Plan för diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Olsbackagårdens plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet
Läsår
2017/2018
1/8
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet
Ansvariga för planen
Biträdande förskolechef Anna Unné.
Ulrika Asp, förskollärare.
Martina Frölander, barnskötare.
Vår vision
I Gävle Kommuns förskolor är alla barn trygga och blir respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inget
barn i våra förskolor
är diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.
Planen gäller från
2017-07-01
Planen gäller till
2018-06-30
Läsår
2017/2018
Barnens delaktighet
Barnen blir delaktiga genom observationer, dokumentationer, samtal, reflektioner och när situationer uppstår (t ex
vid en konflikt
eller när vi tillsammans upptäcker närmiljön). Även när vi läser litteratur med barnen, serieberättelser osv, enskilt
och i grupp. Vi
pedagoger ställer frågor såsom: "Hur tänkte/kände du nu?", " Hur tror du att det kändes för hen?".
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vi informerar vårdnadshavare på möten och/eller introduktionssamtal om att vi har en likabehandlingsplan och att
den finns på vår
hemsida.
Personalens delaktighet
Vi har en återkommande punkt på arbetsplatsträffar och verksamhetsträffar. Vi har regelbundna
värdegrundsövningar och
värdegrundsdiskussioner. Varje personalgrupp genomför/följer upp/utvärderar arbetet på den egna ingången.
Förankring av planen
Personalen diskuterar likabehandlingsplanen på arbetsplatsträffar, verksamhetsträffar och planeringsdagar. För
vårdnadshavare
görs planen känd vid introduktion/möten/utvecklingssamtal. Vi arbetar med att främja likabehandling i
barngruppen. Detta sker
kontinuerligt i det vardagliga arbetet genom att ge barnen möjlighet till att utveckla sin sociala kompetens.
2/8
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Varje arbetslag har utvärderat med hjälp av uppföljningsunderlag/reflektionsunderlag.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Samtliga pedagoger tillsammans i sina arbetslag.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Kön
Olsbackagården har erbjudit könsneutrala material och miljöer. Vi pedagoger har tillämpat ett neutralt
förhållningssätt i våra
konversationer med barnen. Vi har bytt ut "han/hon" i t.ex. barnsånger och lekar, och benämnt med exempelvis
"björnen" istället
för "honom" i "Björnen sover".
Ålder
Materialet på Olsbackagården har varit tillgängligt för barnen och anpassats för den ålder som finns på respektive
ingång.
Kränkande behandling
Pedagogerna på Olsbackagården har haft återkommande diskussioner och värderingsövningar kring kränkande
behandling.
Könsidentitet eller könsuttryck
Samtliga pedagoger har varit delaktiga i diskussioner och värderingsövningar vad gäller frågor kring
könsidentitet/könsuttryck för
att kunna bemöta barn, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt sätt.
Etnisk tillhörighet/Religion eller annan trosuppfattning
Vi har erbjudit litteratur som påvisat att det finns olika sätt att leva där olika etniska tillhörigheter funnits
representerade. Miljöer
och material har påvisat en mångfald. Pedagogerna har fått fortbildning, och förskolans prioriterade mål har
synliggjorts i
verksamheten, bl.a genom en "jorden runt-resa". Arbetet med "Grön Flagg" har genomsyrat läsåret.
Pedagogerna har informerat om förskolans traditioner. Vårdnadshavare har getts möjlighet att delge familjens
traditioner.
Sexuell läggning
Litteratur som påvisar att det finns olika sätt att leva har funnits tillgängligt. Pedagogerna har tillämpat ett öppet
förhållningssätt,
och har en medvetenhet om att det finns olika sätt att leva.
Funktionsnedsättning/Tillgänglighet
Olsbackagården har strävat mot att inom/utomhusmiljöerna ska ha varit så tillgängliga som möjligt, och att alla
barn har
getts möjlighet att delta i all verksamhet. Vi har organiserat/ utformat verksamheten efter barnets behov och
förmågor.
Årets plan ska utvärderas senast
18-04-23
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Ingångsvis via uppföljningar och reflektionsunderlag. Likabehandlarna utvärderar därefter planen.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Bitr. förskolechef Anna Unné, Martina Frölander, Ulrika Asp
3/8
Främjande insatser
Namn
2017/2018
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Kön
Olsbackagården har erbjudit könsneutrala material och miljöer, som granskas och kompletteras vid behov. Varje
ingång
har kön/genus/normbrytande inspirationsbilder som påvisar en bredd. Vi pedagoger har tillämpat ett neutralt
förhållningssätt i våra konversationer med barnen. Vi har bytt ut "han/hon" i t.ex. barnsånger och lekar, och
benämnt
med exempelvis "björnen" istället för "honom" i "Björnen sover".
Ålder
Materialet på Olsbackagården ska ha varit tillgängligt för barnen såväl inom som utomhus och anpassats för den
ålder
som finns på respektive ingång. Vi strävar efter att ha stegrande material och miljöer på våra ingångar.
Inspirationsbilder
som visar olika åldrar/stegrande utmaningar på varje ingång.
Kränkande behandling
Pedagogerna på Olsbackagården har haft återkommande diskussioner och värderingsövningar kring kränkande
behandling. Vi har genomfört diskussions/värderingsövningar fortlöpande bl.a på verksamhetsträffar. I
verksamheten
arbetar vi aktivt med att förebygga och följa upp ev. kränkningar. Pedagogerna arbetar aktivt i verksamheten med
allas
lika värde, och hur man är en bra kompis samt hur vi bemöter varandra.
Könsidentitet eller könsuttryck
Samtliga pedagoger har varit delaktiga i diskussioner och värderingsövningar vad gäller frågor kring
könsidentitet/könsuttryck för att kunna bemöta barn, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt sätt. Vi
pedagoger
har tillämpat ett normkritiskt förhållningssätt, och har via material och miljöer skapat förutsättningar för alla, och
har
uppmuntrat barnen att utveckla sina förmågor och intressen.
Etnisk tillhörighet/Religion eller annan trosuppfattning
Vi har erbjudit litteratur som påvisat att det finns olika sätt att leva där olika etniska tillhörigheter funnits
representerade. Miljöer och /bilder har påvisat en mångfald. Pedagogerna har informerat om förskolans
traditioner.
Vårdnadshavare har getts möjlighet att delge familjens traditioner. Pedagogerna har vid introduktion kartlagt vilka
språk
som talas i barnets hemmiljö. Detta för att stimulera barnets språkutveckling, och för att vårdnadshavare ska
kunna
delge pedagoger ev. ord eller uttryck på modersmålet och ev.behov av tolk.
Sexuell läggning
Genom samarbete med biblioteket har vi erbjudit litteratur som påvisar att det finns olika sätt att leva. Vid
introduktion
har vi använt oss av frågeställningen "hur ser er familj ut?". Pedagogerna har använt sig av ordet
"vårdnadshavare", och
har tillämpat ett öppet förhållningssätt, samt medvetenhet om att det finns olika sätt att leva.
Funktionsnedsättning/Tillgänglighet
Olsbackagården har strävat mot att inom/utomhusmiljöerna ska ha varit så tillgängliga som möjligt, och att alla
barn har
getts möjlighet att delta i all verksamhet. Vi har organiserat/ utformat verksamheten efter barnets behov och
förmågor. Pedagogerna har använt sig av bildscheman, stödtecken och har tillämpat ett lågaffektivt
förhållningssätt. Vid
behov samverkar pedagogerna med Elevhälsoteamet och andra berörda instanser.
* Samtliga mål ovan följs upp kontinuerligt under läsåret med hjälp av uppföljningsunderlag. Varje arbetslag följer
upp
arbetet ingångsvis. Likabehandlarna utvärderar planen senast v.17 2018.
Insats
Kön
Vi erbjuder en könsneutral miljö som stimulerar lek oavsett kön. Material och miljöer granskas och kompletteras
vid
behov.
Kön/genus/normbrytande inspirationsbilder på varje ingång påvisar en bredd.
Vi pedagoger tillämpar alltid ett neutralt förhållningssätt i våra konversationer med barnen.
Ålder
4/8
Vi har åldersanpassade miljöer såväl inomhus som utomhus, och materialet är tillgängligt för barnen. Materialet
och
miljöerna på ingångarna är "stegrande".
Inspirationsbilder som visar olika åldrar/ stegrande utmaningar på varje ingång påvisar en bredd.
Kränkande behandling
Vi ska genomföra diskussions/värderingsövningar fortlöpande, bl.a på verksamhetsträffar. I verksamheten arbetar
vi
aktivt med att förebygga och följa upp ev. kränkningar. Pedagogerna arbetar aktivt i verksamheten med "Allas lika
värde", och hur man är en bra kompis, och hur vi bemöter varandra.
Könsidentitet eller könsuttryck
Vi tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt och skapar via material och miljöer förutsättningar för alla, och
uppmuntrar
barnen att utveckla sina förmågor och intressen. Pedagogerna kommer via värderingsövningar och
diskussionsfrågor att
fortbilda sig.
Etnisk tillhörighet/Religion eller annan trosuppfattning
Vi ska ha en bredd i vårt utbud av litteratur genom att samarbeta med biblioteket. Miljöer, material och bilder
påvisar en
mångfald. För att stimulera barnets språkutveckling kartlägger pedagogerna vilka språk som talas i hemmet. Vi
delger
även förskolans traditioner och ger möjlighet för vårdnadshavare att delge hemmets traditioner.
Sexuell läggning
Vi ska ha en bredd i vårt utbud av litteratur genom att samarbeta med biblioteket. Vid introduktion använder vi oss
av
frågeställningen "Hur ser er familj ut?" Vi använder oss av ordet "vårdnadshavare", och har ett öppet
förhållningssätt
inför olika familjekonstellationer.
Funktionsnedsättning/Tillgänglighet
Vi strävar efter att alla barn ska ges möjlighet att delta i all verksamhet. Information förs vidare till alla berörda på
arbetsplatsen vid behov, samt att vi samverkar med Elevhälsoteamet (t.ex. specialpedagog, logoped) och andra
berörda instanser. Vi organiserar/ utformar verksamheten efter barnets behov och förmågor. Pedagogerna
använder
bildscheman, stödtecken och ett lågaffektivt förhållningssätt
*Under samtliga diskrimineringsgrunder sker fortlöpande värderingsövningar/diskussionsfrågor för pedagoger på
t.ex. VT
Ansvarig
Samtliga pedagoger
Datum när det ska vara klart
v. 17 2018
Download