b_tjskr_Motion_elforbrukning

advertisement
1 (3)
2011-09-27
TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2011/129-379
Kommunfullmäktige
Minskad elförbrukning i Nacka
Motion den 7 mars 2011 av Sidney Holm (MP)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i sin motion att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att
ge alla Nackabor möjligheten att koppla upp sig mot lämpligt webbgränssnitt. Genom
tillgång till aktuell och enkelt tolkad data får kunden möjlighet att själv genomföra
förändringar för att minska sin energianvändning och därmed sina kostnader.
Regeringen har lagt en preposition om ett införande av timbaserad avläsning med
ambitionen att alla konsumenter på sikt ska få sin elförbrukning rapporterad på timnivå.
Införandet rekommenderas ske successivt på frivillig basis.
Kommunen har möjlighet att påverka lokalt genom sitt ägande av Nacka Energi men når
inte de kunder som får sin el via Boo Energis elnät. Att snabbt införa timavläsning för alla
kunder till Nacka Energi medför stora kostnader som kunderna måste bekosta kollektivt,
tjänsten förväntas ha låg efterfrågan. I dagsläget kan den kund som vill ha timavläsning få
det av Nacka Energi men måste då själv står för merkostnaden. Nacka Energi erbjuder
redan tillgång till månadsstatistik via ”mina sidor” och kommer successivt att lägga in data
per dag och på sikt per timme för de som önskar den tjänsten. Utveckling pågår av en app
för att göra informationen tillgänglig i kundens telefon.
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att kommunens bolag aktivt arbetar för att
möjliggöra energieffektivisering för sina kunder och bedömer att den inriktning som Nacka
Energi har för detta är rimlig. Med anledning av det föreslår stadsledningskontoret att
motionen avslås.
Förslagen i motionen
Med bakgrund av miljödebatt och ökade energipriser anser Sidney Holm, miljöpartiet de
gröna, att Nacka Energi ska ge alla sina kunder möjligheten att läsa av sin elförbrukning
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
2 (3)
löpande med hjälp av mobiltelefon eller internet. Genom möjligheten att se sin förbrukning
i realtid och med hjälp av historik och lättlästa kurvor ökar kundens möjlighet att se
mönster i sin förbrukning och minska sin elförbrukning. Lyckade exempel från USA visar
på kostnadsminskningar på mellan 15 och 30 %.
Det finns idag flera företag som satsar stort på marknaden för realtidsövervakning av
elförbrukning via enkla webbgränssnitt. Några elmätare säljer de inte, de bara utvecklar
tillämpningen att kunna se förbrukningen på webben. Flera applikationer är helt gratis och
intäkterna kommer istället genom annonser på deras webbsidor. När man väl kopplat upp
sin elmätare, kan man enkelt följa sin förbrukning via ett användarvänligt webbgränssnitt.
De största leverantörerna av gratistjänsterna är Google via sin ”Google Powermeter” och
Microsoft med ”Microsoft Hohm”.
Miljöpartiet vill att alla Nackas elabonnenter på ett lättillgängligt sätt ska få information om
sin elkonsumtion i realtid för att underlätta en förändring av sina vanor, sänka sin och i
förlängningen hela Nackas elförbrukning.
Miljöpartiet de gröna yrkar på att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att ge alla Nackabor möjligheten att koppla upp sig mot ett lämpligt
webbgränssnitt där de i ”realtid” kan följa sin elförbrukning.
Stadsledningskontorets utredning och bedömning
Nacka Energi bildades 1919 och ägs sedan 1952 av Nacka kommun. Idag är Nacka Energi
en del i koncernen Nacka Stadshus AB. Bolagets primära verksamhet är drift och
förvaltning av elnätet i bolaget Nacka Energi AB. Nacka Energi AB har dotterbolaget
Nacka Energi Försäljning AB. Styrelsen i Nacka Energi tillsätts årligen av
Kommunfullmäktige. Nacka energi bedriver endast verksamhet i Nacka. I Nacka är även
elnätsbolaget Boo Energi verksamt, Boo Energi är en ekonomisk förening som ansvarar för
elnätet till ca 12 500 kunder och är lokalt beläget i Saltsjö-Boo.
2006 beslutade regeringen att avläsning av elmätare hos konsumenter ska ske minst
månadsvis och att fakturering ska ske på basis av faktiskt förbrukning. Elbranschen hade
fram till 1 juli 2009 på sig att införa de tekniska och administrativa förändringar som
krävdes för att möjliggöra detta. 2010 lade regeringen propositionen 2010/11:153 ”Stärkt
konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt elsystem”. Där står bland annat
följande:
”Elkonsumenterna ges genom timmätning av elförbrukningen ökade möjligheter att
påverka sina elkostnader. Inriktningen i det fortsatta arbetet ska därför vara följande.
 Allt fler elkonsumenter ska få sin elförbrukning timmätt.
 På längre sikt bör det stora flertalet elkonsumenter få sin elförbrukning timmätt.
 Ett första steg ska vara att förbättra möjligheterna för elkonsumenterna att kunna
välja att få sin elförbrukning timmätt.”
3 (3)
Nacka Energi inför under 2011”Mina sidor” där kunden kan se sina avtal, fakturor och sin
förbrukning. Initialt baseras statistiken på data från månadsavläsningarna. Nästa steg blir att
bryta ner data på dagar och därefter på timmar för de som får den möjligheten. Detta
beräknas ske under vintern 2011-2012. Parallellt pågår förberedelserna att ta fram en ”app”
så att kunderna kan följa detta enkelt i sin smartphone.
För att införa timavläsning är det många frågor som behöver beaktas. Det handlar om
tekniska, avtalsmässiga och integritetstekniska frågor. Det är mycket stora mängder data
som måste sändas, hanteras och lagras vilket medför stora kostnader. Nacka Energi är redo
att påbörja införandet av timmätning på bred front när så krävs. Om regeringens
proposition går genom kommer införandet initialt vara frivilligt vilket väntas ge möjlighet
att låta kunden betala kostanden direkt. På längre sikt väntas det bli obligatoriskt att erbjuda
tjänsten ”gratis” vilket konkret innebär att alla kunder gemensamt får betala för införandet
genom ökade avgifter. Den kund som redan nu vill ha timmätning kan få det och faktureras
då för de extra kostnader som uppkommer. Nacka Energi anser att det inte är ekonomiskt
försvarbart att införa timavläsning till alla kunder snabbare än myndigheterna kräver då
intresset för detta är relativt lågt och att de flesta kunder inte kan väntas göra besparingar
som överstiger de merkostnader de får för införandet.
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att kommunens elnätsbolag arbetar aktivt för
att hjälpa sina kunder att effektivisera både vad gäller energi och effekt och att god tillgång
till data är viktigt för kunden. Det är mycket positivt att Nacka Energi arbetar aktivt för att
förenkla för sina kunder och att de har ett aktivt arbete kring dessa frågor.
Stadsledningskontoret konstaterar vidare att kommunen inte har någon rådighet för hur
Boo energi arbetar med sina kunder vilket gör att kommunen inta kan påverka så att alla
Nackabor får möjligheten.
Stadsledningskontoret ställer sig bakom den analys som Nacka Energi gör om ett
accelererat införande av timavläsning med motiveringen att kostnaderna för att införa
systemet snabbare och bredare måste tas av kunderna och att flertalet inte kan förväntas att
tjäna in den kostnadsökningen genom förändrat beteende. Det är dessutom mot Nackas
mål om möjligheten att påverka sina avgifter.
Med anledning av detta rekommenderar Stadsledningskontoret att motionen avslås.
Henrik Feldhusen
Direktör Hållbar Utveckling
Stadsledningskontoret
Download