Psykosocial arbetsmiljö - Juridiska institutionen

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för xxxx
EXEMPEL
2010-xx-xx
Arbetsmiljöplan - institutionen för xxxxx
Beskrivning av institutionen
(Här kan göras tillägg till den beskrivning av institutionen som finns i verksamhetsplanen om det är motiverat ur arbetsmiljösynpunkt)
Organisation (kan också beskrivas på separat bilaga)
Delegerade arbetsuppgifter (kan också beskrivas på separat bilaga)
Nyckeltal och annan personalstatistik (kan också beskrivas på separat bilaga)
Institutionens arbetsmiljöpolicy (här kan man hänvisa till UmU:s arbetsmiljöpolicy)




att arbetsmiljöverksamheten skall vara en integrerad del av institutionens totala verksamhet
att ingen skall drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa eller skador på grund av arbetet
att prefekt och de som tilldelats uppgifter i arbetsmiljöplanen skall ha kompetens, befogenheter och resurser att lösa sina arbetsuppgifter på ett
tillfredsställande sätt
att alla nyanställda och studerande skall få erforderlig introduktion om sin nya arbetsplats
Den psykosociala miljön inom institutionen skall kännetecknas av



att anställda skall känna stimulans, respekt och trygghet
att jämställdhet råder mellan könen
att diskriminering på grund av etnisk, religiös eller annan bakgrund inte får förekomma
Handlingsplan för den psykosociala arbetsmiljön skall omfatta





medarbetarsamtal som grund för planering och kompetensutveckling
institutionens lönepolicy till stöd för prefektens löneförslag
rutiner för kompetensutveckling
rutiner för rehabilitering
rutiner för konflikthantering
Den fysiska arbetsmiljön inom institutionen skall kännetecknas av





ett bra klimat avseende temperatur, luftkvalitet och belysning
ergonomiskt riktiga arbetsplatser
utrustning anpassad för människans förutsättningar att för undvika skador
en säker hantering och förvaring av kemikalier och radioaktiva ämnen
säkerhet avseende brand, stöld och sabotage
Handlingsplan för den fysiska arbetsmiljön skall omfatta



långsiktig plan för lokalförsörjning
resursanpassat handlingsprogram för förbättring av institutionens lokaler, inredning och utrustning
rutiner för riskbedömning.
Psykosocial arbetsmiljö
Mål:

att verka för arbetsutvidgning i syfte att förhindra att monotona arbetsuppgifter koncentreras till ett fåtal personer. Monotona och enahanda
arbetsuppgifter kan leda till besvär av psykosocial karaktär samt fysiska besvär i form av belastningsskador. Vissa moment kan ev automatiseras.
 att genom översyn av rutiner och arbetsflöden motverka negativ stress. Ingår som en viktig del i pågående organisationsöversyn.
 att utveckla rutinerna för introduktion av nyanställd personal
 att följa upp Universitetshälsans enkät 98/99 beträffande den psykosociala arbetsmiljön med en ny enkät
Underlag:
Fortlöpande under verksamheten har ett antal arbetsmiljöfrågor aktualiserats och dessa finns redovisade i kolumn ”Problem” nedan.
Fakultetens arbetsmiljöenkät som genomfördes under vårterminen redovisas under 2000 och kommer, liksom uppgifter från medarbetarsamtal, att vara
underlag för en analys av de problem som föreligger inom institutionen.
Handlingsplan:
Mål/brister
Åtgärd
Sjukskrivningar pga stress och Se över organisation och bemanning
arbetsbelastning
Kriterier för lönesättning är
bristfällig
Kompetensutvecklingsplaner
saknas
Ansvarig
Nils N (prefekt) tillsammans
med ledningsgruppen
Resurs
Tidsplan
Klar före 15
december 2010
Översyn av rehabiliteringsrutiner
Nils N
2010-12-31
Utvecklingssamtal med samtliga medarbetare
Nils N och
ämnesområdesansvariga
Nils N
Löpande fram
t.o.m 31.5.2010
Klar före
31.12.2010
Löpande fram
t.o.m. 31.12.2010
Utarbetande av institutionens lönepolicy
Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov.
Utarbeta individuella
kompetensutvecklingsplaner som följs upp i
samband med medarbetarsamtal
Introduktion av nyanställda är Introduktionsprogram skall finnas första
bristfällig
arbetsdagen
Introduktionsmaterial skall utarbetas
Introduktion av nyanställda ska genomföras
Nils N och
ämnesområdesansvariga
Ämnesområdesansvariga
Anna Svensk
Ämnesområdesansvariga
Kontinuerligt
Våren 2010
Fysisk arbetsmiljö
Mål:.
 att inomhustemperaturen bör i kontor och laboratorier normalt ligga mellan 18-23 °C.
 att ventilation skall vara så dimensionerad att lukter och besvärande ångor skall hållas på en så låg nivå att de inte orsaker besvär. Koldioxidhalten
skall inte överstiga 1000 ppm vid normal verksamhet. Kriterierna skall också uppfyllas utanför ordinarie arbetstider och över helger.
 att minska risken för belastningsskador i samband med datorarbete. Utrustning skall anpassas till individens behov. Alla som arbetar mer än en
timme per dag vid dator erbjuds att genomgå synundersökning
 att all utrustning och installation ska göras så att de elektriska och magnetiska fälten hålls på en låg nivå. All utrustning ska vara ansluten till fasta
vägguttag.
 att nya dataskärmar skall uppfylla kraven i TCO 99.
 att laboratorier skall vara försedda med nödduschar och ögonduschar. Dragskåp skall uppfylla kraven enl AFS 1991:10, kemikalier skall förvaras i
låsbart utrymme med separat frånluft, gaser skall tas från central anläggning i det fall detta är möjligt och alla ledningar och kranar skall vara
märkta med gassort. I de fall brännbar gas behövs som ej kan tillhandahållas centralt skall dessa förvaras i brandsäkert skåp i anslutning till den
apparat den är uppkopplad till. Märkning skall finnas på utrymme där gasflaskor förvaras. Information om gastuber på institutionen skall finnas
tillgänglig hos prefekt och arbetsmiljöombud
Underlag:
Redan aktuella och kända arbetsmiljöproblem finns angivna nedan. Två gånger årligen, första måndagen i maj och december skall en arbetsmiljörond
genomföras i avsikt att kontrollera arbetsmiljön samt att följa upp att åtgärder som omfattas av arbetsmiljöplanens handlingsplan har genomförts på
avsett sätt.
Under höstterminen 2000 kommer en arbetsmiljöenkät att genomföras avseende samtliga anställda av Universitetshälsan.
Mål/brister
Datorbord, stolar
På inst finns ett flertal
bildskärmar som ej uppfyller
TCO-kraven
x-lab. Har dålig belysning
ovanför diskbänk
I sammanträdesrummet
upplevs belysningen som
underdimensionerad
Feltempererad matning av
Åtgärd
Åtgärdas i samband med överflyttning till nya
lokaler då ny inredning anskaffas
Byta ut bildskärmar till LCD-särmar
Ansvarig
Nils N (prefekt)
Nils N (prefekt)
Dec 2011
Utbyte av armatur
Jan- Erik Winn
Jan- Erik Winn
Dec. 2010
Utred varför påpekande till Akademiska Hus
inte föranlett åtgärd
Justering
Resurs
Tidsplan
Nov. 2010
Snarast
ögonduschar
Funktionskontroll
Grete Ansen
Kvävgastub rum 404
monterad med kedja
Propangasbrännare i rum
B207
Kranar kontrolleras
Björn Malm
Kranar kontrolleras
Behållare byts vid bensinmack och denna
kontrolleras av AGA
Lås införskaffas
Miljöfarligt kemikalieavfall omhändertas enl.
anv. och dokumenteras till sort och mängd och
vidarebefordras till säkerhetshuset
Ulla Carlsson
Förvaringsskåp saknar lås
Kemikalieavfall
Grete Ansen
Varje användare
2 ggr/år före 1 febr
och 1 september
1 gång/år före 1
febr
1 gång/år före 1
febr
Klart före juli2010
Rutiner vid stöld och sabotage
1.
4.
5.
6.
För att förebygga stöld, sabotage och intrång åvilar det all personal att tillse att låsanordningar fungerar och att dörrar är
låsta när de skall vara det.
Vid stöld, sabotage eller demonstrationer innanför institutionens dörrar görs en polisanmälan omedelbart av den som
upptäcker skadan
Flytta inte på saker förrän polisen gjort en teknisk utredning såvida det inte finns risk för ytterligare skada eller om platsen
omedelbart behöver saneras
Den som upptäcker skadan rapporterar till Eva Ek snarast
Eva Ek informerar universitetets säkerhetsansvarig (f.n. Martin Jansson ankn.7775)
Uppföljning och åtgärder för att om möjligt undvika förnyade skadetillfällen. Ansvarig: prefekten
1.
Ring 112, ange institution och byggnad enl. bilaga. Den som larmar brandkår möter brandpersonalen och visar dem
2.
3.
Rutiner vid brand
2.
3.
4.
5.
brandplatsen
I utrymningsvägar och korridorer finns rökdetektorer och om dessa tjuter går larm direkt till brandkåren som med larmet
också får uppgift om var det brinner.
Alla som vistas i huset skall gå till anvisade uppsamlingsplats.
Studeranden skall varje år informeras om utrymningsvägar och uppsamlingsplats
Lärare lämnar lokalen sist vid larm
Brandsäkerhetschecklista att använda vid arbetsmiljörond
1.
2.
3.
4.
5.
Fungerar branddörrar och luckor samt håller de tätt vid stängning?
Finns tillräckligt med släckningsutrustning samt är den rätt placerad?
Kan personalen hantera brandsläckningsutrustningen?
Finns utrymningsplaner och är utrymningsvägar tydligt markerade?
Känner personalen till utrymningsplanerna och har de haft möjlighet till övning av utrymning?
Sammanställning av sjukfrånvaro och olycksfall
Statistik över sjukfrånvaro sammanställs på årsbasis och bifogas protokoll som upprättas vid arbetsmiljörond som utföres i maj.
Uppgifter om sjukfrånvaro kommer att tillställas institutionen från centrala administrationen uppdelad på kort- och
långtidssjukskrivningar.
Olycksfallsstatistik sammanställs av institutionen årsvis och rapporteras på samma sätt som ovan.
Ansvariga: Anna Svensk och prefekten.
Rutiner vid anmälan av olycksfall eller tillbud
1.
2.
3.
4.
Varje arbetstagare ansvarar för att tillbud om olycksfall och inträffade olycksfall orsakade av brister i institutionens arbetsmiljö anmäls.
Blankett för anmälan finns hos Anna Svensk och på universitetets hemsidor som också tar emot anmälan.
Anna Svensk överlämnar omedelbart en kopia av anmälan till berörd ämnesområdesansvarig för ev. åtgärder.
Anna Svensk sammanställer och vidarebefordrar till prefekten årsvis, senast 1 mars.
Rutiner vid hot och våld
Se Handlingsprogram mot hot och våld
Rutiner vid diskriminering eller trakasserier
Se Handlingsprogram mot diskriminering och trakasserier
Arbetsmiljöombud
Arbetsmiljöombud för institutionen:………………..
Utses av personalorganisationer eller korporationer
Download