Struktur och funktion i Lungan
Nässjö 2012‐06‐02
Ingrid Skog
Lungröntgen
Indikation?
CT
Computer Tomography
Kontrastundersökning
Indikation? PET
Positron Emissions Tomografi
• Nukleärmedicinsk undersökning = isotopundersökning
• Visar funktion ( upptag) i kroppen
• Bygger på sönderfall av radioaktiv isotop
PET
• Radioaktivt ämne ,oftast FDG (FluoroDeoxy
Glukos) injiceras intravenöst
• Kombinerad undersökning med CT
• ”ökat upptag” = metabol aktivitet , inflammation, tumör
Magnetkameraundersökning
• = MR = MRT = MagneticResonance Tomografi
• Magnetfält och radiovågor
• Ej röntgenstrålning
• Ej optimalt för lungundersökning
Lungscintigrafi
• Undersöker ventilation och perfusion av lunga
• Huvudindikation:
• Misstanke om propp i lungan,lungemboli
• Sidofördelning/lobfördelning inför lungkirurgi och ventilbehandling för volymsreduktion
Näsklämma, inhalation av radioaktiv luft i ca 3 min
Fotografering av luftens fördelning
Injektion av radioaktiv substans
Fotografering av blodets fördelning i lungorna
Spirometri
Indikation:
Misstanke om lungsjukdom
Hosta utan infektion
Rökare
Misstänkt astma
Före och efter planerad behandling med luftrörsvidgare, inflammationshämmare
• …………………….
•
•
•
•
•
•
Spirometri
TLC= total lungkapacitet, RV= residualvolym, VC=vitalkapacitet, FEV1= Forcerad Expiratorisk Volym på 1 sekund
Spirometri
• Obstruktiv lungfunktionsnedsättning: bromsat luftflöde, låg FEV1 i förhållande till VC ( ex KOL)
• Restriktiv lungfunktionsnedsättning: för lite plats för luften • TLC och RV mäts ej vid ”enkel” spirometri, görs i box, oftast vid Klinisk Fysiologisk avdelning
Spirometri
Syresättning
• Mäts med pulsoxymeter, ” klämma på fingret”
Syresättning mätt med Blodgasanalys
• Mäter syrgastrycket i blodet = pO2
• Mäter koldioxidtrycket i blodet=pCO2
• Mäter pH i blodet
Avgör behovet av syrgasbehandling! Tack