Plan mot diskriminering och kränkande behandling 16/17

advertisement
Likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling för Klostertiansförskola,
Bureå 2017-03-27
Förord
Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en
likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16§ diskrimineringslagen) och en plan mot
kränkande behandling (enligt 14:a kap. 8§ skollagen). I denna plan är dessa två
sammanförda.
De sju diskrimineringsgrunderna
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och har samband
med diskrimineringsgrunderna. Gemensamt för trakasserier är att man kränker ett
barns värdighet genom slag, knuffar, hot, utfrysning och teckningar.
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än
andra barn och missgynnandet har samband med:







Kön
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Könsöverskridande identitet
Ålder
Både barn och förskolepersonal kan göra sig skyldiga till kränkande behandling och
trakasserier.
Befogade tillsägelser
Förskolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn för att skapa en god miljö för
hela barngruppen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening,
även om barnet ifråga kan uppleva det som kränkande.
Ansvar
Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskolan är
förskolechefen.
Förskolechefen
- ansvarar för händelser där personal kränker barn
- ser till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barnens lika
rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling
- ansvarar för att arbeta fram rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation
av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
All personal
- har ansvar att upprätta och följa verksamhetens likabehandlingsplan
- har ansvar att se och reagera om något barn utsätts för diskriminering eller
kränkande behandling, vilket innebär att åtgärder vidtas då diskriminering eller
kränkning misstänks
-
skall regelbundet få kunskaper för att kunna förebygga/upptäcka
diskriminering eller andra kränkningar
Alla som arbetar på förskolan skall meddela förskolechefen om man misstänker att
personal agerat i strid med lagen.
Om föräldrar misstänker att barn kränks av annat barn eller någon vuxen skall
personalen på förskolan informeras om detta som i sin tur informerar förskolechefen.
Likabehandlingsteam
Likabehandlingsteamet ansvarar för att utreda och åtgärda ärenden då barn har blivit
utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Arbetet leds av förskolechefen.
I teamet ingår
 Förskolechef
 Ansvarig personal från förskolan
 Specialpedagog
1. Vision
På klostertians förskola ska ingen, varken barn, personal eller föräldrar behöva
känna sig kränkta eller diskriminerade. Alla ska respekteras oavsett olikheter. Vi vill
skapa trygghet genom att arbeta för allas lika värde och aktivt motverka mobbning.
2. Kartläggning och nulägesanalys
Just nu har vi 19 barn i barngruppen och 5 i personalgruppen, varav en kock. Vi har
hög barntäthet över hela dagen och ungefär lika många barn varje dag. Det är en
1-5års förskola med jämt fördelade åldersgrupper. Vi har barn med olika
nationaliteter. Barnen är indelade i grupper utifrån ålder där vi har aktiviteter varje
vecka.
Förskolan har ett stort allrum med dockis och matbord. Från det rummet finns två
mindre rum, lekrummet och byggrummet. En liten korridor med barntoalett som leder
ut i den ganska rymliga hallen. På andra sidan hallen finns vårt stora, fina målarrum
med förråd.
Vi upplever att det förekommer flest konflikter i byggrummet när dörren är stängd och
det är för många barn där. Målarrummet är en sådan plats där barnen kan vara
ibland utan pedagog och där kan det uppstå oönskade situationer. Även under
stunder av väntan t.ex. innan mat, innan vilor och i toalettkön uppstår ibland
konflikter, samt vid påklädning.
2.1 Främjande och förebyggande arbete

Vi har ett medvetet arbetssätt bland personalen där vi är närvarande, nyfikna
och intresserade av vad som händer i barngruppen, både för att få syn på
barnens lek och lärande, men också för att se om något barn blir utstött, retat
eller på annat sätt kränkt.









Vi har dörrar med fönster så personalen hela tiden kan ha kontroll på barnens
lekar, så att ingen blir kränkt eller diskriminerad bakom stängda dörrar.
Vi delar in barnen i mindre grupper, både när de leker och vid t.ex. påklädning,
fruktstund och lunch. Detta för att minska konflikter och för att ge alla barn en
chans att få ta plats.
Vi ingriper snabbt i situationer med oönskat beteende. Detta dels för att stoppa
händelsen och för att förebygga kommande händelser. Vi tycker att det är
viktigt att barnen förstår vad som kan vara kränkande för andra.
Vi jobbar mycket med ”kompistema”, dvs. har ett fokus i allt vi gör på vad
vänskap är och hur man ska vara mot varandra.
Vi ska visa på att vi ser olika ut, att man får tycka och tänka olika och att man
kan lösa uppgifter på olika sätt.
Vi uppmuntrar och berömmer barnen när de gör något som är bra, framförallt i
samspelet med sina kamrater.
Bra kontakt mellan föräldrar och personal. Gemensamt ansvar att kontakta
varandra om något är ”tokigt”.
Samtal och reflektioner mellan pedagoger.
Vi vuxna är goda förebilder.
2.2 Delaktighet
För att barn och föräldrar ska känna sig delaktiga arbetar vi med följande
metoder:
 Under föräldramötet ber vi föräldrarna om tips för vår verksamhet och
påpekar att tipsen får komma när som helst under året.
 Vi genomför regelbundna samtal med föräldrarna för att höra deras syn
på händelser som kan uppfattas som kränkande.
 Vi har årligen samtal med barnen om hur de trivs på förskolan. Vilka de
leker med, vad de tycker om att göra osv.
 Utvecklingssamtal genomförs i januari och vid behov.
2.3 Klimat och miljö
Språkbruk
Personalen arbetar kontinuerligt med att motverka otrevligt språkbruk på förskolan,
både hos barn och vuxna. När det händer så pratar vi om detta tillsammans med de
berörda. Pedagogerna föregår med gott exempel.
Attityder och värderingar
Vi jobbar med en tydlig värdegrund. När barnen är otrevliga mot varandra för vi en
dialog med dem om hur man är mot sina kompisar. Vi berömmer barnen när de är
snälla mot varandra.
Tillgänglighet
Klostertians förskola är inte anpassad för barn med funktionshinder så som
rullstolsbundna, synskadade, hörselskadade eller astmatiker eftersom vi inte har de
behoven hos våra barn. Däremot har vi anpassat vår tid ute för de barn som finns i
barngruppen.
Trygghet
Personalen går kontinuerligt igenom huset för att finna dolda faror. De punkter som vi
anser kan vara skadliga för barnen åtgärdas. Vi ser till att det finns vuxna närvarande
i största möjliga mån.
Mat
Vi har skrivit på de kärl som ska vara specialkost. Likvärdiga alternativ serveras alltid.
Vid utflykter och liknande erbjuds liknande mat som till övriga barn.
Mångfald
Klostertian välkomnar all typ av mångfald. Barnen från andra kulturer ökar
förståelsen hos de andra barnen och personalen. Vi uppmuntrar barn från andra
länder att berätta och lära andra om sitt land och språk.
2.4 Information
Likabehandlingsplanen synliggörs på förskolans hemsida samt anslagstavla.
Ansvarig personal informerar vikarier samt nyanställd personal.
2.5 Analys
Klostertians personal arbetar aktivt med att förebygga diskriminering och
kränkningar. Vi har formulerat mål att arbeta utifrån som vi utvärderar och uppdaterar
kontinuerligt.
3 Mål och åtgärder
 Få barnen mer delaktiga i verksamheten.
 Ett kontinuerligt arbete med kompistema.
 Att vi ska ha ett trevligt språkbruk på förskolan.
Klostertians mål finns med i vårt årliga kvalitetsarbete.
4. Kompetensutveckling
Som alltid finns det behov av fortlöpande uppdatering.
5. Rutiner för akuta situationer
Samla arbetslaget för att diskutera den aktuella situationen. Därefter kontaktar vi
förskolechefen eller berörd förälder/vårdnadshavare beroende på problemets art.
Dokumentation i form av protokoll alternativ handlingsplan utfördes av samlad
personal. Om personal upplever att någon av kollegorna kränker ett barn skall de ta
upp det med den berörda personen i direkt anslutning till händelsen. Sker det
kränkningar vid upprepade tillfällen kontaktas förskolechefen för vidare åtgärder.
6. Uppföljning, utvärdering och revidering
Likabehandlingsplanen ska årligen följas upp där nya mål och åtgärder kan behöva
formuleras. Detta arbete ska göras inom ramen för den årliga kvalitetsredovisningen.
Ansvarig för detta är arbetslaget. Alla gjorda insatser i ett ärende, oavsett om det är
personal eller barn som utfört handlingen skall dokumenteras. Dokumentet arkiveras
på förskolan/rektor i minst fem år efter ett avslutat ärende.
Förslag till revidering av likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling lämnas
till förskolechef efter kvalitetsredovisningen.
Förskolechef inbjuder en representant från varje förskola som varit delaktig i
skrivningen av planen till ett erfarenhetsutbyte en gång per år.
Vad säger lagen och Läroplanen
Skollagen (2010:800)
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Diskriminering bestämmelser om förbud mot diskriminering i samband med
verksamhet enligt denna lag finns i Diskrimineringslagen 2008:567
Lpfö 98 Reviderad 2010
”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som
vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och
utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. ”
Lpfö 98 reviderad s 4
Mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
- Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
- Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja
att hjälpa andra
- Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen
- Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller
etnisk bakgrund och
- Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Lpfö 98 reviderad s 8
Download