Gravida kvinnor rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa

advertisement
Gravida kvinnor rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa
Från och med influensasäsongen 2013–14 rekommenderas gravida kvinnor vaccination under andra och tredje
trimestern (från fjärde månaden). Gravida har en ökad risk att bli allvarligt sjuka av den så kallade svininfluensan
A(H1N1)pdm09 och tidigare vaccination mot svininfluensa ger inte längre tillräckligt skydd. Vaccinationen påverkar
inte fostret.
Svininfluensa extra riskfylld för gravida
De allra flesta kvinnor som får influensa under graviditeten får en mild sjukdom. Friska, gravida kvinnor riskerar dock
att drabbas olika hårt av influensa beroende på vilken typ av influensa som är orsaken. Det har visat sig att
svininfluensa A(H1N1)pdm09 i högre utsträckning medför allvarlig sjukdom och dödlig utgång hos gravida än de
andra influensatyperna. Svininfluensan är nu en av flera typer av säsongsinfluensa och orsakade under vintern 2012–
2013 cirka 30 procent av alla influensafall. Det förekom även att personer som tidigare vaccinerats mot svininfluensa
blev sjuka, vilket tyder på att skyddseffekten av vaccinationen som gjordes under pandemin 2009–2012 nu börjar
avta.
Gravida rekommenderas vaccination
Under föregående influensasäsonger rekommenderades vaccination endast till gravida kvinnor som inte hade
vaccinerats mot svininfluensa A(H1N1)pdm09 under pandemin, dvs. med Pandemrix, eller om de hade någon kronisk
sjukdom, som hjärt­ eller lungsjukdom. Som en följd av den förhöjda risken för allvarlig sjukdom rekommenderas nu
gravida kvinnor i andra och tredje trimestern att vaccinera sig mot säsongsinfluensa inför säsongen 2013–2014. För
gravida kvinnor med underliggande kroniska sjukdomar är det naturligtvis extra viktigt att vaccineras mot influensa.
Vaccination erbjuds efter vecka 16
Frågan tas lämpligen upp vid inskrivningssamtalet på mödravårdcentralen och kvinnan erbjuds vaccination efter
graviditetsvecka 16 eller efter ett normalt ultraljud under den period då vaccinationskampanjen pågår. Risken för
allvarlig sjukdom vid influensa är störst under senare delen av graviditeten. Det är också relativt vanligt med spontana
aborter under första trimestern och om det skulle uppstå i anslutning till en influensavaccination kan det skapa oro hos
föräldrarna att aborten har ett samband med vaccinet.
Vaccination påverkar inte fostret
Flera undersökningar av vaccinernas påverkan på graviditeten har gjorts och man har inte kunnat se någon skillnad i
förekomsten av komplikationer mellan gravida kvinnor som vaccineras och inte vaccineras. Någon negativ påverkan
på fosterutvecklingen när mamman vaccineras har inte heller konstaterats. Det verkar istället som att själva
infektionen med svininfluensa kan ha negativ påverkan på fostret om mamman blir sjuk under graviditeten. Under
pandemin visade studier i Sverige, Norge och Danmark ingen ökad risk för fosterdöd hos vaccinerade kvinnor.
Positiva effekter för det nyfödda barnet
Det nyfödda barnet kan ha nytta av att mamman vaccineras, dels minskar risken för att mamman smittas under
nyföddhetsperioden och i sin tur smittar barnet, dels vet man att de antikroppar som kvinnan bildar efter vaccinationen
överförs till fostret via placenta. Hur länge och hur mycket dessa antikroppar skyddar det nyfödda barnet är dock
osäkert.
Väl beprövat vaccin
De vanliga säsongsinfluensavaccinerna, till exempel Fluarix och Vaxigrip, är av samma typ som det vaccin som under
decennier använts över hela världen, och inte av den typ med adjuvans (förstärkningsämne som ska förbättra
vaccinets effekt) som användes under pandemin 2009 (Pandemrix). Säsongsinfluensavaccinet innehåller tre olika
vaccinstammar och sedan pandemin 2009 har A(H1N1)pdm09 varit en av dessa stammar.
Eventuella biverkningar är oftast milda
Alla läkemedel kan ge biverkningar, men säsongsinfluensavaccinets biverkningar är få och vanligen milda. En vanlig
reaktion är lokala besvär vid injektionsstället. Allergiska reaktioner är ytterst sällsynta, men vaccinet bör inte ges till
äggallergiker som tidigare har haft en anafylaktisk reaktion. Till skillnad från pandemivaccinet Pandemrix finns det
inte något samband mellan säsongsinfluensavaccin och narkolepsi.
Vaccination skyddar inte till 100 procent – men minskar risken kraftigt
Vaccinet minskar kraftigt risken för att den gravida kvinnan ska drabbas av influensa, men ger inget hundraprocentigt
skydd. Det är därför viktigt att den gravida kvinnan känner till att influensa och andra luftvägsinfektioner kan bidra till
att hon blir allvarligt sjuk, framför allt under den senare delen av graviditeten. En gravid kvinna som misstänker att hon
har influensa bör direkt ta kontakt med sjukvården för medicinsk bedömning. Det kan till exempel behövas antiviral
behandling.
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/influensa
Utskriftsdatum: 3 oktober 2013
Sida 1 av 2
Gravida kvinnor rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/influensa
Utskriftsdatum: 3 oktober 2013
Sida 2 av 2
Download