Barnen ansvarar tillsammans för att påtala

advertisement
Likabehandlingsplan
Kärnegårdens förskola
2013
Utvärdering/uppföljning av föregående likabehandlingsplan.
Planen gicks igenom och utvärderades på en APT.
Vi har under året utvecklat vårt arbetssätt och blandar barnen i grupper vilket innebär
naturlig hänsyn och gemensamt lärande. Barnens frågor tas tillvara och
verksamheten präglas av respekt för barnen och deras frågor och funderingar. Vi har
arbetat intensivt och medvetet med värdegrunden. Personalen har haft diskussioner
om bemötande/förhållningssätt.
1. Vision
Alla barn på Kärnegårdens förskola ska kunna känna sig trygga och bemötas och
behandlas med respekt för den de är, oavsett kön.
Kärnegårdens förskola ska vara en miljö som är fri från förekomst av diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan.
2. Förord
Alla förskolor ska ha en aktuell och levande likabehandlingsplan. Syftet med planen
ska vara att främja barns lika rättigheter samt att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Skollagen: Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som
verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former
av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.
Lpfö98: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden
som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människor lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med
svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.
Diskrimineringslagen: Motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Barnkonventionen: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning
p.g.a föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet,
uttryckta åsikter eller tro.
2.1 Definition
Enligt skollagen (2008:571)
Kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (se nedan) kränker ett barns eller en elevs värdighet
Enligt diskrimineringslagen (2008:567)
Trakasseri: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna
Diskrimineringsgrunderna:
1. kön: att någon är kvinna eller man
2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra
ett annat kön
3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande
4. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
6. ålder: uppnådd levnadslängd.
7. religion eller annan trosuppfattning (definieras ej i lagen)
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband
med diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse,
ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma
att särskilt missgynna personer enligt diskrimineringsgrunderna, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel
som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Enligt personal på Kärnegårdens förskola:
Kränkningar kan vara:
- fysiska (slag, knuffar)
- verbala (hot, öknamn)
- psykosociala (ryktesspridning, utfrysning)
- bilder (teckningar, klotter)
- subtila (kroppsspråk, gester)
2.2 Samverkan och delaktighet
Utformningen och omfattningen av barnens deltagande i upprättandet av en
likabehandlingsplan ska anpassas efter barnens ålder och mognad. Detsamma gäller
vid uppföljning av planen.
Barnen blir delaktiga genom:
- Samtal
- Samlingar
- Intervjuer
- Valmöjligheter i verksamheten
- Åldersadekvata beslut
- Gemensamma trivselregler
Föräldrarna blir delaktiga genom:
- Föräldrasamtal/utvecklingssamtal
- Föräldramöten
- Enkätundersökningar
- Månadsblad/informationsblad
- Daglig kommunikation
- Digital fotoram.
Personalen blir delaktiga genom:
- Att diskutera planen och använda den i det vardagliga arbetet.
- Att all personal tar del av – och årligen upprättar vår likabehandlingsplan.
- Att följa upp hur likabehandlingsplanen efterföljs på arbetsplatsträffar och
veckomöten.
- Fortbildning
- Likabehandlingsgrupp
2.3 Resurser
För läsåret 13/14 finns resurser avsatt för fortbildning samt förebyggande arbete.
2.4 Ansvarsfördelning
- Förskolechef ansvarar för att årligen upprätta och utvärdera likabehandlingsplanen.
- Förskolechef har också det övergripande ansvaret för att den följs.
- Förskolechef ansvarar för att ny personal informeras om planen.
- All personal på Kärnegårdens förskola har ett gemensamt ansvar att motverka
kränkande behandling och diskriminering samt skapa en trygg miljö
- All personal på Kärnegårdens förskola ansvarar för att likabehandlingsplanen
efterlevs.
- All personal ska reflektera över de normer och värderingar han/hon förmedlar.
- All personal ansvarar för att varje höst informera barnens vårdnadshavare om
likabehandlingsplanen.
- All personal ansvarar för att vidta åtgärder när behov finns
- Barnen ansvarar tillsammans för att påtala diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling som förekommer på förskolan.
3. Främjande, förebyggande och förhindrande arbete
- Personalen är närvarande i barnens dagliga verksamhet och har god uppsikt både
inomhus och utomhus.
- I samlingar och samtal pratar vi om alla människors lika värde och om hur man är
mot varandra. Vi pratar också om känslor och att det är viktigt att berätta om man blir
ledsen av något.
- Vi formulerar tillsammans med barnen trivselregler som ska följas av både barn och
vuxna. Barnen deltar i utarbetandet efter förmåga.
- Vi läser, diskuterar och dramatiserar.
- Vi tar tillvara föräldrarnas kännedom om barnets trygghet och trivsel i förskolan
genom daglig kontakt och vid utvecklingssamtal.
- Om man ser att någon kamrat behandlas illa ska man omedelbart meddela en
vuxen. Vi poängterar också att barnen själva ska säga ifrån när de ser något.
- Vi hjälper barnen i den fria leken så att alla kan vara med och ingen hamnar
utanför.
- Vi ger varje barn talutrymme
- All personal ingriper omgående aktivt för att stoppa en pågående kränkning.
3.1 Kartläggning och nulägesanalys
Vi på Kärnegårdens förskola kartlägger genom:
- Regelbundna samtal och diskussioner på arbetsplatsträffar och kvalitetsplaneringar.
- Intervjuer och samtal med barnen.
- Daglig kontakt med föräldrarna
- Trivselfrågor diskuteras på utvecklingssamtal med föräldrarna.
- Sammanställning sker i samband med utvärdering av planen.
I förskoleåldern är det naturligt att barn prövar sig fram och lockas av andras lek och
saker. Detta kan leda till fysisk kontakt som är naturlig för åldern. Personalen ingriper
genom att visa hur man kan göra istället.
3.2 Planering inför läsåret & kompetensutveckling
Planerade åtgärder:
- Diskussion i personalgruppen om bemötande/förhållningssätt
- Läroplanen
- Föräldramöte med diskussion kring likabehandlingsfrågor
- Tilltalande miljö ute och inne
4. Mål och konkreta åtgärder
Kön:
Mål: Att ingen ska känna att det blivit olikt behandlad på grund av sitt kön
Aktiviteter för att nå målen: Vi ser till att alla barn får talutrymme oavsett om de är
pojkar eller flickor och allas åsikter är lika mycket värda. Vi diskuterar kontinuerligt i
personalgruppen vad vi kan göra för att främja jämställdhet mellan könen.
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Alla som arbetar i personalgruppen
Könsöverskridande identitet eller uttryck:
Mål: Ingen ska särbehandlas på grund av könsöverskridande identitet hos sig själv
eller inom familjebildningen.
Aktiviteter för att nå målen: Tillåtande klimat
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Alla som arbetar på förskolan
Etnisk tillhörighet:
Mål: Alla ska veta att vi är lika mycket värda oavsett vad vi har för ursprung
Aktiviteter för att nå målen: Vi diskuterar alla människors lika värde och läser böcker
inom området.
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Alla som arbetar i personalgruppen
Funktionshinder:
Mål: Alla ska veta att vi är lika mycket värda oavsett vad vi har för funktionhinder.
Aktiviteter för att nå målen: Vi diskuterar alla människors lika värde och läser böcker
inom området.
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Alla som arbetar i personalgruppen
Sexuell läggning:
Mål: Ingen ska särbehandlas på grund av sexuell läggning hos sig själv eller inom
familjebildningen.
Aktiviteter för att nå målen: Vi läser böcker om olika familjekonstellationer samt
samtalar med barnen
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Alla som arbetar på förskolan
Ålder:
Mål: Ingen ska känna sig diskriminerad på grund av sin ålder
Aktiviteter för att nå målen: I förskolan tar vi hänsyn till barnens mognad istället för
fysisk ålder och anpassar aktiviteter till mognaden.
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Alla som arbetar på förskolan
Religion eller annan trosuppfattning:
Mål: Ingen ska särbehandlas på grund av religion
Aktiviteter för att nå målen: vi erbjuder olika alternativ.
Tidpunkt: Kontinuerligt
Ansvar: Alla som arbetar på förskolan
5. Handlingsplan vid upptäckt av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling
Aktiva åtgärder när barn trakasserar eller kränker barn
Ta reda på vad som har inträffat och vad som har orsakat den uppkomna situationen.
Ansvarig: Den som upptäckt
Samtal med barnen som visar på vad som har skett, hur det kan upplevas och ger
alternativ till handling. Åtgärderna riktas till alla inblandade barn.
Ansvarig: Den som upptäckt
Återkopplar till de gemensamma trivselreglerna
Ansvarig: Den som upptäckt
Informera vårdnadshavare till de barn som är inblandade
All personal inklusive rektor på förskolan får information om det inträffade för att
hjälpa till att observera
Ansvarig: Ansvarspedagog i möjligaste mån
Om personalen inte själva har nödvändig kompetens för att klara situationen tar vi
hjälp utifrån, eventuellt specialpedagog
Ansvarig: förskolechef
Vid behov upprätta åtgärdsplan. Planen gäller i detta fall både den utsatte och
den/de barn som har utsatt andra för kränkande behandling eller trakasserier.
Ansvarig: förskolechef samt ansvarspedagog
Uppföljande åtgärder när barn trakasserar eller kränker barn
Uppföljningssamtal med inblandade efter en vecka för att se att det negativa
beteendet upphört.
Ansvarig: Upptäckare och ansvarspedagog
Om kränkningar inte upphör behöver särskilda stödåtgärder sättas in. Ett
åtgärdsprogram upprättas.
Ansvar: förskolechef, ansvarspedagog samt vårdnadshavare.
Långsiktig uppföljning och utvärdering
Personalgruppen diskuterar relationerna i barngruppen på arbetsplatsträffar om
något inträffat.
Aktiva åtgärder när vuxen trakasserar eller kränker barn
Om ett barn känner sig kränkt eller trakasserat av personal vänder sig barnet eller
förälder till ansvarspedagog, annan personal eller förskolechef. Om någon i
personalen blir informerad har denne ansvar för att delge förskolechef.
Förskolechef ansvarar för att samtal och utredning med berörda sker samt att
dokumentation upprättas.
6. Att förankra likabehandlingsplanen
Barn:
Vi visar planen och berättar om innehåll. Planen återknyts till trivselreglerna som
arbetats fram tillsammans med barnen.
Föräldrar:
Vi diskuterar/informerar om planen på föräldramöte och utvecklingssamtal.
Likabehandlingsplanen finns i föräldrapärm.
Hänvisning i arbetsplanen.
Personal:
Alla som arbetar i förskolan får ett eget exemplar av planen.
Förskolepersonalen diskuterar planens innehåll på arbetsplatsträffar.
Förskolechef informerar ny personal under introduktionssamtal.
Tillfälliga vikarier informeras om likabehandlingsplanen av personalen som tar emot
första dagen.
7. Kvalitetssäkring
Uppföljning/ Utvärdering
Planen följs upp och utvärderas på arbetsplatsträffar
Vilka insatser har gjorts?
Vilka blev effekterna?
Resultat?
Förskolechef ansvarar för att likabehandlingsplanen följs upp årligen då nya mål och
åtgärder eventuellt formuleras. Personal, barn och föräldrar är aktiva i detta arbete.
Redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts kommer att tas in i
planen för nästkommande år.
8. Årlig plan
En ny likabehandlingsplan ska upprättas årligen. Syftet med detta är att det ska vara
ett levande dokument. Förskolan ska tvingas till ett kontinuerligt arbete med att
förebygga och förhindra att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
sker.
Förskolechef ansvarar för att en ny plan återupprättas.
9. Anmälan
Om jag som barn och/eller vårdnadshavare upplever att förskolan inte har uppfyllt
kraven enligt planen kan jag vända mig till diskrimineringsombudsmannen eller
barnombudsmannen som utövar tillsyn över att lagen följs.
www.barnombudsmannen.se
www.do.se
Varberg 20130125
Elisabet Hillbom
förskolechef
Sammanställning över genomförda samtal och åtgärder gällande kränkande
behandling/diskriminering
Förskola
Barn
datum
rektor
personal
grupp
åtgärd
Bilaga till likabehandlingsplanen
Dokumentation av samtal med enskilda barn/elever
Datum:___________________________________
Barnets namn:____________________________________________________
Deltagande vuxna__________________________________________________
Ärende:_____________________________________________________________
Överenskommelse vid samtalet:_________________________________________
Uppföljning sker:______________________________________________________
Anteckningar från uppföljningssamtalet:____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Föräldrar/vårdnadshavare informerade
den…………………………av…………………………………………………………………
övrigt att notera……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Download