Uavtalsmall021114

advertisement
1 (6)
AVTAL
Dentalartiklar
Upphandling 15-09
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
2
Säljare
AB NORDENTA
745 81 ENKÖPING
Org nr: 556049-4899
AVTALSFORM
Ramavtal
3
AVTALSOMFATTNING
Säljaren åtar sig att till Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen leverera varor i
enlighet med detta avtal, det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen, samt
enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
4
AVTALSTID
2009-10-01 – 2012-09-30 med option om förlängning maximalt 12 månader.
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Förlängningsoption utlöses av köparen. Avisering om förlängning sker senast sex (6) månader
före avtalsperiodens utgång.
Oaktat ovanstående avtalstid äger köparen rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning,
dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt Lag (2007:1091) om offentlig
upphandling föranleder försening vid kommande upphandling.
5
AVROP OCH BESTÄLLNING
Enheter som omfattas av detta avtal har rätt att avropa/beställa och säljaren skall ta emot
beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna leveranstiden.
Beställning skall vara skriftlig och försedd med s.k. zz-nummer. Se vidare under punkt 6.7
Fakturerings- och betalningsvillkor. Inga volymer garanteras.
2017-07-15
2 (6)
6
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Avtalspriser
Angivna priser enligt prislista AB Nordenta 20090505, samt aktuella katalogpriser ./. 30 %
kommunrabatt.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för
förpackningar (SFS 1997:185).
6.2 Prisjustering
Priserna gäller tills vidare. Säljaren meddelar prisändringar i så god tid som möjligt.
6.3 Leveransvillkor
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven leveransadress.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
Vid leveranser på pall bör EUR-pall användas. Stadig engångspall kan accepteras. Maximal
pallhöjd 1,9 m. Maxvikt 600 kg. Enskild transportförpackning får ej överstiga 10/20 kg.
Överhäng får ej förekomma.
Om blandat gods förekommer på samma pall skall det framgå av följesedel och märkning på
pall.
Pallarna skall vara plastade med återvinningsbar plast.
Leverans av sterila och osterila produkter får ej packas i samma ytteremballage. Sterilt gods
som anländer till köparen i trasigt ytteremballage kommer att returneras.
6.4 Leveranstid
Leverans sker inom 5 arbetsdagar efter inkommen beställning. Första leverans efter
avtalsstart får ske efter 10 arbetsdagar efter inkommen beställning.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl 08.00-15.00.
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då säljaren mottagit beställningen till den dag
produkter kan garanteras vara levererade till angiven leveransadress.
6.5 Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall säljaren omgående meddela köparen, som
bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.
Vid försening från säljarens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på
köparen, skall köparen vara berättigad att av säljaren erhålla vite i enlighet med ALOS 05.
Detta vite skall utgå med 2 % vecka, max 20 %.
Alternativt har säljaren rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig produkt utan merkostnad
för köparen. I de fall säljaren inte kan tillhandahålla likvärdig produkt skall köparen äga rätt,
efter meddelande till säljaren, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan
leverantör. Merkostnaden för detta debiteras säljaren.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
2017-07-15
3 (6)
6.5.1 Leveransadress
Leverans av förrådsmärkta produkter sker till: Kommunvaror, Österbyvägen 22, 621 84
VISBY. Övrigt beställs av och levereras till respektive tandvårdsklinik (motsv.).
6.6 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.6.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare.
Varje beställning/order faktureras separat.



Pris anges i SEK.
Mervärdesskatt tillkommer med vid utförandedagen gällande momssats.
Inga generella avgifter som expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter utgår.
6.6.2 Fakturaspecifikation
Av fakturan skall följande framgå: Beställare, beställningsreferens, artikelnummer, antal,
nettopris/bruttopris, samt erhållna rabatter. Tjänster skall specificeras med omfattning och
utförandedag.
6.6.3 Fakturamärkning
På samtliga fakturor till Gotlands kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ+4-6
tecken (ex. ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som
beställer. Referensen skall alltid anges i samband med beställning. Om referens saknas på
fakturan kan det medföra försenad betalning.
6.6.4 Faktureringsadress
Faktura i ett exemplar ställs till: Gotlands kommun, Box 1341, 621 24 VISBY.
Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
6.6.5 Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, betalas
fakturan inom 30 dagar räknat från ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för
avtalad delleverans.
6.6.6 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens
bestämmelser. Samlingsfaktura avseende dröjsmålsränta som omfattar flera olika enheter
inom kommunen accepteras ej.
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma med de
specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som köparen fått i samband med att avtal
slutits.
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning
skall i förväg meddelas köparen och kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet.
8
PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid prova produkter
med motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs.
2017-07-15
4 (6)
9
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Säljaren skall lämna statistikuppgifter avseende exempelvis leveransprecision, kvantiteter och
inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet. Redovisning skall ske minst en
gång per år och sker på säljarens eget initiativ.
10
AFFÄRSUTVECKLING
Säljaren skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och ökad
kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt tidplaner som gemensamt
upprättats och godkänts av båda parter.
11
ÖVRIGA VILLKOR
11.1 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.
11.2 Sekretess
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För säljaren och dennes
personal gäller samma sekretess som för hälso- och sjukvårdspersonal anställd av köparen.
Säljaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än må vara
(person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma säljaren tillkänna.
Säljaren innefattar alla personer som säljaren på något sätt involverar för att fullgöra sina
åtaganden mot köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med
uppgifterna.
Motsvarande förbindelse gäller i tillämpliga delar för köparen med reservation för att inkomna
handlingar till myndigheten normalt är offentliga handlingar.
11.3 Försäkring
Säljaren skall under hela avtalsperioden inneha sedvanlig företagsförsäkring och
ansvarsförsäkring anpassad för den aktuella verksamheten. Säljaren skall på begäran
överlämna bevis till köparen om att överenskomna försäkringar finns.
11.4 Omförhandling
I de fall ändring, som inte skäligen kunnat förutses, sker i gällande lag, förordning, föreskrifter,
genom politiska beslut eller organisatoriska förändringar, vilka medför väsentligt förändrade
krav beträffande utrustning, hantering och dylikt eller förutsättningarna för
upphandlingsavtalets tillämpning på annat sätt väsentligen förändras, äger vardera parten rätt
att under löpande avtalstid påkalla förhandling.
Den andra parten skall meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
Kan parterna inte komma överens vid sådan förhandling, har part rätt att säga upp
upphandlingsavtalet till upphörande i förtid med en uppsägningstid om sex månader.
Uppsägningstiden räknas från det att skriftlig uppsägning kommit motparten tillhanda.
11.5 Fel i vara/Reklamation
I enlighet med säljarens rutiner. I övrigt enligt villkor enligt ALOS 05, 19-24 (i tillämpliga delar).
2017-07-15
5 (6)
11.6 Hävning och uppsägning av avtal
Köparen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart upphörande om

säljaren försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt
kan antas vara på obestånd
Köparen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om

säljaren inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga
betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare

säljaren underlåter att teckna eller erlägga premier för angivna försäkringar

säljaren i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte
vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härom

säljaren bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift
Säljaren har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om

köparen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte
vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom

köparen är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till säljaren senast trettio
(30) dagar efter skriftlig anmaning därom
11.7 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Enligt ALOS05 p 25-26.
11.8 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga
godkännande.
11.9 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om Avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, i omvänd datumordning.
Detta avtal med bilaga 1, Artikelspecifikation/prislista.
Eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget, i omvänd datumordning.
Förfrågningsunderlag med bilagor.
Eventuella kompletteringar av anbudet, i omvänd datumordning.
Anbud med bilagor.
2017-07-15
6 (6)
11.10 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal skall, om parterna inte kommer överens om annat,
avgöras av svensk domstol vid Gotlands tingsrätt med tillämpning av svensk rätt.
12
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2009-12-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För säljaren
Datum: 2009-12-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
2017-07-15
Download