Deatljschema delkurs 1 - Karlstads universitet

advertisement
Camilla Kylin, PhD Psykologi
Avdelningen för psykologi, Karlstads universitet
[email protected]
073-9694948
Hälso- och sjukvårdsadministration
Delkurs 1: Förändringsreaktioner
HT 2012
v 35
On 29/8 18:15 - 21:00
Introduktion – kursens mål, innehåll och upplägg
Problemställningar relaterade till organisationsförändringar och förändringsreaktioner
v 36
On 5/9 18:15 - 21:00
Föreläsning och gruppuppgifter
Stress och psykiska försvar
v 38
Tis 18/9 18:15 - 21:00
Föreläsning och gruppuppgifter
Motivation
v 39
On 26/9 18:15 - 21:00
Föreläsning och gruppuppgifter/litteraturseminarium
Organisationsförändringar, stress och motivation
v 41
On 10/10 18:15 - 21:00
Diskussioner och litteraturseminarium
Fortsättning Organisationsförändringar, stress och motivation
Om kritiskt tänkande och skriva uppsats
v 42
On 17/10 18:15 - 21:00
Diskussioner och gruppuppgifter
Organisationsförändringar och påverkan på individer
v 44
On 31/10 18:15 - 21:00
Avslutande seminarium
Presentation och opponering av hemtentor
Delkurs 1: Förändringsreaktioner 7,5 hp
Mellanchefer i offentliga organisationer måste kunna förstå och kunna bemöta personers
reaktioner inför en förändring, vilka psykologiska aspekter som påverkar individers reaktioner
inför en förändring. Varför vissa bemöter en förändring med ett välkomnade och andra med
motstånd. Delkursen tar upp förändringsreaktioner så som psykiska försvar och stress. Fokus
kommer att ligga på organisatoriska förändringar.
Kursens mål (30 hp)
Efter avslutad kurs skall studenten:
- ha grundläggande förmåga att självständigt identifiera, strukturera, kritiskt värdera, tolka och
analysera problem relaterade till förändringsprocesser, motivation och ekonomistyrning.
- visa kunskap om förändringars påverkan på individer
- förklara psykologiska reaktioner så som psykiska försvar och stress
- ha förmåga att analysera och kritiskt utvärdera olika förändringsmetoder
- visa kunskap om kommunikationsteorier samt kunna redovisa grundläggande kunskaper om
intrapersonell kommunikation och social interaktion
- ha förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra svåra samtal och
utvecklingssamtal
- ha förmåga att tillämpa kommunikation och processkunnande som ett ledningsverktyg
-kunna självständigt eller i samarbete dokumentera och analysera processer för strategisk
förändring, personalledning och organisationens ekonomiska ställning
- visa kunskap om ledarskap ur roll-, makt- och styrningsperspektiv samt ha förmåga att kunna
förhålla sig till hur ledarskap anpassas till olika situationer
- kunna självständigt sammanställa data, analysera och presentera dessa i en skriftlig rapport.
Uppgift:
Se igenom kursmålen ovan.
Vilka begrepp ser du hör till denna delkurs?
Hur tolkar du målen, och finns kopplingar till din verksamhet (nuvarande, tidigare eller framtida
arbetsplats)?
Diskutera i grupp och redovisa sedan.
Download