Nyhetsbrev Hjälpmedelskommittén

advertisement
Till:
Verksamhetschefer
MAS
Förskrivare av Hjälpmedel
Avsändarens tjänsteställe/handläggare
Landstingsstaben Hälso- och sjukvård
Katarina Funseth
att förmedla vidare till berörda
Datum
2016-10-31
Dnr
16LS9
Sida
1(2)
Handläggare/er beteckning
Katarina Funseth
Hjälpmedelssamordnare
Hjälpmedelskommittén
Nyhetsbrev oktober 2016
För att förbättra spridningen av information om hjälpmedelskommitténs arbete
kommer här ett nyhetsbrev med kort information om aktuella händelser och beslut.
Ordnat införande
Inom kort kommer en ny uppdaterad blankett för Ordnat införande enskild
person kommer att läggas ut på lvn.se med tillhörande manual.
Ordnat införande produkter.
Nytt behov som kan tillgodoses.
Behovsområde Vård och behandling - 2. Vård och behandling av fysiska
funktioner - Hjälpmedel för stimulering av muskler
ISO kod 042709
Muskelstimulatorer som ej används som ortoser. Utrustning för att stimulera en
muskel eller ett speciellt muskelområde att åstadkomma muskelhopdragning eller
avslappning
Arbete pågår med att tillgodose behov av stimulering av muskler för att öka
aktivitet och delaktighet. Kriterier är antagna av Hjälpmedelskommittén och
arbetet med att föra in produkt i sortiment för beställning har påbörjat.
Tillsvidare, innan alla detaljer i betalningssystemet är klara, krävs att en
Ordnat införande ansökan görs i varje enskilt ärende för att tillgodose behovet
hos personen.
Kriterier
Förflyttning, trappsteg 3,4 och 5 har fått nya kriterier när det gäller elrullstolar med
manuell och motoriserad styrning.
www.1177 tema Hjälpmedel
Hjälpmedelskommittén har beslutat att som en konsekvens av resursbrist
inom Landstingsstaben Hälso- och sjukvård kommer ej uppdatering av
produkter som visas på ovanstående webb plats att ske.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post
Landstinget
Västernorrland
871 85 Härnösand
Storgatan 1
0611-800 79,
073-270 79 10
0611-800 26
[email protected]
Datum
Dnr
Sida
2016-10-31
16LS9
2(2)
Hjälpmedelsguiden
Hjälpmedelskommittén har beslutat att som en konsekvens av resursbrist
inom Landstingsstaben Hälso- och sjukvård kommer ej uppdatering av
produkter som visas på ovanstående webb plats att ske.
Arbetsgrupper
Följande arbetsgrupper är på gång:
Arbetsgrupp Aktiv och passiv träning med hjälp av produkt (MOTOmed).
Arbetsgruppen tagit fram förslag på nya kriterier som fastställts av
Hjälpmedelskommittén. De nya kriterierna kommer att publiceras i samband
med att det nya sortimentet finns att beställa.
Upphandlingsprocessen är startad.
Arbetsgrupp Kommunikation och ADL arbetar med riskbedömning av
konsumentprodukter i samband med aktuell upphandling av kommunikations
och planerings hjälpmedel.
Arbetsgrupp manuella rullstolar har börjat arbetet med att se över kriterierna
inför den kommande upphandlingen av dessa.
Prioriteringsmodell
Kommittén har som utvecklingsarbete valt att arbeta med en modell för
prioritering på enskild nivå vid hjälpmedelsförskrivning. Arbetet bedrivs med
stöd av Prioriteringscentrum i Linköping.
Katarina Funseth
Hjälpmedelssamordnare
Postadress
Besöksadress
Telefon
Landstinget
Västernorrland
871 85 Härnösand
Storgatan 1
0611-800 79,
073-270 79 10
Telefax
0611-800 26
E-post
[email protected]
Download