Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Grundsärskolan
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
för
Grundsärskolans verksamhet
Enligt diskrimineringslagen
(2008:567)
samt
Skollagen
(SFS 2010:800)
Upprättad hösten 2012
Revideras hösten 2013
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verksamhetens långsiktiga mål ............................................................................................ 3
Utvärdering av målen 2011-2012 ......................................................................................... 3
Kartläggning och slutsats inför 2012-2013 .......................................................................... 4
Förebyggande arbete ............................................................................................................ 5
Åtgärder i akuta situationer .................................................................................................. 6
Elevers, vårdnadshavares och personals delaktighet i arbetet med att ta fram
planen mot diskriminering, kränkande behandling och behålla planen levande .................. 7
7. Vad säger lagen? .................................................................................................................. 8
8. Definitioner av ord och begrepp ........................................................................................... 8
9. Vilka är diskrimineringsgrunderna? ..................................................................................... 9
10. Ansvarsfördelning ................................................................................................................ 9
11. Vem bevakar så att lagarna följs? ...................................................................................... 10
2
1. Verksamhetens långsiktiga mål.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som
verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för
vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människor lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Läroplan för grundsärskolan
2011)
Visionen för Grundsärskolans rektorsområde:
Vår miljö är välkomnande, trygg och utmanande.
Vårt förhållningssätt är positivt. Vi väcker nyfikenhet och lust till lärande.
Vi bemöter varandra med respekt. Vi förstår vårt eget värde och vår betydelse för varandra.
Vårt viktigaste mål är att alla inom grundsärskolan ska trivas, bli sedda och respekterade för
den man är. Detta förutsätter en trygg miljö, där de vuxna har ansvar för uppdraget och att
ingen blir illa behandlad. Barn och elever ges möjlighet till ett ökande ansvarstagande.
För att uppnå denna trivsamma arbetsmiljö ska vår verksamhet präglas av vår vision och
nedanstående punkter:



Alla är olika men ska bemötas med samma respekt
Sträva efter att aldrig prata illa om någon
Inse sina egna styrkor och svagheter för att respektera andra
Grundsärskolans långsiktiga mål är att ständigt arbeta för att ingen elev blir utsatt för
diskriminering och/eller kränkande behandling i verksamheten.
2. Utvärdering av målen för 2011-2012
Konkreta mål för läsåret 2011–2012.
1. Eleverna ska ha någon att prata med och ingen ska känna sig ensam på rasterna.
2. Eleverna ska känna glädje över att gå till skolan, skolbarnsomsorgen och
korttidstillsynen.
3. Personalen ska arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt angående elevernas
språkbruk.
Utvärdering av förebyggande insatser under 2011-2012

Mentorstid: Vi som varit mentorer har haft enskild tid för mentorsamtal samt gjort
kartläggningsfrågor kring trivsel inför utvecklingssamtal. Vi har upplevt att
mentorsamtal har varit svåra att genomföra när det gäller de yngre eleverna. En
förändring som bör göras är revidering av kartläggningsfrågorna samt ett bestämt
innehåll på mentorstiden.
3





Aktiva samtalspartners med eleverna: Vi är aktiva samtalspartners med eleverna under
rasterna. Vi medverkar fysiskt vid rastaktiviteter för att ingen ska känna sig ensam på
rasterna. Vi är nöjda med vår insats och vårt engagemang.
Språkbruk: Vi, pedagoger för skolår 7-9, har diskuterat fram ett gemensamt
förhållningssätt och en gemensam strategi gällande språkbruk. Strategin har förankrats
hos elever och vårdnadshavare. Vi anser att strategin fungerade väl i början och att
språkbruket förändrats. Resultatet är inte tillfredställande.
Tjejliga: Vi har regelbundet haft ”tjejliga” för att stärka flickorna i vår verksamhet.
Flickorna som deltagit har varit positivt inställda.
Rastvärdsschema: Verksamheten har ett mycket väl fungerande rastvärdsschema som
har reviderats under läsårets gång för att möta verksamhetens behov.
Formulering av mål: Vi anser att målet att ”Eleverna ska ha någon att prata med och
ingen ska känna sig ensam på rasterna” är svårt att utvärdera. Vi vet att ingen elev går
själv på rasterna men vi kan inte utvärdera om eleven känner sig ensam. Därför ska vi
i fortsättningen formulera tydliga mål så att de går att genomföra och utvärdera.
3. Kartläggning och slutsats inför 2012-2013.










Eleverna genomförde under föregående läsår en kommunövergripande
enkätundersökning angående trivsel och kompisrelationer.
Vid utvecklingssamtalen har samtliga mentorer samtalat om kompisrelationer och
trivsel.
Arbetslaget gör kontinuerliga observationer kring elever, grupper och organisation.
Ett väl fungerade rastvärdsschema, vilket uppdateras utifrån verksamhetens behov.
Varje vecka diskuterar eleverna hur man ska vara mot varandra genom bland annat
KRAFT. Programmet ”vara vänner” har genomsyrat mycket av innehållet på KRAFT
och eleverna har visat stort engagemang vid dessa tillfällen. Eleverna i skolår 1-6 har
arbetat med materialet Stegvis under KRAFT. I KRAFT har även eleverna deltagit i
undersökning kring kompisrelationer. Sociogram har gjorts och resultatet har diskuterats
och följts upp i personalgruppen.
Vid skolstarten 2011 gjorde vi, personal och elever, en vandring i skolans lokaler och
utemiljö. Riskplatser markerades och diskuterades därefter med elever, personal och
skolrådet. Riskplatserna har idag extra uppmärksamhet från personalen som rastvärdar.
Under läsåret som gått har tre anmälningar om misstanke om kränkande behandling
rapporterats till rektor. Dessa har berört bland annat funktionsnedsättning.
Skolans trivselregler är framarbetade av elever och personal samt diskuterades på
skolråd.
Elevernas närvaro är hög vilket vi tolkar som att eleverna känner glädje över att gå till
skolan, skolbarnsomsorgen och korttidstillsynen.
Kommunens övergripande enkät gällande trivsel och trygghet visar att 100 % av
vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs i skola ”helt och hållet” eller ”ganska bra”.
Samma resultat gäller för fritidshemmet.
Utifrån de förebyggande insatserna som gjorts under läsåret samt genom verksamhetens
kartläggning kan vi konstatera att arbetet har lett till en ökad måluppfyllelse. Det finns
fortfarande insatser som behöver bevakas, t.ex. språkbruket. Ytterligare bör vi nämna att vi
har fokuserat mycket på trygghet, trivsel kopplat till vuxennärvaro och bör arbeta vidare med
4
diskrimineringsgrunderna som berör funktionshinder. Att arbeta med funktionshinder är en
naturlig del i vår verksamhet och vi måste skapa förståelse för varandras styrkor och
svagheter.
4. Förebyggande arbete
Konkreta mål för 2012-2013.
Mål: Inga kränkningar får ske i verksamheten.
Åtgärder och ansvarsfördelning:
- Regelbundna samtal mellan elev och mentor. Ansvariga är mentorer.
- Tema kring funktionshinder/funktionsnedsättning och sexuell läggning under läsåret
2012/2013. Ansvarig är undervisande pedagoger samt elevstödsamordnare.
- Föreläsning kring sex och samlevnad i personalgruppen den 28 november 2012.
Ansvarig är rektor och elevstödsamordnare.
- Temat följs upp via mentorssamtal och elevråd. Ansvariga är rektor och mentorer.
- Ett fungerande rastvärdsschema. Ansvariga är rektor tillsammans med
personalgruppen.
- Arbeta med KRAFT, enligt Olweusprogrammet.
Mål: Nolltolerans mot nedvärderande språkbruk.
Åtgärder och ansvarsfördelning:
-
Personal ska vara aktiva samtalspartners med eleverna och i de fall det behövs mellan
elever. Ansvarig är all personal.
Samtal under klassråd gällande språkbruk. Ansvarig är undervisande pedagoger.
Diskussioner på skolrådet. Ansvarig är rektor och personalrepresentant.
Elevråd där språkbruk, trivsel och trygghet finns som stående punkt. Ansvariga är
elevrepresentanter och rektor.
Mål: All personal ska veta hur de förväntas agera vid misstanke om en elev utsätts för
kränkningar av något slag.
Åtgärder och ansvarsfördelning:
- Genomgång av rutiner vid misstanke om kränkande behandling sker två gånger/ läsår,
augusti och februari. Ansvarig är elevstödsamordnare.
5
5. Åtgärder i akuta situationer.
Handlingsplan - om det otillåtna skett.
Arbetsgång vid diskriminering och kränkning:
1. Vuxna som blir vittne till kränkande behandling ingriper genom att genast avbryta handlingen
och samtalar med de inblandade. Lika viktigt att prata med den som är kränkt som den/de som
utfört kränkningen.
2. Mentor för eleverna meddelas av den vuxne som observerat händelsen om vad som har hänt
och vilka åtgärder som vidtagits.
3. Händelsen dokumenteras av den vuxna som observerat och ingripit.
4. Mentor informerar elev att de har kännedom om det inträffade.
5. Mentor samtalar med elev som kränkts så fort så möjligt.
6. Vårdnadshavare meddelas av mentor eller någon annan vuxen som observerat händelsen.
Här vilar ett ansvar på de inblandade vuxna att komma fram till vem som meddelar
vårdnadshavare.
7. Samtal hålls utifrån en given struktur ”Allvarligt samtal med mobbare” med
mobbaren/mobbarna. (Olweusprogrammet)
8. Uppföljning sker efter fjorton dagar.
Ytterligare uppföljning sker vid behov:
1. Om problem kvarstår kallar mentor vårdnadshavare och mobbaren/mobbarna till enskilda
samtal. Elevstödsamordnare ska delta.
2. Åtgärdsprogram skall upprättas.
3. Upphör inte kränkningarna kallar rektor till möte.
4. Om problemet kvarstår efter mötet sker en anmälan till enheten för myndigheten. Detta görs
av rektor.
Arbetsgång då elev anser sig kränkt av någon vuxen:
Som anställd i skola har man ett ansvar att reagera om en kollega kränker något barn/elev.
1. I första hand meddelar eleven eller vårdnadshavare mentorn eller elevstödsamordnare eller
annan vuxen som eleven har förtroende för. Rektor delges.
2. I andra hand kontaktas rektor som då handlägger ärendet.
3. Dokumentation ska ske.
4. Vårdnadshavare informeras men vilken form av kontakt som ska tas beslutas av rektor utifrån
rådande situation.
Arbetsgång när personal känner sig kränkt av elev:
Ingår i arbetsmiljölagen.
1. Rektor underrättas.
2. Rektor utreder via samtal och för dokumentation.
3. Åtgärder beslutas utifrån händelsens karaktär med gällande nationella och lokala
styrdokument som utgångspunkt.
4. Kort information till närmast ansvarig pedagog.
5. Vid större dignitet rådfrågar rektor närpolisen ang. polisanmälan eller ej.
6. Enskilda samtal med berörda.
7. Vårdnadshavarna informeras.
8. Återkoppling till de närmast ansvariga pedagogerna.
9. Uppföljning under processens gång.
6
6. Elevers, vårdnadshavares och personals delaktighet i arbetet
med att ta fram planen mot diskriminering, kränkande
behandling och behålla planen levande.
Då vår plan för diskriminering och kränkande behandling är ett målinriktat arbete, sker uppföljning
vid användning varje år enligt Sjöbo kommuns årscykel när det gäller arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling:
Senast klart
Januari/
Februari
Vad ska göras?
Arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling ingår i rektorsområdenas
kvalitetsarbete.
Mars
Arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling redovisas i kommungemensam
kvalitetsredovisning.
Förvaltning
Gemensam uppföljning av arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling,
baserat på kvalitetsredovisningen.
FÖRE- gruppen
Löpande under
året men senast
31/10
Av vem?
Ansvarig
Arbetslag/Rektor
Rektor
En översyn av tillämpningen av lagar och
rekommendationer från skolverket och
diskrimineringsombudsmannen görs.
Förvaltning
Behov av gemensam kompetensutveckling eller
andra åtgärder inventeras.
FÖRE - gruppen
Förvaltning
Rådande plan följs upp och resultatet redovisas
i den nya planen.
Ny plan arbetas fram.
Barn/elever och
personal på respektive
enhet
Rektor
FÖRE- gruppen
Förvaltning
Den nya planen skickas in till förvaltningen
som ger återkoppling.
November
Uppföljning av planer.
Behov av gemensam kompetensutveckling eller
andra åtgärder inventeras.
7
7. Vad säger lagen?
Det finns två lagar som har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta, dels i
gällande skollag (SFS 2010:800), dels i de delar av diskrimineringslagen (2008:567) som rör
utbildningsområdet. Det finns också en förordning (2011:681) om barns och elevers deltagande i
arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.
Tillsammans förbjuder diskrimineringslagen och skollagen diskriminering och kränkande behandling.
De kräver att all skolverksamhet:




arbetar målinriktat för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter
arbetar målinriktat för att förebygga trakasserier och kränkande behandling av elever
utreder trakasserier eller andra kränkningar som äger rum i eller i samband med verksamheten
och åtgärdar det som har hänt.
varje år upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling med en översikt över
de insatser som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever
eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, dels
förebygga och förhindra trakasserier.
Lagarna har stöd i LGR 2011, läroplan för grundsärskolan Exempel på mål under rubriken Normer
och värden:
”Skolan mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande
behandling , samt medverkar till att hjälpa andra människor.” (sid. 12 ).
Läs mer på www.skolverket.se under Lagar och regler och vidare under Läroplaner.
8. Definitioner av ord och begrepp.
Med begreppet likabehandling menas att alla barn/ elever ska behandlas så att de har lika rättigheter
och möjligheter. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt
diskriminering.
Diskriminering är att ett barn eller en elev, eller en särskild grupp, behandlas sämre än andra utifrån
skäl som har samband med diskrimineringsgrunderna. I förskolan/skolan är det bara huvudmannen
(familjenämnden) eller personalen som kan diskriminera eftersom det krävs någon form av makt för
att kunna missgynna någon på det sättet att det blir diskriminering. Det finns direkt och indirekt
diskriminering.
Direkt diskriminering är orättvis behandling eller missgynnande av ett barn eller en elev som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. En skola får till exempel inte neka att ta emot en
elev på grund av dennes sexuella läggning.
Indirekt diskriminering är att diskriminera genom att behandla alla lika. Det kan finnas regler som
verkar neutrala men som utifrån diskrimineringsgrunderna får en diskriminerande effekt. Om
exempelvis alla elever serveras samma mat diskrimineras i praktiken de elever som av religiösa skäl
behöver annan mat.
Mobbning är när en person upprepade gånger under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från
en eller flera personer. (Professor Dan Olweus` definition)
8
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Både personal och elever
kan göra sig skyldiga till detta. Kränkande behandling kan vara:
 Fysisk (slag knuffar)
 Verbal (hot, svordomar, öknamn)
 Psykosocial (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn, meddelanden på olika
webcommunitys)
Kränkande behandling kan ske vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Mobbning är en form av
kränkande behandling.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder, kön, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
Tillrättavisning för att upprätthålla ordningen och följa förskolans och skolans regler är inte vare sig
mobbning, trakasserier eller kränkande behandling, så länge den görs utifrån en god människosyn.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella
trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Elev, den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen, samt barn och ungdomar inom
skolbarnomsorgen och korttidstillsyn enligt LSS.
Elev: den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen.
Barn, den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet.
Personal, alla anställda eller uppdragstagare inom verksamhet kring omsorg och utbildning.
9. Vilka är diskrimineringsgrunderna?
De sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen anger är kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
och ålder.
Kön: att någon är kvinna eller man, flicka eller pojke.
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig med sin biologiska
könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön.
Etnisk tillhörighet: det nationella eller etniska ursprung, den hudfärg eller liknande, som en person
har.
Religon eller annan trosuppfattning.
Funktionshinder: betyder varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga.
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Ålder.
10.
Ansvarsfördelning.
Rektor har som huvudman ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja de ändamål
som lagarna anger. Rektor ansvarar även för att ett värdegrundsarbete blir en del i helheten i arbetet
med de nationella målen. En årlig plan upprättas och ska innehålla en redogörelse för mål och insatser
som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever. Det ska också
tydligt framkomma vilka insatser som verksamheten avser att påbörja eller genomföra under
9
kommande år. En redovisning av hur de planerade insatserna genomförts ska tas in i efterföljande års
plan. Ansvaret vilar även på rektor att all personal som arbetar i skolan får del av planen.
Personal har egenansvar att sätta sig in i lagarna och dess innebörd. Personal med pedagogiskt
uppdrag ska aktivt och medvetet ta ansvar för så väl mål och riktlinjer samt kunskapskrav i läroplanen
LGR 11.
Elev har en viktig betydelse för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både andra
elever och med vuxna. Eleven ska ta del av skolans värdegrundsarbete utifrån sin förutsättning. Som
elev förutsätts man respektera andra, visa hänsyn, vara en god kamrat och efter stigande ålder vara ett
gott föredöme.
Vårdnadshavare bär huvudansvaret för barnets uppfostran. Skola ska vara ett komplement och ett
stöd i denna. Det är av stort värde med ett gott samarbete, där vårdnadshavarna delger skolan
kännedom om kränkande behandling och diskriminering. Då diskriminering eller annan kränkande
behandling av barn/elev uppstår är samverkan mellan skola och hemmet ett måste för att uppnå den
optimala lösningen på situationen.
11.
Vem bevakar så att lagarna följs?
Barn och elevombudet (BEO) ska ta tillvara barn och elevers rättigheter. De utreder bland annat
anmälningar om kränkande behandling.
Så här kontaktar du Barn och Elevombudet:
Barn och Elevombudet
Skolinspektionen.
Box 23069, 104 35 Stockholm
Ring på: 08-586 08 000
E-post: [email protected]
www.skolinspektionen.se/beo
Den som är elev, vårdnadshavare eller arbetar inom skolan och vill få råd kan kontakta en av BEO´s
jurister direkt, läs mer om det på BEO´s hemsida.
När du skriver till BEO blir ditt brev offentligt. Med det menas att den som vill kan få läsa det.
Skolinspektionen kan hemlighålla delar som rör personliga uppgifter om enskild person. Följande kan
vara viktigt att förbereda innan kontakt tas med BEO:
 Namn adress, telefonnummer, men det finns även möjlighet att vara anonym.
 Namn och adress på skolan.
 En beskrivning av vad som hänt.
 Hur länge kränkningarna pågått?
 Om du har pratat med någon i skolan om det som hänt och i så fall vem.
 Har personalen i skolan eller någon annan försökt hjälpa dig
Diskrimineringsombudsmannen (Do) övervakar att diskrimineringslagen följs.
Så här kontaktar du Diskrimineringsombudsmannen:
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686, 103 59 Stockholm
Ring på: 08-120 20 400
Texttelefon: 08-120 20 820
www.do.se
10
11
12
Download