De Abrahamitiska
religionerna
Patriarken Abraham och
de tre religionerna som
uppstod i ”hans” område
Rötter
Judendom, kristendom och islam har samma rötter,
både vad det gäller idéer och deras geografiska
ursprung
De uppstod i mellanöstern
Många av de personer, händelser och föreställningar
förekommer i alla tre religionerna
Några stora profeter





Noak
Abraham
Moses
Jesus
Muhammed
= Judendomen
= Kristendomen
= Islam
Abraham
Första Mosebok beskriver honom som arabernas och
judarnas stamfader
I nya testamentet kallas han ”De troendes fader”. De
som tror är ”Söner till Abraham”
I koranen sägs att ”Abraham varken var jude eller
kristen – Han sökte och fann den rena, ursprungliga
tron och underkastade sig Guds vilja”
Likheter mellan de tre
religionerna
Samma Gud
Monoteistiska (Samma Gud, olika namn)
Abrahamberättelsen
Gud uppenbarar sig till människorna genom profeterna
Människans fria vilja och ansvar
Syn på döden
Änglar som är Guds budbärare
Många gemensamma personer och profeter
Gud är världens skapare
Gudssyn
De har samma Gud
Monoteistisk
Gud har skapat världen och människan
Gud är suverän, dvs. står över allt och kan inte
jämställas med något
Världssyn
Världen är skapad av Gud
I skapelsen möter människan Guds storhet och skönhet,
men, naturen är inte Gud
I världen styr olika krafter, både goda och onda, Gud
(det goda) kommer dock segra
Människosyn
Människan har fått uppdraget att ta ansvar för våra liv
och vara Guds medarbetare här på jorden
Människan liknar Gud men är samtidigt svag och
behöver därför Guds hjälp och stöd
Dödssyn
Linjär tidsuppfattning
Vi lever livet en gång. Efter livet lever vi vidare i en
annorlunda och ny tillvaro.
Profeter och änglar
Gemensamma profeter: Jasaja och Jeremia m fl.
Gemensamma änglar: Gabriel och Mikael m fl.
Abraham
Föddes för nästan 4000 år sedan i staden Ur i Kaldéen
(Irak) i ett polyteistiskt samhälle
Gifte sig med Sara
Gud talade till Abraham*
Började vandra och kom fram till Kaanans land (Israel
och Palestina). Gud talade igen**
Abraham gifte sig med Hagar och fick sonen Ismael
Sara fick senare sonen Isak
Ismaels mest kända ättling är profeten Muhammed
Isaks kända ättlingar är Moses och Jesus
Gud sa till Abraham
* ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det
land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort
folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att
det skall brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem
som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag
förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den
välsignelse som du har fått”
** ”Åt dina ättlingar ska jag ge detta land”
Abrahams
släktträd
Gift med Sara
(dog när hon var 127 år gammal)
Hagar
(tjänsteflicka som Abraham
fick som fru av Sara)
Ketura
(Abrahams andra fru)
Några skillnader mellan
de tre religionerna
Synen på Jesus
Treenigheten
Historiens höjdpunkter
Synen på Jesus
Judendom: Jesus är en intressant och lärd man, men
han är inte Messias
Kristendom: Jesus är Gud förkroppsligad
Islam: Jesus är en av de viktigare profeterna
Treenigheten
Judendom och Islam: Treenighetsläran är den
starkaste orsaken till den oenighet som råder mellan de
tre religionerna
Kristendom: Gudsbilden är tredelad. Fadern, sonen och
den helige anden
Historiska höjdpunkter
Judendom: När Moses fick de tio budorden
Kristendom: Jesu födelse
Islam: Muhammeds framträdande
Judendom
En relativt liten religion men räknas som världsreligion
eftersom den är spridd över hela världen. Ca. 14
miljoner anhängare
Judendom är en etnisk religion som är särskilt knuten
till det judiska folket
Den vanligaste vägen in i judendomen är att födas som
jude, det är möjligt att konvertera om än besvärligt
Kristendom
Världens största religion. Ca 1,9 miljarder anhängare
Starkt missionerande från början
Ingen enhetlig religion, över 20.000 riktningar där den
dominerande är romersk-katolska kyrkan, därefter den
protestantiska och sedan den ortodoxa. Dessa kan i sin
tur delas in i en stor mängd grupper och riktningar
Islam
Världens näst största religion med ca. 1,1 miljarder
anhängare.
Ingen enhetlig religion. Det finns många olika
uppdelningar och riktningar
Att bara tala om sunniter och shiiter är dock inte
tillräckligt om man vill få en god uppfattning av modern
islam