lpp-periodiska-systemet-2016

13. PERIODISKA SYSTEMET
Centralt innehåll
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska
reaktioner.
Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik,
miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till kemi.























Veta hur många grundämnen man känner till idag
Veta vad atomnumret säger om ett grundämne.
Veta att atomer innehåller protoner, neutroner och elektroner och vilken laddning dessa partiklar har.
Du ska kunna förklara varför atomer är oladdade men joner är laddade
Förstå och kunna rita bilder enligt Bohrs atommodell med atomkärna och elektronerna i olika
elektronskal.(och hur många elektroner de har plats för.)
Känna till hur det periodiska systemet är uppbyggt och vad gruppnummer och periodnummer står
för.
Veta att man delar in grundämnena i metaller, icke-metaller och halvmetaller.
Veta hur man kan avgöra om en förening är en jonförening
Kunna förklara hur atomer kan bli positiva eller negativa joner och ge exempel på båda slagen
Veta att metaller bildas positiva joner
Kunna med ett periodiskt system kunna avgöra vilken typ av jon som bildas
Kunna ge exempel på en elektronparbindning och en jonbindning
Veta vad en jonbindning,elektronparbindning och metallbindning är
Veta att alla atomer strävar efter ädelgasstruktur (fulla skal)
Kunna förklara skillnaden mellan molekylförening och jonbindning och ge exempel på båda
Veta vad som menas med ädelgasstruktur, elektronparbindning, kovalent bindning och
valenselektroner (samt deras betydelse för hur ämnen reagerar med varandra)
Du ska veta vad masstalet visar
Veta att ickemetaller och väte kan sättas ihop till molekyler genom elektronparbindning (kovalent
bindning)
Veta att metaller och och ickemetaller tillsammans bildas jonföreningar (som är salter)
Med ett periodiskt system som hjälp kunna bestämma hur olika ämnen sätts ihop
Du ska kunna ange kemiska egenskaper för grupperna alkalimetaller, halogener och ädelgaser
Veta hur man avbildat atomen genom historien fram till idag
Veta när och hur Mendelejev påbörjade sitt arbete med det första periodiska systemet
 Veta vad en isotop är