vision för holmsjöskolans årliga plan

advertisement
ÅRLIG PLAN FÖR TRYGGHET OCH
TRIVSEL
HOLMSJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM
Plan upprättat enligt Skollagen kap 14 och Diskrimineringslagen
ÅR 2013/2014
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 1
2017-07-15
VISION FÖR HOLMSJÖSKOLANS ÅRLIGA PLAN

Att alla elever ska kunna gå till skola/fritids och känna meningsfullhet, glädje
och trygghet.
SYFTE




Att främja elevernas lika rättigheter i all verksamhet.
Att motverka diskriminering och trakasserier p.g.a. kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder
och könsöverskridande identitet.
Att förhindra och förebygga annan kränkande behandling såsom mobbning.
Att säkra att ingen på skolan får utstå negativa konsekvenser, då någon
anmäler brott mot lagen ”Förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av elever”.
Handlingsplanen kring arbetet mot diskriminering och annan kränkande
behandling innehåller en utvärdering från föregående års Årliga plan och ett
program för vårt förebyggande arbete och strategier vid uppkomna situationer.
Planen skall vara en vägvisare för alla elever och vuxna, så att vi på bästa sätt
skall fungera i gemenskap på vår skola och vårt fritidshem. Planen ska vara
väl känd hos elever, föräldrar och samtliga personal som arbetar på Holmsjö
skola och fritidshem. Planen bygger på den värdegrund som gör skolan och
fritidshemmet till en trygg plats, där alla möts med respekt för varandras
olikhet och där vi tar ansvar för att alla ska känna sig lika värdefulla. Detta
gäller i alla situationer mellan barn - barn och vuxen - barn.
Planen ska vila i vår värdegrund Våga Vilja Vet och våra värdegrundsord Trygghet
Glädje Gemenskap Hänsyn Ansvar.
Rektor Kjell Prahl
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 2
2017-07-15
Nulägesanalys av vår skola/måluppfyllelse

Ordningsregler har reviderats utifrån elevernas ändrade förutsättningar och
behov och har under 2012/2013 förankrats bland personal, elever och
vårdnadshavare.

Tid för diskussioner i personalgruppen kring Årlig Plan och dess innebörd har
funnits men behöver bli till en rutin i det dagliga arbetet. Vi behöver bli mer
systematiska i vårt arbete kring likabehandling.

Implementering av den årliga planen har genomförts men behöver förankras
än mer. All personal måste bli mer delaktig.

Förväntansdokumentet har inte fullt ut förankrats bland personal, elever och
vårdnadshavare utan detta arbete kommer fortlöpa under 2013/2014.

Vi har sett en mer positiv attityd hos eleverna där de uppger vid kartläggningar
(trygghetsvandringar och trivselenkäter) att de känner sig mer trygga och trivs
bättre.
Vi har haft styrda rastaktiviteter, dessa har haft en positiv effekt på elevernas
gemenskap och eleverna har haft lättare att starta upp egna aktiviteter med
utgångspunkt i det som rastverksamheten erbjöd.


Trygghetsgrupperna i småskoleområdet har haft regelbundna träffar där de
bland annat arbetat fram uppdragsbeskrivningar för rastvärdar, kamratstödjare
och trygghetsgrupp, dessa ska förankras under 2013/2014. Detta för har så
lika förhållningssätt som möjligt.

Utifrån kravet att alla kränkningar ska anmälas finns det en viss risk att det i
siffror kan se ut som om våra kränkningar ökat när det i själva verket bara
handlar om antalet anmälda in till förvaltningen.

Kamratstödjardagar har genomförts både under höst- och vårtermin med
utgångspunkt ur våra värdegrundsord. Vi kommer inte ha denna typ av dagar
under kommande läsår då vi istället ska satsa på att integrera målen i
likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten.

Vi har anpassat temadagarna mer utifrån elevernas behov och önskemål och
har därigenom sett en positiv effekt på dessa åldersintegrerade dagar. Vi
kommer fortsätta tänka utifrån elevernas förutsättningar och behov samt
målen i vår likabehandlingsplan då vi planerar upp dessa dagar.

Vi gjorde under ht 2012 en kartläggning med hjälp av Friends. Denna
kartläggning låg till grund för anmälan till Värdegrundskurs 7,5 högskolepoäng.
Genom denna kommer vi få en gemensam grund att stå på och jobba utifrån
då vi möter våra elever. Kursen kommer löpa under ht 2013 och litteratur samt
utbildning är hela arbetslaget till gagn.
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 3
2017-07-15
SAMMAFATTNING MÅL UNDER 2013-2014
1. Öka glädjen och stoltheten för Holmsjö skola.
2. Öka elevernas delaktighet i skolverksamheten.
3. Öka elevernas kunskaper om de sju diskrimineringsgrunderna.
4. 100% av personalen arbetar aktivt utifrån Årlig Plan och bygger upp ett
gemensamt förhållningssätt.
5. Bygga upp och förstärka relationer både vuxen – vuxen, vuxen – barn
och barn – barn.
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 4
2017-07-15
MÅL UNDER 2013-2014
1. Öka glädjen och stoltheten för Holmsjö skola.
Gemensamt
 Alla talar positivt om skolan i alla sammanhang.
 Alla lär sig ”Holmsjölåten”.
Personalen
 Planering av temaarbeten där hela eller delar av skolan och fritids samarbetar.
Vi tänker på att detta ska vara ämnesintegrerat och att vi tar tillvara på vår
närmiljö.
 Vi planerar upp någon aktivitetsdag där upplägget blir workshops utifrån
elevernas kunskaper och intressen.
 Bjuda in föräldrarna till olika aktiviteter och visa utåt på olika sätt vad vi arbetar
med i vår verksamhet. Exempelvis vid föräldramöten, öppet hus eller andra
aktiviteter.
 Bjuda in föräldrar som vill dela sin kunskap om exempelvis sitt arbete eller
intresse för att få större delaktighet.
 Fritids och skola skriver veckobrev där information om den dagliga
verksamheten finns.
Kamratstödjarna
 Kamratstödjarnas främjande arbete ska mer ut i klasserna i form av
gemensamma aktiviteter. Kamratstödjarna ska bli ambassadörer för våra
värdegrundsord.
Eleverna
 Alla hjälper till att sprida kamratstödjarnas arbete och hjälper till att få våra
värdegrundsord levande.
Ansvarig:
Rektor
All personal
Klassläraren
Trygghetsgruppen
Målet mäter vi genom: Trivselenkät
Nov 2013
April 2014 (vid behov)
Samtal i personalgruppen
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 5
Början av varje
konferens
2017-07-15
2. Öka elevernas delaktighet i skolverksamheten.
Gemensamt
 Alla klasser från år 2 har en tydlig struktur i sitt klassråd. Saker som tas upp
förmedlas till elevrådet. Klassråd sker en gång varje vecka.
 Vi tänker på att i våra gemensamma temaarbeten och i den dagliga
verksamheten få eleverna delaktiga i den positiva marknadsföringen av vår
skola.
Personalen
 Vi planerar upp någon aktivitetsdag där upplägget blir workshops utifrån
elevernas kunskaper och intressen.
 Planering av temaarbeten där hela eller delar av skolan och fritids samarbetar.
Vi tänker på att detta ska vara ämnesintegrerat och att vi tar tillvara på vår
närmiljö. Eleverna får hjälpa till med innehåll och utformning.
Kamratstödjarna
 Kamratstödjarnas främjande arbete ska mer ut i klasserna i form av
gemensamma aktiviteter. Kamratstödjarna ska bli ambassadörer för våra
värdegrundsord.
 Vi kommer arbeta med aktiv rastverksamhet där vi vuxna tillsammans med
eleverna bestämmer ett urval av aktiviteter som erbjuds minst en gång i
veckan, kamratstödjarna kommer hålla i aktiviteterna.
 Regelbundna träffar sker med kamratstödjarna cirka en gång per månad,
vid behov oftare.
 Elevrådet tar upp saker från kamratstödjarna där samarbete kommer ske
om exempelvis trivsel och trygghet på skolan och olika typer av
rastaktiviteter/rastredskap.
Ansvarig:
All personal
Trygghetsgruppen
Elevrådet
Målet mäter vi genom:
Trivselenkät
Nov 2013
April 2014 (vid behov)
Attitydsundersökning År 5
Vt 2014
Elevrådet gör en undersökning Vt 2014
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 6
2017-07-15
3. Öka elevernas kunskaper om de sju diskrimineringsgrunderna.
År F-2
 Ska känna till de fyra vanligaste diskrimineringsgrunderna: Kön, ålder,
funktionshinder och (etnicitet) vilket land man kommer ifrån.
År 3-6
 Ska kunna de fyra vanligaste diskrimineringsgrunderna: Kön, ålder,
funktionshinder och (etnicitet) vilket land man kommer ifrån samt känna till de
andra diskrimineringsgrunderna: sexuell läggning, religion och
könsöverskridande identitet. Ska även förstå begreppen dolt funktionshinder
och synligt funktionshinder.
Gemensamt
 Visa i vår verksamhet att vi behandlar alla elever utifrån deras behov och
förutsättningar.
 Planering av temaarbeten klassvis eller i olika grupper.
 Rollspel utifrån diskrimineringsgrunderna planeras upp av personal och elever.
Personalen
 Varje klasslärare har ansvaret att gå igenom den Årliga Planen varje termin.
De har också ansvaret för att arbeta aktivt med vad den innebär i praktiken.
 Personalen ökar sina kunskaper om de sju diskrimineringsgrunderna och hur
dessa kan arbetas med. Detta sker med hjälp av föreläsningar och gemensam
litteratur.
Kamratstödjarna
 Kamratstödjarnas främjande arbete ska mer ut i klasserna i form av
gemensamma aktiviteter. Kamratstödjarna ska bli ambassadörer för våra
värdegrundsord och för hur vi ska vara mot varandra.
Ansvarig:
Rektorn
Klassläraren
All personal
Målet mäts genom:
Klassläraren gör en utvärdering/koll av hur
eleverna tillgodogjort sig kunskaperna.
Klassen gör forumspel som synliggör de olika
diskrimineringsgrunderna.
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 7
2017-07-15
4. 100% av personalen arbetar aktivt utifrån Årlig Plan och bygger upp ett
gemensamt förhållningssätt.
Rektorn
 Tid avsätts för personal för årliga planens implementering och för att arbeta
med vår värdegrund.
 Tid avsätt för att all personal ska vara med i det systematiska arbetet med
årlig plan.
 Tid avsätts för pedagogiska diskussioner utifrån gemensamt material i
blandade grupper för att öka trygghet och förståelse i personalgruppen.
 Förväntansdokumentet ska implementeras.
Gemensamt
 Ordningsregler och konsekvenser ska kontinuerligt tas upp med eleverna och
en gång per läsår delas ut till vårdnadshavare. Vid behov uppdateras dessa.
Personalen
 All personal bidrar med vad vi kan ha för olika övningar och tips och ideer för
att målen i Årlig Plan ska uppnås. En pärm finns i personalrummet där vi
samlar detta material.
Trygghetsgruppen
 Ur värdegrundskursen 7.5 poäng, som Helen, Anne och Kjell går, kommer
arbetslaget ta del av vissa skrifter och diskussionsunderlag. Dessa används
som en grund för diskussioner.
 Tid avsätt för att all personal ska vara med i det systematiska arbetet med
årlig plan.
 Tid avsätts för pedagogiska diskussioner utifrån gemensamt material i
blandade grupper för att öka trygghet och förståelse i personalgruppen.
Ansvarig:
Rektor
Trygghetsgruppen
All personal
Målet mäts genom:
Medarbetarsamtal
läsåret 2013/2014
Personalenkät
febr 2014
Diskussioner och samtal utifrån gemensam
litteratur/media löpande under läsåret.
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 8
2017-07-15
5. Bygga upp och förstärka relationer både vuxen – vuxen, vuxen – barn
och barn – barn.
Gemensamt
 Mer samarbeten kring olika teman tex utifrån gemensamma filmer eller
litteratur där fritidstiden planeras upp med samma tema som grund.
 Alla hälsar trevligt på varandra (med namn om man vet det).
 Stärka relationer vuxen – barn genom grupparbeten med blandade
åldersgrupper.
Trygghetsgruppen
 Regelbundna träffar och samverkan med trygghetsgrupperna i
småskoleområdet genomförs för ett gemensamt förhållningssätt och tips och
ideér.
Personalen
 Arbetet med faddersystemet och faddergrupperna intensifieras och sprids ut
mer över skolan och över läsåret. De stora barnen får ta hand om de yngre i
olika situationer. År 3 är faddrar till F-klassen, år 4 är faddrar till år 1, år 5 är
faddrar till år 2 och år 6 har övergripande ansvar som gruppledare i respektive
grupp.
 Alla som är ute som rastvärd ska vara detta aktivt. Det vill säga att man är
mån om att få en relation till alla elever på skolan.
 Gruppdiskussioner i blandade grupper för att bygga relationer.
 Samarbetsövningar i personalgruppen.
Kamratstödjarna
 Kamratstödjarnas främjande arbete ska mer ut i klasserna i form av
gemensamma klassaktiviteter som kamratstödjarna håller i.
Ansvarig:
Rektor
Klasslärare
Pedagogisk personal
Målet mäts genom:
Trivselenkät
nov 2013
april 2014 (vid behov)
Personalenkät
febr 2014
.
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 9
2017-07-15
FRÄMJANDE ARBETE
(Arbetet som vi hela tiden gör för att främja en god stämning på vår skola)
 Vid början av varje konferens kommer vi att arbeta aktivt med målen i vår
årliga plan. Tid avsätts då för att vi ska utvärdera vad vi arbetat med i varje
klass utifrån de mål och åtgärder som finns i planen. Detta för att vårt
arbete med Årlig Plan ska bli systematiskt.
 Då vi har denna gemensamma tid för Årlig Plan kommer vi även att stämma
av hur det är i varje klass just den veckan. Vilka behov ser vi att det finns
utifrån årlig plan och värdegrund som vi behöver arbeta aktivt med. Detta
för att få in arbetet med kartläggning i den dagliga verksamheten.
 Kamratstödjare har vi från år 3 – 6. Två elever från varje klass väljs genom
sluten omröstning. Klasslärare och trygghetsgrupp ansvarar för att eleven
som väljs är lämplig för uppdraget, det vill säga vi vuxna har ansvaret för
det slutgiltiga beslutet.
 Kamratstödjare är valda elever som i samarbete med Trygghetsgruppen
arbetar med att främja en god atmosfär/gemenskap på skolan.
 Kamratstödjarna deltar i kamratstödjarträffar och utbildningsdagar
tillsammans med trygghetsgruppen. Därför är det viktigt att de väljs för
minst ett läsår. Skulle det vara så att förutsättningarna förändras så finns
det möjlighet att välja en ny.
 Kamratstödjarna ska även ansvara för att nå ut till år F-2 med sitt främjande
arbete så även dessa vet vad kamratstödjarna gör på skolan.
 Förslag på material för arbete med värdegrund och målen i årlig plan finns
på en hylla i personalrummet.
 Kamratstödjare och trygghetsgruppen genomför och initierar till olika
aktiviteter på skolan för att få ett så gott klimat som möjligt.
 Värdegrundsarbete är klasslärarens ansvar och ska finnas med i de
pedagogiska planeringarna.
 Trivselenkät genomförs i slutet av hösterminen och vid behov även under
våren.
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 10
2017-07-15
ÖVERGRIPANDE FÖREBYGGANDE ARBETE
(arbete som vi gör utifrån behoven på vår skola)
Förutom det förebyggande arbete vi på skolan gör som syftar till respektive mål i
vår Årliga Plan arbetar vi förebyggande på ett mer övergripande sätt utifrån de
kartläggningar som har gjorts.
 Alla som arbetar i skolan visar i sitt dagliga arbete att de inte accepterar
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling genom att direkt
påpeka det felaktiga beteendet.
 Alla tänker på att förstärka det positiva beteendet hos eleverna. För att komma
fram till gemensamt förhållningssätt kommer vi läsa och diskutera utifrån olika
artiklar och litteratur.
 Det är av stor vikt att all personal får vetskap om vilka elever som på något
sätt kränker andra elever eller vuxna. All personal har tystnadsplikt och alla
deltar i detta viktiga arbete.
 Trygghetsgruppen finns som resurs vid misstänkt eller konstaterad
diskriminering eller annan kränkande behandling.
 Trygghetsgruppen och elevhälsoteamet erbjuds fortbildning minst en
gång/läsår.
 Förväntansdokument implementeras bland personal, vårdnadshavare och
elever.
 Uppdragsbeskrivningarna för rastvärdar, kamratstödjare och trygghetsgruppen
kommer förankras och implementeras i personalgruppen och bland eleverna.
 Klassläraren genomför och sammanställer enkäterna därefter lämnas
resultatet till trygghetsgruppen. Om det framkommer något som
trygghetsgruppen eller EHT behöver veta så överlämnas detta omedelbart till
dem.
 Under rasterna finns personal ute bland eleverna, dessa arbetar utifrån
föregående års kartläggning av trygga och otrygga platser.
 Under måndagsrasten är all personal ute för att öka sammanhållningen och
tryggheten på skolan.
Respektive klasslärare har det övergripande ansvaret
Trygghetsgrupp samt Elevhälsoteam är behjälpliga i detta
Rektor ansvarar för arbetet med Årliga planen
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 11
2017-07-15
VEM GÖR VAD PÅ SKOLAN?
All personal måste rapportera ev. diskriminerande och annan kränkande
behandling till klassläraren som omedelbart informerar (anmäler) detta till rektor.
Trygghetsgruppen och elevhälsoteamet finns som resurs.
Vid misstänkt eller konstaterad diskriminering eller annan
kränkande behandling:
Trygghetsgruppen gör en utredning i samråd med till exempel: vårdnadshavare,
lärare, och elevhälsoteamet.
Rektor har huvudansvaret och ser till att anmälan kommer till förvaltningen.
Arbetsgång för personal i samband med diskriminering eller
annan kränkande behandling när det gäller barn-barn:
1. Ta hand om den utsatta eleven! Ta reda på vad som hänt! Dokumentera. I
första hand är det klassläraren/mentorn som ansvarar. Rektor informeras om
kränkning och/eller diskriminering för att göra anmälan till förvaltningen.
2. Man ska alltid tänka efter om man kan ändra på något i elevens närmiljö på
skolan eller i klassen så att det blir bättre för eleven/eleverna.
3. Om allvarlig kränkning/diskriminering konstaterats och inte upphört kontaktas
trygghetsgruppen som bistår mentorn i ärendet. Rektor informeras alltid.
4. Mentor och trygghetsgruppen pratar med övriga inblandade och lyssnar till
deras version av det inträffade! Dokumentera.
5. Avtala tid för kontinuerlig uppföljning.
6. Enkät för att undersöka hur situationen är i klassen genomförs vid behov av
mentorn.
7. Trygghetsgruppen informerar mentorn. Vårdnadshavare informeras av
mentorn. Övrig personal informeras av mentor eller trygghetsgrupp.
8. Kränkningar anmäls och dokumenteras.
Vid fortsatt diskriminering eller annan kränkande behandling
1. Nya anmälan görs och Rektor kallar till en elevvårdskonferens.
2. Vid behov kommer vi att kontakta någon utanför skolan för konsultation.
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 12
2017-07-15
Om personal misstänks för diskriminering eller annan kränkande
behandling ska rektor eller någon annan chef ansvara för
utredningen.
Då personal utsätter elev på skolan för kränkande behandling eller diskriminerar
utifrån kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet är det rektors skyldighet att åtgärda detta direkt
enligt nedan beskriven arbetsordning.
1. Rektor informeras om det inträffade, och sätter sig omgående in i ärendet.
Anmäler detta till förvaltningen skyndsamt.
2. Rektor tillsammans med annan personal (ex ur trygghetsgruppen) träffar den
elev som blivit kränkt, och i vittnes närvaro fångar upp den drabbades syn på
situationen. Mötet dokumenteras.
3. Efter att kort ha informerats om det inträffade tillkallar rektorn den berörda.
Möjlighet att ta med stödperson finns. Mötet dokumenteras av person som
rektor utsett.
4. Bedöms kränkningen som grov skall rektor omgående anmäla detta till högre
chef för beslut om åtgärd.
5. Upprepas kränkningen vidtar högre chef lämplig åtgärd.
Elevhälsa för Holmsjö skola F-6 och fritidshem
Rektor
Socialpedagog
Specialpedagog
Skolsköterska
Kjell Prahl
RoseMarie Olsson
Katarina Hellsén
EvaLotta Svensson
Trygghetsgrupp: Anne Månsson
Trygghetsgrupp Mikael Hoff
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
0455-303880
0455-303969
0455-301052
0455-303628
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0455-321052
0455-321077
[email protected]
[email protected]
Sidan 13
2017-07-15
Bilaga till Likabehandlingsplan. Används vid dokumentation av
diskriminering/kränkande behandling. Ska diarieföras med sekretess.
Minnesanteckningar vid diskriminering, kränkning, hot och våld.
Datum:
Namn på den/de som blivit utsatt
Elevnamn
Personnummer
Namn på den/de som utsatt
Elevnamn
Personnummer
Beskrivning av händelseförlopp Samtal med berörda och närvarande vittnen
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 14
2017-07-15
Vidtagna åtgärder Ange typ av åtgärd ex samtal, telefonsamtal, med vem…
Beslut
Ansvarig
Uppföljning Beskriv när, hur, vem.
Ansvarig
_______________________________
Vårdnadshavares namnteckning
_______________________________
Vårdnadshavares namnteckning
_______________________________
Elev namnteckning
_______________________________
Elev namnteckning
_______________________________
Rektor
_______________________________
Övrig
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 15
2017-07-15
*2013-02
Anmälan lämnas till BUN:s kansli omgående.
En kopia förvaras i diariet för resp. enhet.
Anmälan om kränkande behandling
Skollagen 6 kap 10 §
Enhetens diarienummer:
Klass
Förskola/skola/enhet
Vad har hänt?

Diskriminering

Trakasserier

Kränkande behandling

Utredning har påbörjats.
När beräknas den vara klar?
Annat som kan vara av vikt att redovisa.

Utredning har slutförts
När?
Annat som kan vara av vikt att redovisa
……………
………………………………………………….
Datum
Underskrift förskolechef/rektor
…………………………………………………..
Namnförtydligande
Holmsjö Årlig plan Rev:
Ver 1.0 Anne Månsson 2013-09-10
Ver 1.2 Kjell Prahl 2013-09-13
Sidan 16
2017-07-15
Download