%
◊ Syrgas ………l/min - Ej syrgas
Situation
Bakgrund
Lämna en kort
sjukdomshistoria
Ge en helhetsbild av
situationen till den du
ringer till eller ger
enskriven rapport
Aktuell
bedömning
Vad tror du själv är
problemet
Rekommen
dation
Ge ett förslag på
rekommendation på vad
som bör göras baserad
på situation, bakgrund,
och bedömning
Ange inläggningsorsak och datum för inläggning
Relevant sjukdomshistoria
Kort rapport angående aktuellt problem och behandling
intill aktuell tidpunkt
◊ Mentalt: vaken orienterad till person, tid och rum
◊ Hud: varm – torr – marmorerad –blek
◊ Extremiteter är varma - Extremiteter är kalla
◊ Neurologi
◊ Smärta
◊ Sårdränage
◊ Illamående/kräkning
◊ Diarré
◊ Urin
Jag tror problemet är:
◊ Hjärt
◊ Infektion
◊ Neurologiskt
◊ Respiratoriskt
Jag vet inte vad problemet är men patienten är försämrad
Patienten verkar instabil och kommer kanske att bli sämre,
något måste göras
Förslag på rekommendation
◊ Förflytta patient till IVA /HIA
◊ Kom och titta på patient inom 30 -60 minuter
◊ Kontakta patienten och/eller familjen ang status
◊ Be om bedömning nu
◊ Andra förslag
Behövs några kontroller
◊ Röntgen – Ekg – Blodgas - Blodtryck Puls – Andning
Saturation - Annan provtagning
Förändring i behandling
◊
Hur ofta ska jag rapportera vitala parametrar?
◊
Hur länge kan jag förvänta att problemet pågår?
◊
Om patient inte förbättras, inom vilken tid ska jag
kontakta igen?
2008 - 2009
SBAR ”sticka”
Höglandssjukhuset
Landstinget Jönköping
KOMMUNIKATION
Akut - halvakut
KOMMUNIKATION
Inskrivning - utskrivning
Bedöm patient - Läs igenom journal - Aktuella handlingar tillgängliga
Bedöm patient - Läs igenom journal - Aktuella handlingar tillgängliga
S
S
SITUATION
B
BAKGRUND
SITUATION
Vad är
anledningen till
kontakt?
Ange
-Eget namn - Titel
-Enhet
Patientens
-Personnummer Ålder
-Namn
-Beskriv anledning till
samtal/kontakt
Bltr-Puls-Andning Temperatur
Satauration …%
Syrgas….l/min - Ej syrgas
B
BAKGRUND
Lämna en kort
hälsohistoria.
Ge en
helhetsbild av
situationen
Ange
-Orsak inläggning
-Datum inläggning
-Relevant
sjukdomshistoria
-Kort rapport aktuella problem
och behandling intill aktuell
tidpunkt
’ Mentalt: vaken orienterad
till person tid rum
’ Hud: varm torr marmorerad blek
’ Extremiteter: varma - kalla
’ Neurologi
’ Smärta
’ Sårdränage
’ Illamående kräkning
’ Diarré
’ Urinproduktion
A
AKTUELL
BEDÖMNING
Vad tror Du
själv är
problemet?
R
REKOMMENDATION
Ge ett förslag
på vad som
bör göras
baserad på
situation
bakgrund
bedömning
-Jag tror problemet är
Hjärt – Infektions- NeurologisktRespiratoriskt
Vad är
anledningen till
kontakt?
Lämna en kort
hälsohistoria.
Ge en
helhetsbild av
situationen
A
AKTUELL
BEDÖMNING
-Patienten är instabil
Vad tror Du är
anledningen till
överflyttning?
Förslag
Rätt vårdnivå?
Vilka kontroller ska utföras?
-Röntgen - EKG - Blodgas - Bltr Puls - Andning - Saturation
Förändring i behandling
-Hur ofta ska jag rapportera vitala
parametrar
-Hur länge kan jag förvänta att
problemet pågår
-Inom vilken tid ska jag kontakta
igen om inte patient förbättras?
Ange
-Orsak inläggning
-Datum inläggning
-Relevant hälsohistoria
-Kort rapport aktuella
problem och behandling
intill aktuell tidpunkt
’ Kommunikation
’ Aktivitet
’ Nutrition ex kost - äthjälpmedel
’ Elimination ex KAD - avföring
’ Andning/cirkulation ex syrgas
’ Hud ex sår - Infarter
’ Smärta
’ Socialt
’ Utvärdering vårdprevention
-Jag vet inte vad problemet är
men patienten är försämrad
-Överflytta patient till IVA/HIA
-Kom och bedöm patient inom
30-60min
-Be om bedömning nu
Ange
-Eget namn
-Titel
-Enhet
Patientens
-Personnummer Ålder
-Namn
-Beskriv anledning till
samtal/kontakt
R
REKOMMENDATION
Fortsättning
Ange
-Anledning till överflyttning
Informera om
-Fortsatt planering inför
utskrivning/
överflyttning
-Hjälpbehov?
Vad behöver patient hjälp med?
Kirurg Medicin Akutkliniken
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
2010
SBAR ”sticka”
Nationell
SBAR
Tänk på före kontakt
• Bedöm patientens vitala parametrar
• Bestäm vem som är relevant att kontakta
• Läs journal
• Ha aktuella journaluppgifter tillgängliga
Vid hotade vitala funktioner – LARMA DIREKT
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Aktuella journaluppgifter
• Huvuddiagnos
• Medicinlista
• Eventuell allergi
• Vätskebalans
• Laboratorieundersökningar
• Övriga undersökningar
• Ev behandlingsbegränsningar
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
SBAR
AKUT Situation
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
S SITUATION
Vad är problemet/anledningen till kontakt?
Jag kontaktar dig för att…..
Ange
-Eget namn - Titel
-Enhet
Patientens
-Personnummer Ålder
-Namn
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
B BAKGRUND
Lämna en kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa
en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills
nu.
Informera om
-Orsak inläggning
-Datum inläggning
-Relevant sjukdomshistoria – tidigare och nuvarande sjukdomar
av betydelse
-Kort rapport av aktuella problem och behandling tills nu
Eventuell allergi
Eventuell smittorisk
’
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
A AKTUELLT TILLSTÅND
Status - Vad tror Du själv är problemet?
Rapportera
A: luftväg
B: andning
C: puls, blodtryck, saturation
D: medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/rum/person
E: temperatur,hud,färg,buk,urinproduktion,yttre skador
Bedömning
-Jag tror att problemet/anledningen till patientens tillstånd
är… hjärt – infektions- neurologiskt - respiratoriskt
-Jag vet inte vad problemet är men patienten är försämrad
-Patienten är instabil
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
R REKOMMENDATION
Åtgärd - Ge ett förslag på vad som bör göras baserad på
situation, bakgrund aktuellt tillstånd
Förslag: omedelbar handläggning/övervakning/överflyttning/
utredning, behandling
-överflytta patient till IVA/HIA
-kom och bedöm patient inom 30-60min
-be om bedömning nu
Vilka kontroller ska utföras? -Röntgen -
EKG - Blodgas - Bltr - Puls - Andning - Saturation
Tidsram:
Förändring i behandling
- Hur ofta ska jag rapportera vitala parametrar
- Hur länge kan jag förvänta att problemet pågår
- Inom vilken tid ska jag kontakta igen om inte patient förbättras?
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Bekräftelse på kommunikationen
Innan kommunikationen avslutas – ställ frågorna
• Finns fler frågor?
• Är vi överens?
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Utökad användning av SBAR
Hur förbättra kommunikationen vid
Icke akut situation
ex inskrivning - utskrivning
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
SBAR
Icke AKUT Situation
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
S SITUATION
Vad är problemet/anledningen till kontakt?
Jag kontaktar dig för att…..
Ange
-Eget namn - Titel
-Enhet
Patientens
-Personnummer Ålder
-Namn
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
B BAKGRUND
Lämna en kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa
en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills
nu.
Informera om
-Orsak inläggning - diagnos/er
-Datum inläggning
-Relevant sjukdomshistoria – tidigare och nuvarande sjukdomar
av betydelse
-Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu
Eventuell allergi
Eventuell smittorisk
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
A AKTUELL BEDÖMNING
Status
Rapportera
Vitala funktioner
Aktuellt status kopplat till situationen
Bedömning
Jag bedömer att…
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
R REKOMMENDATION
Åtgärd
-
därför föreslår jag baserat på
situation, bakgrund och aktuellt tillstånd
Övervakning
Utredning/behandling/vårdplanering/hjälpbehov
Överflyttnig
Uppföljning
Tidsram:
- Hur ofta ska jag rapportera vitala parametrar
- Hur länge kan jag förvänta att problemet pågår
- Inom vilken tid ska jag kontakta igen om inte patient förbättras?
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Bekräftelse på kommunikationen
Innan kommunikationen avslutas – ställ frågorna
• Finns fler frågor?
• Är vi överens?
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Kom ihåg
SBAR
Sändare
• Använd direkt språk
• Ge mottagaren möjlighet att ställa frågor
• Kontrollera att mottagaren har uppfattat informationen
Mottagare
• Lyssna aktivt och avbryt inte under rapporteringen
• Ställ frågor om det är något du inte uppfattar eller undrar
över
Sändare – Mottagare
- Closed Loop Communication -
Kvittering
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Sändare – Mottagare
Kvittering
- Closed Loop Communication Ger du 5 mg
Morfin nu?
1
Bra!
2
3
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Ja jag ger
5mg Morfin
nu!
SBAR
Implementering
Slutenvård – Primärvård – Kommun
Sjukvårdsområdets ledningsgrupp
2007
Information och dokumentation
Utbildningsprogram BAS SBAR Hygien 2007
Slutenvård Primärvård
Esther ledningsgrupp grupp 2008
Slutenvård primärvård kommun
Ledningskraft för patientsäkerhet 2008
Utbildning Qulturum
Medicinkliniken ledningskonferens 2008
Säker vård alla gånger 2008-09
Patientsäkerhetssatsning
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Kommentarer
•
Struktur.
•
”Man känner sig trygg för att man vet att man
inte missar något att rapportera”.
•
Bra när man söker läkare på jourtid.
•
Man rapporterar det som är aktuellt.
• Bra kännedom om patienten !
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Hur går vi vidare
Arbete pågår med att gå från Steg 1 till 2………………
•
Fortsatt information till nyanställd personal och studerande
•
Kontinuerlig diskussion i team och ledningsgrupper
•
Anpassa verktyget till egen verksamhet t.ex rapporteringsunderlag
–
–
–
–
Överrapportering akutklinik till vårdenhet
Överrapportering vårdenhet till vårdenhet
Telefonrådgivning
Jourläkare ringer bakjour
•
Utvärdering planerad till början nästa år
•
Målet är
att alla ska använda sig av SBAR ”stickan” vid
överrapportering/kommunikation för att öka
patientsäkerheten!
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Om ni vill börja använda
SBAR
• Litteratur
• Stöd från ledning
• Presentera SBAR och syftet med verktyget för
medarbetarna
• Anpassa SBAR till egna verksamheten
• Tvärprofessionella utbildningsprogram
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Träna
•
•
•
•
SBAR kommunikation
Bestäm vem som ska förbereda
och leda övningen
Sammanställ korta
avidentifierade patientfall
Samla minst 3 personer
Avsätt 30 minuter
Person 1 rapporterar till person 2
Person 3 lyssnar och ger kommentarer
Person 1
Person 2 rapporterar till person 3
Person 1 lyssnar och ger kommentarer
Person 3 rapporterar till person 1
Person 2 lyssnar och ger kommentarer
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Person 2
Person 3
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Litteratur
SBAR
SITATION BACKGROUND ASSESSMENT RECOMMENDATION
A Communication Handbook for All Staff
hcPro The Healthcare Compliance Company
Journal on Quality and Patients Safety
SBAR: A Shared Mental Model for Improving
Communication Between Clinicians
March 2006 Volume 32 Number 3
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
Litteratur
Läkartidningen
Nr 26-27 2008 vol 105
Socialstyrelsen
Patientsäkerhet TEMA Nr 2
Fallstudie 29 Urakut kejsarsnitt fördröjdes
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
SBAR
www.skl.se
Ladda ned dokument om SBAR
Vårdutvecklare Inger Hansen
[email protected]
Qulturum 2010 05 19
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards