Dnr: Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Nationalekonomi

advertisement
Dnr:
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-11-12
och gäller från vårterminen 2009 vid Karlstads universitet.
Kurskod: NEGA06
Nationalekonomi för pol.mag A, 30 hp
(Economics, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Svenska
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A.
Huvudområde
NAA (Nationalekonomi)
Lärandemål
Delkurs 1 - Mikroekonomisk teori (12 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- förklara prisernas roll inom marknadsekonomin,
- definiera och använda begreppen pris- och inkomstelasticitet,
- förklara varför resurserna i en perfekt fungerande marknadsekonomi blir effektivt allokerade,
- förklara varför förekomsten av externa effekter och kollektiva nyttigheter gör att marknadsekonomins leder till
en ineffektiv resursallokering samt förklara statens roll för resursallokeringen,
- förklara sambanden mellan företagens kostnader och utbud av varor och tjänster,
- förklara lönebildningen vid olika marknadsformer,
- förklara varför arbetsdelning/specialisering och handel kan gynna alla deltagare,
- förklara spelteorins grunder,
- redogöra för likheter och skillnader mellan de främsta ekonomiska skolorna och
- använda mikroekonomiska modeller för att förklara ekonomiska konsekvenser av politiska beslut.
Delkurs 2 - Makroekonomisk teori (10,5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- strukturera makroekonomiska samband med hjälp av nationalräkenskaperna,
- beskriva inkomst- och förmögenhetsfördelning med hjälp av olika mått,
- använda makroekonomiska modeller på både lång och kort sikt samt med hjälp av modellerna analysera
effekter av ekonomisk-politiska åtgärder,
- förklara hur penningmarknaden fungerar och hur den är relaterad till varu- och tjänstemarknaden,
- förklara hur den svenska penningpolitiken fungerar,
- förklara begreppen arbetslöshet och inflation och hur de bestäms i makroekonomiska modeller,
- förklara vad som bestämmer växelkurser och
- använda makroekonomiska modeller för att förklara ekonomiska konsekvenser av politiska beslut.
Delkurs 3 - Tillämpningskurs (7,5 hp)
Efter delkurs tre skall studenten kunna
- förklara de grundläggande teoribegreppen inom valt tillämpningsområde,
- förklara och kritiskt granska ekonomiska företeelser inom valt tillämpningsområde,
- analysera en ekonomisk företeelse inom valt delområde och därvid i grupp välja och nytta teoriverktyg som
presenteras tidigare under kursen och
- skriftligt och muntligt redovisa sin analys.
Kursens huvudsakliga innehåll
Delkurs 1 - Mikroekonomisk teori
Delkursen utgår från grundläggande nationalekonomiska principer, t.ex. att väga kostnader mot fördelar,
principen om avtagande avkastning och alternativkostnadsbegreppet. Genom dessa principer studeras hur
hushållens konsumtionsbeteende påverkar efterfrågan på varor och tjänster och hur producenternas produktionsoch kostnadsstruktur påverkar utbudet av varor och tjänster. I delkursen behandlas också hur den offentliga
sektorn genom skatter och regleringar kan påverka en marknad, och hur dessa kan användas för att öka
välfärden vid t.ex. informationsproblem, miljöproblem och bristande konkurrens. Särskild vikt läggs vid
aktuella ekonomiskpolitiska frågor av mikrokaraktär. Ett särskilt avsnitt behandlar olika ekonomiskpolitiska
skolor.
Delkurs 2 - Makroekonomisk teori
Makroteorin förklarar aggregerade storheter som total produktion, dess användning och fördelning, inflation,
arbetslöshet, statsbudget och bytesbalans. Teorin visar också hur dessa storheter påverkar varandra. Delkursen
visar den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar. Ekonomisk politik delas upp i finanspolitik,
som direkt påverkar reala storheter i ekonomin och i penningpolitik, som påverkar den reala ekonomin indirekt
genom ränta och inflation. Olika växelkurssystem presenteras och den ekonomiska politikens skilda
förutsättningar inom olika växelkurssystem diskuteras. En uppdelning i makroteori är den mellan långsiktig
tillväxt och kortsiktiga fluktuationer. Drivkrafterna bakom var och en förklaras. Särskild vikt läggs analys av
aktuella makroekonomiska frågor.
Delkurs 3 - Tillämpningskurs
Kursen kan variera i inriktning från termin till termin. Gemensamt är att studenten fördjupar sig i ett ekonomiskt
delområde. Förutom en tillämpning av tidigare delkursers teorimoment presenteras också de teoribegrepp som
är speciella för tillämpningsområdet. Delkursen delas in i ett teorimoment (4,5 hp) och produktion av ett större
PM i grupp (3 hp). Erbjudet problemområde att skriva om anknyter till utbildningsprogrammets inriktning.
Inför varje termin presenteras den delkurs som är aktuell.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker i form av skriftlig tentamen och en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
[email protected] www.kau.se
Download