Plan för - Karlskrona kommun

advertisement
Plan för
Likabehandling
Sunnadalskolan 2009
Likabehandlingsplanen är gjord utifrån gällande lagar samt de riktlinjer som antagits i
Karlskrona Kommun. Planen har tagit hänsyn till rektorsområdets specifika situation och ska
gälla 2009 för att därefter utvärderas. Uppföljning av planen sker i arbetslagen och i skolans
Likabehandlingsgrupp där representanter från kamratstödjarna deltar.
Planen upprättad 2009.01.15
Ulla Ståhl
Rektor
1
VISION
Jag ska som elev eller personal gå till skolan eller min arbetsplats och känna mig trygg och veta att jag
blir väl mottagen och är omtyckt för den jag är. Jag vet att jag aldrig behöver känna oro för att bli
trakasserad eller illa behandlad.
Skolan har en tolerant och stimulerande arbetsmiljö som främjar allas personliga utveckling oavsett
vilken hudfärg, religion, handikapp, sexuell läggning eller vilket kön eller vilken ålder vi har. Det
finns möjligheter för alla att arbeta och utvecklas till att bli en empatisk individ med stark självkänsla.
Sunnadalskolan är känd för att vara den skola där alla elever och all personal trivs och är trygga.
MÅL
Varje elev som går ut klass nio ska vara en stark individ med god självkännedom och ha insikt i de
möjligheter och svårigheter som eleven kan möta i sitt fortsatta liv.
Eleven ska ha fått olika ”verktyg” med sig för att lära sig hantera olika situationer. Eleven ska ha
kunskap i, och kunna visa förståelse för, att andra människor inte har samma åsikter, samma kulturella
mönster, samma sexualitet eller ha samma fysiska förutsättningar. Eleven ska respektera varje individs
rättigheter till eget tryggt liv och kunna bistå till detta på olika sätt.
Som personal ska jag känna trygghet i mitt arbete och få behövligt stöd av arbetsledning och
arbetskamrater. Jag ska tillsammans med eleverna utveckla mina personliga egenskaper med tolerans
och förståelse.
HANDLINGSPLAN
En handlingsplan innebär förutom en långsiktig och målinriktad utbildningsplan för elever och
personal även en skyldighet att utreda och vidta åtgärder då misstanke finns att någon är utsatt för
diskriminering eller kränkning.
Kravet att utreda och vidta åtgärder innebär att skolan skall:
- Samtala med den som är utsatt och utpekad
- Erbjuda stödåtgärder
- Vidta åtgärder så att trakasserier ej upprepas
- Informera de inblandade om vidtagna åtgärder
- Vidta åtgärder utan dröjsmål och med diskretion
- Följa upp åtgärder om de är tillräckliga och anpassade
Enligt läroplanen skall skolan främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen
skall utsättas för mobbning, diskriminering eller någon form av kränkande särbehandling i eller på väg
till och från skolan. Elever och personal inom skolan skall mötas av respekt för sin person och sitt
arbete. Skolan skall sträva efter att ha en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära.
Lag om likabehandling - är en lag som ger varje elev skydd och som tydliggör skolans ansvar.
Ett barn, en elev eller en personal får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de
sju diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, dvs. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionshinder samt ålder.
Ingen får heller missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler tillämpas så att de får en i
praktiken diskriminerande effekt. Ledningen för en verksamhet får inte ge order eller instruera om att
någon ska diskrimineras.
Personal i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot ett barn, en elev eller annan
personal. Trakasserier blir det om kränkningar har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Alla kränkningar är inte diskriminering men all kränkande behandling måste förhindras.
Trakasserier är ett vedertaget begrepp i diskrimineringssammanhang och är alltså kopplade till
diskrimineringsgrunderna. Det är därför nödvändigt att skilja mellan trakasserier och annan kränkande
behandling. I lagen finns därför ett förbud mot annan kränkande behandling för att täcka in alla former
av kränkningar. Förbudet gäller uppträdanden gentemot barn och elever från ansvariga inom
verksamheten. Detta gäller inte befogade tillrättavisningar som har till syfte att upprätthålla ordning
och en god miljö för barn och elever.
DEFINITION
- Direkt diskriminering – missgynnad med anledning av diskrimineringsgrund
- Indirekt diskriminering – neutral bestämmelse som missgynnar viss grupp
- Trakasserier – kränkning som har samband med diskrimineringsgrund
- Instruktioner att diskriminera
- Repressalier
2
En person är utsatt för mobbning, diskriminering eller annan kränkande särbehandling när personen upprepade
gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Negativa handlingar är beteenden som har
till syfte att tillfoga en annan person skada eller obehag. Handlingar kan utföras genom fysisk kontakt, verbalt
eller på annat sätt (grimaser, gester, utfrysning etc). Såväl elever som personal kan bli utsatta för olika former av
hot, trakasserier eller kränkningar från vuxna och föräldrar som besöker skolan. Det är därför viktigt att all
personal och elever är uppmärksamma på denna form av utsatthet då skolans område skall vara en trygg
arbetsplats för alla.
All personal i rektorsområdet ska känna trygghet i sin arbetssituation och ha vetskap om att man kan
få stöd och hjälp oavsett vad som kan hända och hur man gör för att få hjälp.
ELEVERS MEDVERKAN
Elevmedverkan i likabehandlingsarbetet sker genom kamratstödjare och elevråd. Representanter från
kamratstödjarna deltar i Likabehandlingsgruppens möten för att redogöra för situationen på skolan och
för att hjälpa till att informera till andra elever. Elevrådets arbete ska stärkas och statusen för rådets
arbete ska förbättras. I samband med utvärdering av planen skall deltagare från kamratstödjare och
elevråd medverka.
KARTLÄGGNING och UPPFÖLJNING
Alla nya elever och nyanställd personal skall informeras om innehållet i Likabehandlingsplanen.
Sunnadalskolan är en skola med hög andel utlandsfödda elever. Det innebär att det finns stora
skillnader bland elever då det gäller kultur, språk, tradition och historia. Dessa skillnader kan innebära
att det uppstår konflikter av varierande slag i det vardagliga skolarbetet.
Det finns även risk att konflikter mellan familjer och mellan grupper kan påverka skolan och det är
därför av stor vikt att all personal och alla elever är uppmärksamma på sådana situationer som kan
upplevas hotfulla eller kränkande för eleverna.
Miljöer på skolan där det finns risk för att kränkningar och trakasserier kan uppstå ska särskilt
uppmärksammas. Sådana miljöer kan vara omklädningsrum vid idrott samt toaletter och kapprum. För
att identifiera riskmiljöer ska trygghetsvandringar genomföras i inre och yttre miljöer. Deltagande ska
vara kamratstödjare och representanter från Likabehandlingsgruppen.
Resultat av vandringen ska dokumenteras för att kunna följas upp. Rastvakter ska informeras om
eventuella riskområden som ska uppmärksammas.
För att få en bild av hur situationen ser ut bland eleverna ska enkäter göras för att spegla situationen på
skolan och för att kunna följa upp resultaten av det pågående arbetet. Enkätsvaren följs upp i
elevsamtal i årskurserna 4 och 8. Resultaten ska användas i ämnet Livskunskap som en styrning i
arbetet med eleverna.
Alla arbetslag skall ha en punkt på varje arbetslagsträff där den sociala arbetsmiljön diskuteras och
dokumenteras. En kartläggning av personalens situation ska göras regelbundet enligt kommunens
riktlinjer. Resultatet av kartläggning följs upp och vid behov åtgärdas.
Kartläggning utifrån de olika diskrimineringsgrunderna:
Kön – I skolans upptagningsområde bor familjer med olika religiösa och kulturella bakgrunder. Det
finns olika syn på könsroller och könsrollsrelaterade maktstrukturer såväl inom som utom familjerna.
Det är därför av största vikt att skolan är uppmärksam på denna problematik och genom undervisning
och upplysning motverkar diskriminering som är könsrelaterat.
Etnisk tillhörighet – På skolan går elever från nästan alla världsdelar och det innebär en stor etnisk
blandning. Skolan ska stärka individens utveckling och öka toleransen till andra med annan bakgrund.
Religion eller annan trosuppfattning – Det finns tre olika kyrkor verksamma i skolans närhet.
Svenska kyrkan, Romersk katolska och Islam. Det finns därför barn med olika trosuppfattningar. Det
är skolans uppgift att, med respekt för skillnader mellan olika trosuppfattningar, opartiskt upplysa
och undervisa.
Sexuell läggning – Statistiskt finns det elever av båda könen i varje klass med sexuell läggning som är
i minoritet. Elever och personal ska känna trygghet och få det stöd som kan behövas. Alla elever och
personal ska ha återkommande upplysning om frågor som rör HBT (Homo-Bi-Transsexualitet).
Könsöverskridande – Mentalt kön, en självupplevd könsbild som inte tillhör vad som är vanligt.
3
Funktionshinder – Det finns idag inga elever med grava funktionshinder på skolan. Eleverna ska ha
upplysning om vilka funktionshinder som finns och lära sig respekt och visa hänsyn. En del av skolans
lokaler är anpassade för rörelsehindrade med trapphiss och hiss.
Ålder – Persons fysiska ålder. En person får inte diskrimineras på grund av ålder. Gäller dock inte
berättigade åldersgränser, t ex inköp och entré.
GENOMFÖRANDE/METODER
Som utgångspunkt i arbetet med frågor som rör kränkningar och trakasserier skall rektorsområdets
värdegrund vara vägledande.
Som en metod i detta målinriktade arbete ska alla elever och pedagogisk personal använda SET
(Social och Emotionell Träning). Det är en metod som främjar elevernas utveckling av social och
emotionell kompetens vilket stärker elevernas självkänsla och på så sätt minskar riskerna för
kränkningar och trakasserier. Arbetet sker huvudsakligen i ämnet Livskunskap som skolan har på
schemat. Målet är att SET ska integreras i undervisningsmiljöerna och att idéerna ska vara en röd tråd i
hela skolans arbete. Annan personal ska också omfattas av SET och arbetet med bemötande och
attityder i det dagliga arbetet.
Föräldrar informeras på utvecklingssamtal och föräldraträffar om planen, innehållet och hur vi jobbar
med SET på skolan. Planen ska finnas tillgänglig på skolans hemsida.
Pedagoger som deltar i SET utbildar sig samtidigt till att bli handledare i metoden. Skolan har som mål
att efter tre år ska samtliga pedagoger ha fått utbildning till handledare i SET.
För att utveckla användandet av SET-metoden och för att kontinuerligt följa upp arbetet i skolan finns
en arbetsgrupp där som träffas regelbundet. Gruppen har egen budget för investering i material etc.
Skolpersonal deltar kontinuerligt i utbildning som rör frågor om hedersproblematik och HBT.
Utbildning sker i samarbete med socialtjänst, polis och gymnasium. Ett särskilt handlingsprogram
finns gällande Hedersrelaterade problem.
För att ytterligare belysa och uppmärksamma de olika områden som omfattas av Likabehandlingslagen
inbjuds föreläsare med olika kompetenser, t ex RFSU, Ungdomsmottagning, Sharafs Hjältar.
PLAN FÖR ETT ÄRENDES GÅNG
Vem kan man anmäla till:
Om något har hänt som kan vara ett brott mot någon av diskrimineringsgrunderna kan detta anmälas
muntligt eller skriftligt till rektor, elevhälsapersonal, skyddsombud, mentor eller lärare. Om det råder
osäkerhet om anmälan ska göras är det lämpligt att ha ett informationssamtal med personal från
elevhälsan eller rektor
Om något har hänt:
Om det händer något som kan betecknas som trakasseri eller kränkning i någon form ska en
bedömning göras av rektor och elevhälsa om händelsen kan betraktas som ett brott mot de lagar som
omfattas av Likabehandlingsansvaret och om polisanmälan skall göras.
Om en elev eller personal utsätts för hot eller våld skall polisanmälan göras.
För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt ska samtliga som kan ge information om
händelsen kallas till ett möte för att göra en kartläggning. På mötet skall dokumenteras vilka som är
inblandade och vem som gör vad. Tidschema för samtal etc ska upprättas.
Om det efter kartläggning bedöms vara ett sådant brott gäller följande:
Inblandade elevers mentorer ska ha samtal med eleverna och informera vårdnadshavarna. Samtal
med eleverna skall ske tillsammans med elevhälsapersonal och med vårdnadshavaren.
Efter samtalen tas kontakt med rektor som tillsammans med elevhälsan gör en bedömning av ärendet
och för vidare beslut om vad som ska göras.
Om en personal är drabbad skall arbetslagsledaren informeras som tillsammans med ansvarig rektor
fattar beslut efter bedömning.
Om det i något av ovanstående fallen bedöms vara ett brott mot någon av grunderna i
Likabehandlingslagen skall Likabehandlingsgruppen kallas till möte för vidare fortsatt handläggning.
En utredning skall genomföras för att klargöra vad som har hänt och för att klargöra ansvaret.
4
ÅTGÄRDSPLAN
I varje fall där det bekräftas att någon, elev eller personal, kan ha varit utsatt för kränkning skall en
åtgärdsplan skrivas. Planen ska godkännas och undertecknas av elev/personal och vårdnadshavare
samt ansvarig rektor.
Åtgärdsplanen ska skrivas på särskild blankett och beskriva vilka åtgärder som ska göras, hur
arbetsfördelning, uppföljning och dokumentation ska ske och vem som är ansvarig för planens
genomförande.
Om en elev eller personal drabbas har den drabbade rätt till hjälp i form av utsedd kontaktperson som
ska vara ett stöd under det fortsatta arbetet.
Alla kontakter som tas i ett ärende skall noga dokumenteras där datum, beslut, närvarande personer
och innehåll i samtal anges.
Varje händelse som kan misstänkas vara trakasseri eller kränkning ska tas på allvar. Samtal ska has
med inblandade utan dröjsmål för att reda ut vad det gäller och vad som har hänt. Elevhälsan ska
informeras om vad som har hänt och vad som är gjort, även om händelsen är uppklarad.
LIKABEHANDLINGSGRUPPEN SUNNADALSKOLAN
Ulla Ståhl, rektor…………………………………….
Marina Eriksson, rektor……………………………..
Bo Blomqvist, kurator, Sammankallande..………….
Susanne Norda, lärare FBK…………………………
Jessica Berg, spec.pedagog………………………….
Ingela Andersson, lärare f-2…………………………
Nicklas Månsson, lärare idrott/hälsa………………...
Maureen Jonsson, lärare 3-5…………………………
Christine Silveräng, lärare 6-9, eng. sektionen………
Katarina Gustafsson, spec.pedagog…………………..
303735, 0709-303735
303736, 0709-303736
303766, 0709-303767
303738, 304057
0709-303734
303750
303746
303746
303761
303762
BRA ADRESSER:
www.skolverket.se
www.skolinspektionen.se
www.do.se
www.rfsu.se
5
ÅTGÄRDSPLAN Vid kränkning av elev på Sunnadalskolan
Personuppgifter:
Elev som är utsatt:
Namn…………………………………………………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………
Telefon…………………………………………………………………………………………..
Vårdnadshavare……………………………………………………………………………….…
Elev som har utsatt annan:
Namn……………………………………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………………………………………
Telefon…………………………………………………………………………………………..
Vårdnadshavare………………………………………………………………………………….
Vidtagna åtgärder:
……………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
Planerade åtgärder:………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………….……………………………………………
Ansvarig för uppföljning:……………………………..…………………………………………
Ska följas upp genom……………………………………………………………………………
Utsedd kontaktperson för den drabbade…………………………………………………………
Utsedd kontaktperson för den som har utsatt:…………………………………………...………
Planen godkännes:
/
2009
…………………………………………….
…………………………………………
Elev som är drabbad
Elev som har utsatt
…………………………………………….
…………………………………………
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
…………………………………………………..
Ansvarig rektor
6
ÅTGÄRDSPLAN Vid kränkning av personal på Sunnadalskolan
Personuppgifter:
Personal som är utsatt:
Namn…………………………………………………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………
Telefon arbetet…………………………………………………………………………………..
Telefon bostad..……………………………………………………………………………….…
Personal som har utsatt annan:
Namn……………………………………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………………………………………
Telefon arbetet…………………………………………………………………………………..
Telefon bostad..………………………………………………………………………………….
Vidtagna åtgärder:
……………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
Planerade åtgärder:………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………….……………………………………………
Ansvarig för uppföljning:……………………………..…………………………………………
Ska följas upp genom……………………………………………………………………………
Utsedd kontaktperson för den drabbade…………………………………………………………
Utsedd kontaktperson för den som har utsatt:…………………………………………...………
Planen godkännes:
/
2009
…………………………………………….
…………………………………………
Personal som är drabbad
Personal som har utsatt
…………………………………………….
…………………………………………
…………………………………………………..
Ansvarig rektor/arbetsledare
7
Download