SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE En beskrivning av tjänsten som Projektledare VÄLKOMMEN TILL IT-­‐MÄSTAREN IT-­‐mästaren startades av Martin Börjeskog och Rikard Westlund efter avslutade ekonomistudier för 15 år sedan. Verksamheten är på väldigt många sätt förändrad sedan dess. Inte minst är 15 år i IT-­‐branschen som 100 år i vissa andra branscher. I dag är kärnverksamheten outsourcing av IT-­‐drift för mindre och medelstora bolag med geografiskt spridd verksamhet. Kunden köper huvudsakligen sin IT-­‐drift som en avtalad tjänst producerad i IT-­‐mästarens drifthall(-­‐ar). Datakommunikation eller "Internet" är vägen genom vilken bolaget distribuerar IT-­‐drifttjänsten. Med det i åtanke är det även logiskt att ett av verksamhetsbenen är datakommunikationsnät, d v s att IT-­‐mästaren även är en internet-­‐leverantör. Huvudkontoret finns i Örebro och företaget har sina kunder över större delen av Sverige. Att leverera outsourcade IT-­‐drifttjänster är organisatoriskt mer likt en produktion snarare än en konsultverksamhet. Processer och leveransåtaganden är viktiga frågor och personalintensiteten är lägre än i IT-­‐branschens programmering, systemering och konsultdelar. IT-­‐drift är konjunkturmässigt stabilt och tryggt genom långa kundavtal. Tekniken är däremot i allra högsta grad föränderlig och det är en utmaning att växa till 100 mkr inom några år. Under februari 2014 börjar IT-­‐Mästarens nuvarande VD Christina Åhlstedt. VD´s uppdrag är att organisera IT-­‐mästaren mot nästa steg av tillväxt. Där rutiner, struktur och processarbete väl kan beskrivas, utföras och följas upp. Rikard Westlund och Martin Börjeskog kommer att fortsätta med försäljning, affärsutveckling och marknadsfrågor. *Läs mer om våra värderingar på www.itmastaren.se, under fliken ”om IT-­‐mästaren” VÅR VISION Vår vision är att vara förstahandsvalet för företag och organisationer i Norden med mellan 20 – 1000 IT-­‐
användare som outsourcar sin IT-­‐drift. ”Jag upplever att IT-mästaren
alltid är tillmötesgående och
fixar allting snabbt.”
VÅR AFFÄRSIDÉ Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa outsourcade IT-­‐drifttjänster till företag och organisationer. Det gör vi genom att en rad tjänster -­‐ från helhetstjänsten Total Outsourcing, där du betalar ett fast pris per användare och månad och kommer åt dina program oavsett plats, till smalare IT-­‐drifttjänster/molntjänster som exempelvis Onlinebackup eller Dedikerad server. MÅLBILD IT-­‐MÄSTAREN Bolaget ska inom tre år ha nått en omsättning på 100 miljoner kronor. Idag omsätter IT-­‐
mästaren drygt 50 miljoner kronor. Detta ska ske genom förvärv, etablering på nya geografiska marknader och expansion på nuvarande kunder och marknader. 2 Målbild för Projektledaren Tillsammans med kollegor på IT-­‐mästaren genomföra införandeprojekt på ett effektivt och leveranssäkert sätt. Projektledarrollen präglas av god organisationsförmåga och tydlig kommunikation för att skapa förutsägbarhet och trygghet i leverans. Målbilden är att få 100 procent kontroll över införandeprojekt. VÅRA TJÄNSTER IT-­‐mästaren erbjuder tjänster inom tre affärsområden: IT-­‐drift, datakommunikation och IT-­‐konsulttjänster. Under IT-­‐drift har vi samlat våra outsourcade drifttjänster, lösningar där du slipper hela eller delar av ansvaret för din IT-­‐drift. Datakommunikation är internetanslutningar och andra datakommunikationslösningar för företag. IT-­‐konsult är installation och utveckling av våra kunders egenägda IT-­‐driftmiljö när den finns fysisk på plats hos kunden. På IT-­‐mästaren bär vi med oss fyra värderingar som vägleder oss i vårt arbete: Vi överträffar kundens förväntan. Vi ska vara lönsamma. Vi vill växa och Vi är IT-­‐mästare. Läs mer på www.itmastaren.se OUTSOURCING Det finns en mängd fördelar med att köpa hela, eller delar av, sin IT-­‐drift i en outsourcad miljö. IT-­‐mästarens tjänster inom IT-­‐drift är den bekväma lösningen för dig som vill ha tjänster och funktioner, men slippa ansvar, bekymmer och oförutsägbara kostnader. Vi vårdar och levererar exakt det du vill. Och du betalar till ett fast pris, ofta per IT-­‐användare. I våra drifthallar ser vi till att dina tjänster och produkter är säkra och tillgängliga dygnet runt. Vi på IT-­‐mästaren tar vårt fulla ansvar för att din IT-­‐drift fungerar och du får tid, energi -­‐och råd, att koncentrera dig på din kärnverksamhet. 3 DATAKOMMUNIKATION IT-­‐mästaren är en Internet Service Provider (ISP), det vill ”Med fast pris blir det
säga; vi levererar internetanslutningar, punkt till punkt lätt att räkna ut vad ITförbindelser och andra data-­‐kommunikationstjänster. Till driften kostar.”
kunden når vi genom fiber och kopparförbindelser från kabelägare så som Skanova, kommunala stadsnät eller andra ägare av själva kabeln. Vi kontrollerar vårt eget nät och har på så sätt makten över tekniken även om kabeln ägs av andra. Vi levererar även genom flertalet öppna Stadsnät runt om i Sverige. Vi levererar endast tjänster mot företagsmarknaden där kvalitetskraven är högre. Att vi som IT-­‐drift-­‐leverantör, även är en Internet Service Provider (ISP) och därigenom kunniga inom allt som rör datakommunikation, är en av våra främsta konkurrensfördelar. Datakommunikation är som bekant en förutsättning för att kunna leverera en stabil IT-­‐drift. Då våra konkurrenter oftast är antingen IT-­‐driftleverantörer eller datakommunikationsleverantörer behärskar vi båda områdena och kan därigenom erbjuda stabilare IT-­‐driftlösningar. Vår tjänsteportfölj inom datakommunikation innehåller, utöver Internetanslutningar och punkt-­‐punkt förbindelser, även WAN, Kontorshotellskoncept för fastighetsägare och Trådlösa fastighetsnät mm. Den tekniska bredden är naturligtvis stor i vår drift-­‐ och nätmiljö. Serverplattformarna är oftast Microsoftbaserade, ibland Linux. Vmware används för virutalisering och Citrix i våra tjänster som Total outsourcing. Brandväggar och nätverksutrustning är oftast Cisco. En drifthall innehåller dessutom analog teknik såsom kylsystem och generatorer. IT KONSULT Vi vet vad vi pratar om. Vårt kunnande om servrar, nätverk och datorer är det som gör IT-­‐
mästaren till just vad vi heter. Det är den breda kunskapen som gör att vi ofta anlitas som IT-­‐konsult av allt från små till stora företag när det finns behov av expertis. Med IT-­‐mästarens breda kunnande och återförsäljarstatus för hårdvara och licenser är vi en riktigt god vän och IT-­‐konsult när du behöver vägledning bland ettor och nollor i IT-­‐
djungeln. 4 REKRYTERARNA HAR ORDET: Vi har i analysen av vår uppdragsgivare lärt känna en organisation som med stark entre-­‐
prenörsanda, nyfikenhet och vilja har utvecklats till ett väletablerat företag inom sin bransch. Ägarna av företaget, Martin Börjeskog och Rikard Westlund, har framgångsrikt arbetat för tillväxt i bolaget. Både Martin och Rikard ser att deras drivkraft och motivation ligger inom fortsatt försäljning och affärsutveckling. De ser också att ledarskap, struktur och kommunikation har fått stå tillbaka, då entreprenörskapet och kunden har fått stort fokus. Här finns en ödmjukhet och klokskap i ägarnas tankar om resursfördelning för bolagets bästa där tillsättningen av extern VD skett som under knappt två år genomfört en mer rollstyrd fördelning av uppgifter. Nya erfarna chefer som Driftchef, Teknikchef och Incidentmanager är på plats. Företaget bygger också kunskapsnivån inom flera olika områden, bland annat projektledning. Som projektledare kommer du att vara en viktig brygga mellan duktiga tekniker och ambitiösa kollegor inom försäljning i bolaget, men också den viktiga kontakten med företagets kunder som står inför att lägga sin IT –drift hos IT-­‐mästaren. IT-­‐mästarens ambition är att växa och därmed ta in nya kunder och mer komplexa åtaganden än vad som finns i dag. Projektledarrollen är en viktig roll som skall ha en god överblick av pågående och inkommande övertaganden, samtidigt som projektledaren utvärderar och genomför förbättringar i projekten. Utveckling av projektledningsdelen är ett led i att tillvarata företagets resurser. Det innebär att Projektledarens fokus tillsammans med kollegor är att lotsa IT-­‐mästarens olika kompetenser åt rätt håll med rätt kommunikation, struktur och affärstänk. Införandeprojekten är en av de delar när IT-­‐mästarens hela kompetens sätts på prov, målbilden är att detta skall göras på ett tryggt och förutsägbart sätt. I vårt engagemang med IT-­‐mästaren ser vi ett lönsamt företag med mycket vilja och kompetens. Vi blir imponerade av lojaliteten hos medarbetarna och det kundfokus som finns i att hitta lösningar där kunden är vinnare. Vid genomlysning ser vi också att organisationen kämpar när den tar steg mot en större mer strukturerad organisation. Det är till denna resa vi nu ska rekrytera en Projektledare, som har erfarenheter av IT-­‐
tjänster och från annan organisation med stor IT-­‐driftmiljö. Vi ser att Projektledaren, tillsammans med sina kollegor i projektledarteamet, behöver kunna hålla struktur men också vara öppen för utvärdering och utveckling Organisationen är redo. Frågan är om du är redo och rätt för dem? Mia Haglund, Sandahl Partners 5 PROJEKTLEDNING IDAG OCH FRAMÅT Organisationen färgas av en stark entreprenörskultur där man ser lösningar. IT-­‐mästaren levererar alltid sina åtaganden till kund. Med ett ökat tryck på tillväxt och komplexitet i kundåtaganden, behövs professionaliteten höjas för att kunna möta kraven från kund och underlätta för medarbetare under intensiva införandeprojekt. Arbetet idag och även i framtiden skall vara möjlighetsorienterad med ett starkt affärstänk. IT-­‐mästaren har god kapacitet både tekniskt och bemanningsmässigt. Mycket har skett de senaste två åren. Projektledarrollen har en tydlig roll som brygga mellan försäljning och teknik. I dag är införandeprojekten organiserade så att projektledare, tekniker och försäljning har del av sin arbetstid för detta. Dessa kollegor är idag ett projektledarteam som nu söker en erfaren projektledare på heltid. Länken kan bli starkare och kunskaper och resursfördelning förväntas bli tryggare när företaget får förstärkning med ännu en operativ projektledare. Varje projekt löper under 3 – 4 månader och involverar 5 – 10 tekniker och representanter från kunden. Som projektledare hanterar du flera projekt parallellt. FÖRVÄNTAN PÅ PROJEKTLEDARE Vi är ett företag med stora ambitioner som har vuxit fort, men som fortfarande är ganska litet. Det innebär att du måste ha nära till teori och praktik. Du kommer ha en god kunskap om våra lösningar och dess teknikdelar. I försäljningsprocessen kommer du involveras i ett tidigt skede för att säkerställa förväntningar hos kunden. Du kommer sätta upp projektplan för införandeprojekt där du och dina kollegor träffar kunder där total outsourcingmiljö är något nytt eller där kunden vill flytta från annan leverantör. Vanligt förekommande är också när befintlig kund köper in ny verksamhet som ska ingå i befintlig miljö, med andra ord en anpassning till redan infört projekt. Projektledarens ansvar är att kommunicera projektets olika delar i organisationen och säkerställa resursplaneringen under införandet. Som van projektledare ser du också vikten av riskanalys vid införandeprojekt samt uppföljning och utvärdering av dessa. Vi tror att du om ett år bidragit till både din och projektledarteamets utveckling på ett inspirerande sätt. 6 UTMANINGARNA I ROLLEN SOM PROJEKTLEDARE Utmaningen för projektledare i införandeprojekt är att göra komplicerade lösningar enkla för våra kunder. Att skaffa sig kunskap om IT-­‐mästarens produktportfölj, samt förståelse för hur arbetet utförs idag och bidra med egna erfarenheter för en trygg och förutsägbar projektledning. VEM TROR VI ATT DU ÄR? Du har arbetat i projektgrupper och bidragit till ett gott samarbete. Du har erfarenhet från driftorganisation och projektledning. Du har praktisk erfarenhet av driftinföranden, ändring och tilläggshantering. Du har erfarenhet och utbildning av tekniken som används och är väl förtrogen med ITIL och MS Project. Du är van kravställare som vet hur man skapar bra samarbetsklimat och driver framgångsrika projekt. Du är väldigt duktig på att kommunicera och gillar att vara den sociala länken i intensiva outsourcingprojekt. Du tycker det är en självklarhet att arbeta med struktur och tydlighet i grunden och har också förståelse för flexibilitet och anpassning till situationen. Du har mycket goda kunskaper inom outsourcing, Microsoft –plattform och virtualisering. Ditt engagemang smittar av sig och du älskar utmaningar. Du ser helheter, gillar att arbeta operativt med att driva viktiga frågor och bidrar genom att skapa ett öppet klimat? Vidare är du en engagerad och social tekniker som drivs av kloka beslut och övertygelse att struktur och processer bidrar. Du älskar att kommunicera och har en pedagogisk talang. Projektledaren kommer att vara praktiskt involverad men också arbeta med projektledning på en strategisk nivå, vilket innebär att du tillsammans med projektledarteamet, utvecklar en mer välfungerande helhet. Hoppas vi har fått dig nyfiken och intresserad av att söka tjänsten… Om vi inte redan fått din ansökan, skicka den senast 20 februari till [email protected]. Frågor om rollen och rekryteringsprocessen ställs till rekryteringskonsult Mia Haglund på Sandahl Partners, 019 609 02 78. 7