Afrikas historia - Afrika – Uganda

advertisement
Afrikas historia
Afrika
För att förstå vad som händer i
Afrika idag behöver vi gå tillbaka
till vad som hände i Europa och i
Afrika i slutet av 1800-talet.
Imperialismen
I slutet av 1800-talet erövrade Europas länder resten av världen genom att
ta kolonier i Afrika, Asien och Sydamerika.
Detta kallas för imperialismen från ordet imperium=stort rike.
Det handlade om att man ville ha:
PENGAR
MAKT
Industrialisering
Under 1700- och 1800-talet
industrialiserades länderna
i Europa.
För att starta fabriker krävdes:
- Arbetskraft
- Pengar (Kapital)
- Kunskap
- Råvaror
- En marknad för varorna man
producerade
Industrialiseringen hade gjort att de europeiska länderna
hade byggt upp en militär teknik och transporter som järnvägen för
att transportera trupper och vapen.
Man hade också uppfunnit medicin mot bland annat malaria
som var ett problem i Afrika.
Stormakterna i Europa hade alltså de militära, transportmässiga och
medicinska förutsättningarna för att kunna erövra världen.
Men vad var det som drev dem att vilja göra det?
De nya industrierna skapade en
ekonomisk tillväxt, då många
fabriksägare tjänade mycket pengar.
PENGAR
Dessa fabriksägare ville tjäna ännu mer pengar
men i Europa fanns inte några fler som kunde köpa fler
produkter.
För att kunna producera sina produkter behövdes också råvaror som
inte fanns i Europa.
Detta gjorde att man såg sig om efter andra marknader att sälja
sina varor på och ställen där de kunde hitta råvaror till sina produkter.
I Afrika fanns både en ny marknad och råvaror.
MAKT
Det fanns också politiska skäl för att Europas länder att ville erövra världen.
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien tävlade om vilket land som var det
mäktigaste landet i världen. Genom att ha många kolonier blev man mäktigare.
Rasism
De europeiska människorna ansåg sig vara bättre än alla andra
människor i välden. Man ansåg att den vite mannen var överlägsen
alla andra folk och det ansågs som självklart att den vite mannen skulle
styra över andra folk och kunde behandla dem som han ville.
Nationalism
I skolorna, litteraturen, konsten och nyheterna fick människor
veta att just deras eget folk var världens bästa.
Från det var steget inte långt till att tänka sig att världens
bästa folk också måste ha världens största imperium.
Erövringen av Afrika skedde i flera steg.
Oftast började det med att europeiska upptäcktsresande kartlade
områden som européerna ännu inte kände till.
Därefter dök handelsmän upp och började köpa och sälja varor.
Så småningom kom soldater för att skydda handelsmännens
intressen, och så befann sig området under militär ockupation.
Ofta samarbetade européerna med lokala härskare eller eliter
för att söndra och härska.
Afrikanerna gjorde hårt motstånd när de hade möjlighet,
och européerna bråkade också sinsemellan om olika landområden
i Afrika.
Den tyska rikskanslern Bismarck försökte hindra konflikter
mellan stormakterna genom att kalla dem till en konferens i Berlin.
Berlinkongressen 1884-1885
Vid den så kallade Berlinkongressen 1884-85
delade stormakterna upp Afrika mellan sig.
De drog gränserna enbart med hänsyn till sina egna intressen,
utan att bry sig om gamla statliga, etniska och kulturella gränser.
The White Man’s Burden
Den vite mannens börda
Take up the White Man’s burden–
Tag upp den vite mannens börda,
Send forth the best ye breed–
sänd män med mod och spänst
Go bind your sons to exile
i landsflykt, sänd er bästa flock
To serve your captives’ need;
till era fångars tjänst
To wait in heavy harness,
att träla i tungt harnesk,
On fluttered folk and wild–
att ge en vettlös hord,
Your new-caught, sullen peoples,
ett vilt, nyss fångat folk – halvt barn,
Half-devil and half-child.
halvt djävlar – värn och vård.
Följder av imperialismen
• Folkminskning pga. sjukdomar, hungersnöd, våld
• Kolonierna tvingades bli råvaruproducenter.
Naturresurser forslades ut
• Många kolonier fick onaturliga gränser
• Bidragande orsak till dagens fattigdom
• Nationalistiska idéer sprids som bidrar till självständighet
• Fördröjde många staters självständighet och demokratisering
Afrikas frigörelse
Efter andra världskriget är makten slut för de europeiska
länderna då USA och Sovjet blir två supermakter i världen.
Under främst 1960-talet gör sig de afrikanska länderna fria från sina
kolonialherrar och blir fria länder.
Frigörelsen är inte bara bra utan leder till konflikter om vem som ska ha
makten i landet. Det är olika folkgrupper och religioner inom samma land som
krigar om makten = inbördeskrig
Download