Plan mot krankande behandling och likabehandlingsplan 16_17

advertisement
Plan mot kränkande behandling
och likabehandlingsplan
Ala skola läsår 2016/2017
Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 47, 16 31 45
Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 33 68
Hemsida: www.timra.se
E-post: [email protected]
Innehållsförteckning
Sida
Inledning
2
Bakgrund
2
Kartläggningsprocess
3
Insatser
4
Begrepp
5
Analys
7
Mål för läsåret 2016/2017
8
Rutinbeskrivning
9
Ala skolas sociala mål
10
1
Inledning
Alla skolor ska kunna visa hur de arbetar för att främja lika rättigheter och hur de
förebygger kränkande behandling. Detta redovisas som regel i en plan för
likabehandling och mot kränkande behandling. Huvudsyftet med att ha en plan är
att skyndsamt kunna agera och åtgärda de incidenter som kan uppstå.
Ala skolas plan beskriver både de mål och de åtgärder vi prioriterar under kommande
läsår vad gäller arbetet med att främja likabehandling och att motverka kränkningar.
Bakgrund
I den årshjulsplanering som Ala skola arbetar efter, ingår att varje år kartlägga nuläget på
skolan avseende hur eleverna själva uppfattar sin skolmiljö. I huvudsak hämtas denna
information från elevhälsosamtal/samtal, incidentrapporter, trygghetsenkät och personalens
kunskaper om eleverna på skolan. Detta uppfattar vi ger en god bild över vilka platser
eleverna upplever som otrygga/trygga, hur de anser sig bemötta och hur den allmänna
stämningen på skolan uppfattas. Syftet är att kunna rikta skolans resurser dit de bäst behövs
för att stärka elevresultat och förebygga alternativt åtgärda uppkomna behov.
Frågan lyfts även årligen i skolans elevråd och skolråd, så att elever såväl som föräldrar har
möjlighet att påverka kommande läsårs fokusområden och målbeskrivningar.
Det främjande arbetet omfattar skolans alla elever syftar till att skapa en trygg skolmiljö för
eleverna med särskild hänsyn till diskrimineringsgrunderna.
Det förebyggande arbetet omfattar riskområden som framkommit genom kartläggning,
och syftar till att minska eller helt förhindra att dessa risksituationer uppstår gällande
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Det åtgärdande arbetet omfattar hur skolan hanterar en uppkommen incident och syftar
till att stärka skolans förmåga att upptäcka, utreda och åtgärda i det fall diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling uppstår.
2
Kartläggningsprocess av skolsituationen avseende
utsatthet - trygghet
Drogvaneunder
sökning, lupp,
forskning och
riktlinjer
Lupp
Utvärdering av
tidigare utförda
insatser
Elevsamtal
och
elevenkäter
Inkomna
rapporter i
incidentsystemet
Lisa granskas och
sammanställs
Analys
Beslut om
insatser
Mål för kommande läsår
3
Insatser som löper kontinuerligt – med hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder.
Främjande
Förebyggande
Åtgärdande
Planerad rastverksamhet
Rastvakter
Rutin
Stärker skolans positiva
atmosfär och gör eleverna
delaktiga i den dagliga
verksamheten på skolan.
Personal har uppsikt över
otrygga platser. Ökad
vuxennärvaro under rasttid för
att öka tryggheten för
eleverna. Rektor ansvarar för
tilldelning av rastvaktstid.
Teamen ansvarar för
utplacering efter behov.
Tydliga rutiner finns
för att upptäcka,
åtgärda och utreda
kränkande behandling,
trakasserier och
diskriminering.
Temadagar
Sociala mål
Återkommande och omfattar
alla årskurser, t.ex. friluftsliv
och spirit day.
Ansvariga är skolans
arbetsgrupp för friluftsliv
Formulerade i samråd med
elevrådsrepresentanter, i syfte
att stärka skolans medvetenhet
gällande
likabehandling/kränkande
behandling.
Upprepade och
omfattande
kränkningar
Vid upprepande och
omfattande
kränkningar
sammankallar kurator
en arbetsgrupp som
organiserar och leder
det fortsatta arbetet.
Observationer
Organisation
Observationer av både
lektionstid och mellanrumstid
görs i syfte att öka kvalitén i
undervisningen och
tryggheten för eleverna.
Observationer sker
fortlöpande i verksamheten.
Ansvarig att de genomförs är
rektor. Observationer
genomförs främst av rektor,
biträdande rektor,
elevhälsopersonal samt
förstelärare.
Klassammansättningar,
rastvaktssystem,
schemaläggning, hemklassrum
Verksamheten planeras i
samråd mellan elever och
personal genom klassråd och
elevråd. Ansvaret för
klassrådet är klassansvarig och
elevrådet rektor.
Rutinbeskrivningar
Uppföljning av skolans rutiner
för incidenthantering
kontinuerligt för att säkerställa
att de är aktuella och
tillämpliga.
Likabehandlingsplanen
4
Elevnära resurser
Personal som arbetar nära
eleverna på mellanrumstiden,
t.ex. rastvakt, elevvärd och
vaktmästare.
Nätikett
Insats för åk 6. Vad är ok och
inte på nätet? Hur kan man
göra för att stötta andra? Vart
kan man vända sig?
Gemensamt föräldramöte
Åk 6-9 i syfte att bygga
relation och utbyta
information
Begrepp
Direkt diskriminering
Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas,
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation när det har samband
med diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering
Innebär att någon missgynnas genom t ex ett beslut eller en regel som verkar neutral men
som missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier
Innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet utifrån någon av de sju
diskrimineringsgrunderna
Kränkande behandling
Gemensamt för alla kränkande handlingar är att någon eller några kränker principen om
alla människors lika värde. Den som upplever sig ha blivit kränkt ska alltid tas på allvar.
5
Diskrimineringsgrunderna
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i samband med kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Kön
Alla människor ska behandlas likvärdigt oavsett kön.
Könsidentitet eller könsuttryck
Vi ska behandla alla människor likvärdigt oavsett könsidentitet eller könsuttryck. Med
könsidentitet eller könsuttryck en persons identitet eller uttryck i form av kläder,
kroppsspråk, beteende eller annat liknande. Alla människor får uttrycka sig på det sätt som
den vill.
Etnisk tillhörighet
Vi ska behandla alla människor likvärdigt oavsett vilken hudfärg, vilket ursprung, vilket språk
och vilka traditioner man har.
Religion eller annan trosuppfattning
Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett vilken religion man tillhör.
Funktionsnedsättning
Vi behandlar människor likvärdigt oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. En
funktionsnedsättning kan vara en varaktig fysisk, psykisk eller en begåvningsmässig
begränsning av en människas funktionsförmåga.
Sexuell läggning
Vi behandlar alla människor likvärdigt oavsett sexuell läggning, det kan t.ex. vara homo-,
hetero- och bisexualitet.
Ålder
Vi ska behandla alla människor likvärdigt oavsett åld
6
Analys inför läsåret 16/17
Av det material som finns att tillgå, framträder en genomgående positiv trend vid Ala skola.
Inför skolstarten ht -16 har skolan märkt av ett ökat söktryck, och fler elever utanför
upptagningsområdet väljer Ala skola, och färre inom upptagningsområdet väljer andra skolor
jämfört med föregående år. Ala har ökat skolans sammanlagda meritvärde under de senaste
två åren och ser en ökande andel behöriga till gymnasiet.
Under föregående år ansågs att majoriteten av konflikterna på skolan kunde kopplas till
”mellanrumstid”. Den bedömningen kvarstår även detta år. Under det året arbetade Ala
under perioder med ett rastvaktssystem under de raster där risken för konflikter befanns vara
förhöjd. Arbetet berörde bara ett mindre antal vuxna på skolan, och blev därför sårbart om
dessa var frånvarande eller deltog i annan verksamhet. Till viss del hade det effekt, men
analysen visar att det krävs en bredare förankring bland pedagogerna och att fler engageras.
Därför läggs rastvaktstid ut på schema för samtliga pedagoger fr.o.m. vt-17. I en
sammanställning från Skolverket 2011 framkom att den enskilt effektivaste insatsen för att
förebygga mobbingsituationer, var vuxnas närvaro.
Under fjolåret uppmärksammades också att lärandemiljön i en klass var bristfälligt och inte
stimulerade elevernas pedagogiska och sociala utveckling i önskvärd utsträckning. Som en del
i arbetet för att främja att alla får samma förutsättningar, valde skolan att omfördela elever
från tre till två klasser.
Av senaste LUPP-undersökningen framkommer att en relativt hög andel uppfattar Ala som
en trygg plats. I de hälsosamtal som genomförts under året framkommer att eleverna
generellt uppfattar skolan som positiv. Det som utmärker sig negativt är vad som sker på
nätet – främst hur elever kan kommentera varandra. Denna bild stärks av en del uppkomna
konflikter under fjolåret, som kunde härledas till diskussioner och kränkningar via sociala
medier
Den föregående likabehandlingsplanen hade som ett av de angivna målen att öka
anmälningsbenägenheten i rapportsystemet LISA, för att därigenom få ett bredare underlag
för skolans preventiva arbete. Analysen påvisar att det inte varit tydligt vem som genomför
vad i samband med en kränkning eller annan typ av incident, varför det är påkallat att
utveckla rutinbeskrivningen. Därför har de tidigare rutinerna omarbetats, inte så mycket
innehållsmässigt som formmässigt, men den har blivit mer överskådlig och det framgår
tydligare vem som förväntas agera. Anmälningsskyldigheten gäller alla typer av incidenter där
en elev upplever sig ha blivit kränkt, har skadat sig eller råkat ut för något tillbud.
Kränkningar och trakasserier ska också rapporteras till huvudman.
Det framkommer också i analysen att flera rapporter kan avslutas direkt, då skäliga åtgärder
vidtagits redan initialt. För att skapa trygghet för eleverna och vara konsekvent i hur vi som
skola generellt agerar vid kränkning, är just att åtgärda en av målbilderna i föreliggande plan.
Vad gäller det andra målet som skolan satt upp – att minska antalet kränkningar via nätet – är
effekten rent statistiskt det omvända. Målet skulle följas upp och mätas genom inkomna
LISA-rapporteringar, men då skolan ökat sin rapporteringsfrekvens markant är det inte ett
7
lämpligt sätt att mäta utfallet. Målet kan inte med enkelhet sägas ha uppfyllts, även om
insatser genomförts på flera nivåer så kvarstår detta som ett tydligt problemområde.
Mål för läsåret 2016/2017
Mål 1:
Vi utvecklar vår förmåga att följa skolans rutiner. Detta innebär att skriva Lisa
men också att vidta skäliga åtgärder.
Arbetssätt: Att hantera situationen där den är, som enskild händelse, och vidta skäliga
åtgärder – vilket sedan rapporteras i Lisa-systemet till rektor
Ansvar:
Samtlig personal på skolan.
Mål 2:
Förbättra det förebyggande arbetet genom öka vuxen närvaron vid elevernas
mellanrumstid.
Arbetssätt: Öka vuxennärvaron genom schemalagd tid.
Ansvar:
Rektor fördelare tid, teamen organiserar/korrigerar utifrån behov
8
Rutinbeskrivning
Rutin vid trakasserier, kränkande behandling och diskriminering
Incidenter ska utredas och dokumenteras. Det är endast i de fall det är uppenbart
bagatellartade incidenter man kan anse att ett samtal kan vara tillräckligt ingripande för att
anse saken utagerad. Finns behov av anmälan till socialtjänst görs detta enligt
anmälningsplikten för orosanmälan av de som initialt berördes.
1. Avbryt
Pågående kränkning avbryts omgående av den personal som upptäcker/får kännedom
om kränkningen.
2. Anmäl
Anmälan av händelsen till rektor via LISA-systemet. Kopia (pdf i Lisa) mailas till mentor.
Mentor informerar vårdnadshavaren senast samma dag
3. Utred och åtgärda
Rektor (eller den rektor delagerar till) utser vem eller vilka som skall utreda händelsen.
Rektor lämnar blanketten ”Anmälan av kränkande behandling” till den som utreder.
Blanketten lämnas sedan tillbaka till rektor skyndsamt tillsammans med kopia av
dokumentationen kring utredningen.
4. Rektor anmäler kränkningen till huvudmannen samt arkiverar dokumentationen.
5. Vid upprepade och omfattande kränkningar utser rektor en arbetsgrupp som organiserar
och leder arbetet.
Vid kränkning av elev från personal kontaktas rektor omgående. Rektor är den som utreder
kränkningen.
9
Ala skolas förhållningssätt och värdegrund
Punkterna är en del av likabehandlingsplanen och ska genomsyra skolans vardag. De
är framtagna av elever och lärare tillsammans.
 Vi behandlar alla så som de vill bli
behandlade.
 Vi uppträder så att alla får arbetsro.
 Vi lyssnar på varandra och samarbetar med
alla.
 Vi uppträder så att saker inte förstörs och vi
är rädda om vår skola.
 Vi är vänliga och berömmande mot varandra.
10
Download