Likabehandlingsplan för Karlshögs förskola

advertisement
Förskoleförvaltningen
Karlshögs förskola
2014-09-01
Likabehandlingsplan
Kirsebergs förskolor har en gemensam vision om att alla barn i våra verksamheter ska
behandlas utifrån sina egna förutsättningar och kunskaper. I vår vision har vi ett tydligt
ställningstagande att se varje barn och deras kunskap som det allra viktigaste i arbetet
för allas lika värde. Att förebygga och åtgärda diskriminering och alla former av
kränkningar och aldrig acceptera att någon blir diskriminerad eller utsatt för annan
kränkande behandling.
Våra förskolors vision är:
Likabehandlingsplanen ska vara ett levande verktyg i vardagen för att upptäcka, utreda,
åtgärda, följa upp samt förankra detsamma bland personal, barn och föräldrar.
Förskolan ska vara en plats där man känner sig välkommen och trygg. Där man tillåts att
vara den man är, där man blir accepterad och där olikheter är en tillgång. Förskolan ska
vara en plats där man vågar berätta och där det finns någon som lyssnar. En plats där
man blir sedd. På förskolan ska det finnas engagemang och ges möjligheter. På förskolan
är varje dag viktig och inget är för sent. Vi lägger stor vikt vid att skapa goda relationer
med barnen och deras familjer. Detta arbete startar redan vid första besöket på
förskolan.
Definition av kränkande behandling
Kränkningar kan vara av olika slag, mellan barn eller mellan barn-vuxen. De kan vara
fysiska, verbala, psykosociala eller genom text/bilder. Vi accepterar inte någon form av
kränkande behandling.
Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den
behöver inte vara medveten eller aktiv.
Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person.
Annan kränkande behandling är:
• Att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde
• Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck
• Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
• Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna.
Med mobbning avser vi upprepade kränkningar samt att det råder en obalans i makt
mellan den som kränker och den som kränks. En viktig utgångspunkt är att den som
uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.
Vår kartläggning
Metoder som används i arbetet:
Barn
-
Utvecklingssamtal minst en gång/år
-
dokumentationer
-
Samtal med barn i grupp och enskilt
Föräldrar
-
Föräldramöte, minst en gång/läsår
-
Utvecklingssamtal minst en gång/läsår samt vid behov/önskemål
-
Föräldraråd finns och har möten 2ggr/termin.
Personal
-
Medarbetarsamtal en gång/läsår samt vid behov/önskemål
-
Arbetsmiljörond en gång/år
Verksamheten
-
Löpande kvalitetsuppföljning
-
Tillbudsrapportering
-
Arbetsplatsträffar en gång/månad
-
Pedagogiska reflektioner
-
Kontaktperson på Individ och familj finns
Vårt förebyggande arbete
I vårt förskoleområde ska respekt för alla individers likheter och olikheter genomsyra
våra verksamheter, där vi som pedagoger är positiva förebilder. Detta arbetar vi med på
följande sätt:
-
På förskolan ska vi ha regelbundna diskussioner om gemensamma grundläggande
värderingar, så som alla människors lika värde, bemötande och respekt.
-
Vi har ett medvetet förhållningssätt med ömsesidig respekt och förståelse för
allas lika värde. Vi är goda förebilder.
-
I arbetet med barnen lär vi dem hur man behandlar och respekterar varandra. Vi
diskuterar och utvecklar normer tillsammans med barnen. Vi har tydliga regler.
-
Genom dagliga samtal med barnen får vi kännedom om barnens trivsel på
förskolan.
-
Vid utvecklingssamtal, föräldramöten och daglig föräldrakontakt får vi
ytterligare insyn i barnens trivsel.
-
Vi granskar vår verksamhet genom dagliga samtal i arbetslagen och genom
regelbundna utvärderingar.
-
Vi uppmärksammar varje barn och ser dem som egna individer.
-
I arbetet med barnen använder vi oss av drama, sagor och lek.
-
Som personal är vi mycket lyhörda. Vi berömmer, bekräftar och uppmuntrar.
-
Vi övar ofta social- och emotionell träning, t.ex. konflikthantering tillsammans
med barnen.
-
Vi uppmuntrar föräldrar att komma på föräldramöten och annat som arrangeras
på förskolan.
-
Vi arbetar med barnens språkbruk, att vi alla ska använda ett välvårdat språk
befriat från kränkande handlingar.
Rutiner för att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling






Att vara steget före.
Vi vuxna ska vara observanta och cirkulera i de utrymmen barnen vistas i.
Vi vuxna ska vara observanta på samspelet mellan barnen och mellan barn och
vuxna.
Försöka ha en öppen och ärlig kontakt kollegor emellan så att man kan lyfta om
man inte tycker att ett barn blev rätt bemött.
Om ett barn har behandlats illa eller känner sig kränkt är vi extra observanta.
Ha en öppen och tydlig kontakt med föräldrarna.
Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling
Alla barns upplevelse av kränkning ska tas på allvar.
Utredning sker i samtal med inblandade och syftar till att lösa konflikten samt att hitta
vägar till en överenskommelse.



Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de
som kan ha eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt.
Utredningen bör söka utröna och analysera orsakerna till den uppkomna
situationen.
Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och
om anmälan till andra myndigheter bör göras.
Ansvarig för att utredning påbörjas är den pedagog som har uppmärksammat eller fått
information om kränkningen.
Information till vårdnadshavare ska ges samma dag. Händelsen dokumenteras och
dokumentationen arkiveras.
Att åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling

Initiativ till åtgärd tar den personal som fått kännedom om kränkningen,
arbetslaget kontaktas omgående.

Vi har direkta samtal med de inblandade, både enskilt och tillsammans.
Ansvar: arbetslaget

Samtal med vårdnadshavare sker samma dag.
Ansvar: arbetslaget

Lämpliga insatser sätts in och uppföljning sker kontinuerligt.
Ansvar: arbetslaget

Vid behov dokumenteras incidenten på särskild blankett, en pedagog utses. Denna
dokumenterande pedagog kontaktar vårdnadshavare och rektor samt informerar
arbetslaget.

Vid behov upprättas åtgärdsprogram.
Ansvar: arbetslaget

Vid behov underrättas resursteam och förskolechef.
Ansvar: arbetslaget

Vid utredning och åtgärder av allvarliga incidenter kallas alla berörda parter till
möte. Dokumentation sker. Skyddsombud informeras och vid behov görs en
anmälan till arbetsmiljöverket.
Ansvar: förskolechef
Upptäcks en kränkande behandling av ett barn försöker vi i första hand prata med eller
visa barnet hur man ska bete sig. Vi pratar också med föräldrarna. Om det behövs
kontaktar vi förskolechef.
Vid uppkomna situationer är det pedagogernas ansvar att bryta pågående konflikt.
Samtal med berörda sker direkt och händelsen dokumenteras på särskild blankett. För
att åstadkomma långsiktiga lösningar förs alltid en dialog i det dagliga arbetet gällande
bemötande och förhållningssätt. Vidtagna åtgärder dokumenteras.
Händelser som dokumenterats och där åtgärder satts in enligt dokumentet
”Dokumentation av kränkande handling” följs upp i arbetslaget. I de fall där vi kan se att
ett lärande kan vara till nytta för övrig personal kan fallet följas upp, avidentifierade,
på arbetsplatsträffar. Uppföljande åtgärder dokumenteras.
Rutiner för dokumentation
Dokumentation görs på avsedd blankett.
Blanketten arkiveras hos förskolechef.
Utvärdering/revidering
Vi ska göra en årlig återkoppling till likabehandlingsplanen. Planens utvärdering
redovisas i kvalitetsredovisningen. En ny plan upprättas gemensamt på
arbetsplatsträff vid läsårets start.
Ansvarsfördelningen
Pedagogen som uppmärksammat eller fått information om kränkningen tar ansvar för
att utredning påbörjas. Dokumenterande pedagog ansvarar för kontakten med
vårdnadshavare samt informerar arbetslaget och rektor. Vid behov kan
processledarna involveras i arbetet.
Förskolechef ansvarar för arkivering.
Förankring
Vi har avsatt en arbetsplatsträff i början på höstterminen för att låta all personal
arbeta med planens innehåll.
Planen publiceras på varje förskolas respektive hemsida på http://www.malmo.se/
och anslås på föräldrarnas anslagstavla. Vårdnadshavare ges möjlighet till
delaktighet via föräldraråd.
Planen presenteras på höstens föräldramöte. Detta innebär att man då kan föra
diskussioner om värdegrundsfrågor och förhållningssätt på detta möte.
Utvärdering och revidering
Varje vår revideras planen utifrån insamlade synpunkter från kollegor och föräldrar.
Dessa sammanställs och efter kartläggning görs en ny plan för kommande läsår.
Kartläggning
Vi har haft samtal med barnen och observerat dem i alla våra lärande miljöer. Vi har
också tittat över våra miljöer för att se vad de erbjuder våra barn. Vi har
uppmärksammat att barn kan utesluta varandra i leken pga kön, ålder eller språk.
Barns olika modersmål är något som vi pedagoger tycker att vi är mindre bra på att
uppmärksamma.
Mål inför läsåret 2014/2015

Ta reda på vilka normkriterier som råder på förskolan och arbeta fram en
plan för hur vi aktivt ska arbeta med dem.

Att se flerspråkigheten levande i verksamheten.
Åtgärder
- arbeta med genus och normkriterier. Vi ska lägga stor vikt vid detta arbete.
Föreläsning och ett nära samarbete med en genuspedagog är planerat under året.
-vi ska filma oss själva i arbetslagen och ska tillsammans med vår genuspedagog titta
på hur vi interagerar med barnen.
-föra aktiva och löpande samtal med barnen.
- vi ska kartlägga och inventera vad vi har för material för att stimulera barns olika
språk.
-vi önskar ha ett nära samarbete med föräldrarna och be dem om hjälp. De kan tex
bidra med böcker, musik och små lexikon på deras modersmål.
-vi ska bli mer aktiva med våra iPads och se över vad vi har för språkstimulerande
appar där.
Ansvariga: All verksam personal
Download