KINECT- TV-spel för mera aktivitet för personer med psykisk

advertisement
KINECT- TV-spel för mera aktivitet för
personer med psykisk
funktionsnedsättning
Möjlighetens metoder 20130515-16
Karl-Anton Forsberg, RN PhD,Socialpsykatriskt kunskC i
Västerbotten
Kinect- mera rörelse med
aktivitetsfrämjande spelsystem
för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Eller- If you can’t beat the anemy- join
the anemy
Bakrund
o  Som tidigare nämnts, översjuklighet,
överdödlighet, alla riskfaktorer för
ohälsa osv
o  Brist på motivation till förändring –
personalstöd
o  Låg aktivitetsnivå på fritiden – tvtittande, data spel, läsa, sova, sitta
och prata
o  Utveckling av TV och dataspel till
ökad interaktivitet
o  Spelsystem där spelaren styr spelet
med sin kropp
o  Nitendo Wii, Sony PlayStation 2,
Microsoft 360 KINECT
-sjukvården intresserar sig
o  Barn med fetma/obisitas (Karolinska
sjukhuset)
o  För personer med låg aktivitetsnivå- äldre
och fysiskt funktionshindrade
o  Komplement vid sjukgymnastikbehandling
för allvarligt sjuka på
intensivvårdsavdelning
o  Svaga studier: case studier,
jämförandestudier, interventionsstudier
med få deltagare, bekvämlighetsurval
- Och effekten då?
o  Vissa av spelen ger en höjning av
energiförbrukningen jämfört med
stillasittande att jämföras med rask
promenadtakt!
Pilotstudie 2012
o  6 Personal och 7 boende med
neuropsykiatrisk diagnos (18-30 år)
o  10 veckor med KINECT 360
o  Fyra olika spel – ”kampspel”
äventyrsspel, danspel och sportspel
o  Möjlighet att välja svårighetsgrad
Pilotsstudiens resultat
o  Internt bortfall
o  Blodtryckssänkning
o  Viktnedgång
o  Fokusgruppsintervju: Nöjda med
spelet, flitigt nyttjande 1-3h/dag,
o  Båda könen spelade, 2-3 spelade
tillsammans
o  Ökad social samvaro även utanför
spelandet
Syfte med studien som helhet
o  1. Undersöka om aktivitetsfrämjande
tv-spel stimulerar till ökad
kroppsaktivitet, som följs med
registrerad speltid och förändringar
av blodtryck, vikt, midjemått,
kondition och BMI
o  2. Undersöka om den upplevda
hälsan (SF36) och psykisk
funktionsnivå (GAF) påverkas
o  3.Påverkas de social relationerna
(ISSI)
o  4. Beskriva de erfarenheter
deltagarna har av att ha tillgång till
tv-spelen
Metod
o  Försökspersoner är boende på
samtliga boendestöd/särskilda
boenden avsedda för personer med
psykiska funktionsnedsättningar i
Skellefteå och Piteå kommuner.
Metod
o  Ca 15 boendestöd/särskilda boende med
60- 80 deltagare förses med spelmodulen
KINECT 360 och tillhörande spel eller
Microsoft KINECT som styrs med
handkontroller och tillhörande spel
(kontrollgrupp).
o  Varje deltagare förses med en personlig
inloggning (speltid, spel, svårighetsgrad
mm)
o  Mätningar och skattningar görs före
randomisering och efter interventionen
o  En forskningsassistent sköter
apparatsupport och byter ut spel
samt registrerar händelser som kan
ha påverkat studien
o  Intervjuer görs efter studiens
genomförande.
o  Tidplan: våren 2013; rekrytering av
försökspersoner
o  Maj 2013: interventionen startar och
avslutas preliminärt januari 2014.
Intressenter
o  CEPI (Centrum för Evidensprövade
Insatser) vid Lunds universitet
o  Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i
Västerbotten
o  Föreningarnas Hus i Skellefteå
o  Skellefteå kommun
o  Piteå kommun
Download