Energi och miljö åk6 planering.

advertisement
NO
Vad? - Energi och miljö
Varför?
Syftet med arbetsområdet är dels att utveckla förmågan att granska information, kommunicera och
ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.
Dels att kunna förstå och använda begrepp för att kunna föra diskussioner och göra beskrivningar om
energikällor och miljö.
Hur ?
Lektionsaktiviteter
Föreläsningar, filmer, faktatexter, debatt, grupparbete
Redovisningsformer
Faktablad: Förklaringar kring begreppen ni kommer att stöta på i arbetsområdet.
Pm (uppsats): tydlig frågeställning , faktadel samt slutdiskussion.
Läxa: Eldagbok, vad kan du göra för att minska energianvändningen.
Muntlig argumentation: Redovisas i debattform. Där ni ska fokusera på för och nackdelar kring er
energikällor. Gruppens Pm ska ligga till grund för debatten.
Vart ska vi?
Förväntat resultat


Du ska kunna förklara energins oförstörbarhet och flöde
.
Du ska känna till olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Du ska kunna beskriva elproduktion, eldistribution från olika typer av energikällor och deras
påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Du ska ha kännedom om försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt
tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad
dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop.

Du ska kunna resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera källor
utifrån äkthet och validitet.
När?
Vi jobbar med detta v. 47 – v. 5
Centrala begrepp: Energiflöde, energi principen , energikvalitet, elproduktion, eldistribution, generator, turbin,
vattenmagasin, kärnreaktor, rörelseenergi, lägesenergi, enheter, växthuseffekt, försurning , förnybara
energikällor, ändliga energikällor.
Download