testa dig själv - Benny Jansson MaNO

advertisement
Spektrum Biologi, 3:e upplagan 2006, © Liber AB. Testa Dig Själv frågor.
Spektrum Biologi –Testa Dig Själv Frågor kapitel 18 – 19
För dig som vill sammanställa, redigera eller på annat sätt bearbeta Testa Dig Själv frågorna från
Grund- eller Lightboken har vi samlat alla frågor här på cd´n. I Lightboken finns bara Testa Dig Själv
frågor på nivå 1 och 2. Övergången mellan nivå 2 till 3 har markerats med en blankrad.
Facit till alla frågor finns både som kopieringsunderlag i lärarhandledningen, och som wordfiler
här på cd´n.
TESTA DIG SJÄLV
18.1
1 Var finns arvsanlagen?
2 Vad heter det kemiska ämne som bär på arvet?
3 Vad tillverkar cellen med hjälp av instruktioner från DNA?
4 Vad är en kromosom?
5 Vad är en gen?
6 Vad är det som bestämmer vilket protein som ska bildas?
7
8
9

Rita en bit DNA och förklara hur informationen finns lagrad.
Beskriv hur proteiner bildas i cellerna – från DNA i cellkärnan till ett färdigt protein.
Ge exempel på hur DNA i cellen kan styras av sin omgivning
Formen och funktionen hos ett protein beror på aminosyrornas ordningsföljd. Ibland skadas DNA
så att ett bokstavspar byts ut. DNA:t kan också tappa eller få ett extra bokstavspar. Fundera över
vilken typ av skada som leder till störst risk för att cellen inte kan tillverka något fungerande
protein?
TESTA DIG SJÄLV
18.2
1 Hur många kromosomer har våra kroppsceller?
2 Hur många kromosomer har våra könsceller – äggcellen och spermien?
3 Hur skrivs könskromosomerna hos en flicka respektive hos en pojke?
4 Var sker vanlig celldelning?
5 Varför behövs reduktionsdelning?
6 Vad avgör om det blir en pojke eller flicka vid befruktningen?
7
8

Beskriv några viktiga steg vid vanlig celldelning?
Varför är tvåäggstvillingar inte mer lika varandra än andra helsyskon?
Det finns olika sätt att föröka sig. Ge exempel på organismer som förökar sig könlöst genom att
dela sig, och på organismer med sexuellt förökning. Vad är skillnaden?
TESTA DIG SJÄLV
18.3
1 Varför förekommer gener parvis?
2 Vad kallas en gen som alltid slår igenom?
3 Vad kallas en gen som måste ärvas från båda föräldrarna för att märkas?
4 Ge exempel på egenskaper som styrs av flera gener.
5 Ge exempel på en egenskap som beror på samspel mellan arv och miljö.
6 Hos kaniner beror svart päls på en dominant gen (S) och vit päls på en vikande gen (s). Två svarta
kaniner som är heterozygoter parar sig med varandra. Visa hur många olika genkombinationer det
kan finnas hos ungarna?
7
Varför är det svårt att förutsäga hur en egenskap ska gå i arv om många gener är inblandade?
TESTA DIG SJÄLV
18.4
1
Spektrum Biologi, 3:e upplagan 2006, © Liber AB. Testa Dig Själv frågor.
1
2
3
4
5
6
Ge exempel på en sjukdom som beror på fel antal kromosomer i cellerna.
Vad är en mutation?
Ge exempel på en sjukdom där arv och miljö samspelar.
Hur kan mutationer uppstå?
Förklara hur en mutation kan orsaka cancer.
Förklara hur två friska föräldrar kan få ett barn med en ärftlig sjukdom?
7
Det finns ärftliga sjukdomar som nästan bara drabbar pojkar. Förklara med ett exempel varför det
är så.
Med fosterdiagnostik kan man även få information som inte handlar om svåra sjukdomar.
Diskutera vem som ska bestämma hur fosterdiagnostiken ska användas?

TESTA DIG SJÄLV
18.5
1 Vad är genteknik?
2 Varför kan gener flyttas mellan olika organismer?
3 Ge exempel på läkemedel som kan tillverkas med genteknik.
4 Hur går det till när forskare får bakterier att tillverka mänskligt tillväxthormon?
5 Ge exempel på hur gentester kan användas.
6 Hur kan man spåra brottslingar med genteknik?
7
8

Genteknik kan användas för att spåra infektioner. Hur går det till?
Vad är genterapi och varför är det skillnad mellan genterapi på kroppsceller och på könsceller?
Fundera över fördelar och nackdelar med att ta reda på om du har anlag för en sjukdom där arvet
samspelar med din livsstil.
TESTA DIG SJÄLV
18.6
1 Ge något exempel på växtförädling.
2 Ge exempel på en växt eller ett djur som har förändrats med genteknik.
3 Vilken är den viktigaste skillnaden mellan vanlig växtförädling och växtförädling med genteknik?
4 Varför är biologisk mångfald viktig för framtidens jordbruk?
5 Vad är en genbank och varför behövs sådana?
6

Skriv några argument för och mot genmodifierad mat.
Gentekniken har gjort att gener har blivit ekonomiskt viktiga. Men vem äger generna? Ta reda på
vad det innebär att ta patent på gener. Vilka för- och nackdelar finns det med patent?
TESTA DIG SJÄLV
19.1
1 Vad är fossil?
2 Vad betyder ordet evolution?
3 Vad visar ett släktträd?
4 Vad menas med naturligt urval?
5 Varför är mångfald viktigt för evolutionen?
6 Varför har en val och en fisk stora likheter trots att de inte alls är släkt med varandra?
7
8
9
Hur kan kunskapen om DNA användas för att förstå livets utveckling?
Beskriv med ett exempel hur en art kan bli till.
Bland en grupp skadeinsekter finns det två olika genetiska varianter. Den ena dör om den får i sig
insektsgift, medan den andra inte skadas. Förklara med hjälp av Darwins teorier vad som kan
hända om man använder insektsgifter under lång tid.
TESTA DIG SJÄLV
19.2
2
Spektrum Biologi, 3:e upplagan 2006, © Liber AB. Testa Dig Själv frågor.
1
2
3
4
5
6
Hur gammal är jorden?
Nämn några ämnen som kan bildas i en konstgjord urtidsatmosfär.
De blågröna bakterierna bildade ett ämne som förändrade livet på jorden. Vilket?
Vad är den Stora Smällen?
Nämn några kännetecken på liv.
Vilka organismer gav upphov till jordens syrerika atmosfär och varför var den avgörande för det
fortsatta livet?
7

Hur har dagens avancerade celler hos växter och djur antagligen bildats?
Fundera över vad det innebär att ha en vetenskaplig syn på jordens och livets ursprung.
TESTA DIG SJÄLV
19.3
1 Vilka var de första ryggradsdjuren på land?
2 När försvann dinosaurierna?
3 Vilka är dinosauriernas levande släktingar idag?
4 Vilka djur fick stora utvecklingsmöjligheter när dinosaurierna försvann?
5 Ge några exempel på hur djur och växter anpassat sig till land.
6 Karbontiden har fått namn efter det engelska ordet carbon. Varför?
7
8

Berätta om den massdöd som drabbade jorden för 65 miljoner år sedan.
Förklara varför det finns pungdjur och strutsar i både Sydamerika och Australien, trots att
kontinenterna idag ligger långt från varandra?
Varför dröjde det så länge innan däggdjuren utvecklades och varför har de varit så framgångrika i
många olika miljöer?
TESTA DIG SJÄLV
19.4
1 Vilka är människans närmaste släktingar idag?
2 Var har forskarna hittat de äldsta fynden av förmänniskor?
3 Vad kallas den moderna människan med ett vetenskapligt namn?
4 Hur gammal är troligen vår art?
5 Vilka förmänniskor var troligen de första som spred sig utanför Afrika?
6 Rita en tidsaxel och sätt ut namn och kännetecken för olika förmänniskor.
7

Alla människor tillhör samma art och är genetiskt mycket lika. Vad finns det för förklaring till
likheter och skillnader mellan människor från olika delar av världen?
Fundera över varför en så liten genetisk skillnad mellan människor och schimpanser har fått så
stor betydelse.
3
Download