(2p) 2. Rita en sk DNA-replikationsg

Bi 40p – Tentamen i Molekylär cellbiologi & genetik, 7 poäng.
2006-04-22
Namn:
1. Vilka processer behövs för att en polypeptidkedja ska bli
ett aktivt protein? (2p)
2. Rita en s.k. DNA-replikationsgaffel och ange vilka
enzym/faktorer som behövs för att den kontinuerligt
replikerande strängen (eng.: leading strand) ska tillverkas,
respektive den diskontinuerligt replikerande strängen (eng.: lagging
strand) ska tillverkas. Förklara funktionen för varje
enzym/faktor du anger. (3p)
3. Genfamiljer är vanliga i människans genom. Beskriv vad en genfamilj är, hur den uppstått
och vilken betydelse den har för att öka den fysiologiska repertoiren. Exemplifiera gärna med
globingenfamiljen. (3p)
4. Transkription av DNA till RNA katalyseras av RNA polymeras. Eftersom det i eukaryota
celler finns olika typer av RNA så behövs flera olika RNA polymeraser. Vad kallas dessa och
vilken typ av RNA transkriberar de? (2p)
5. Främmande gener kan uttryckas i en bakterie med s.k. rekombinant DNA teknik, beskriv
hur detta går till. Rita gärna! (3p)
6. Hur går man till väga för att sekvensera bakteriella genom via
shotgunsekvenseringsmetoden (3p)
7. Ange två gengrupper som ofta är involverade i cancerutveckling, och ange vad deras
normala funktion är. (3p)
8. Sätt in två av generna från de gengrupper du har nämt i fråga 7 i energimetabolism, i
cellsignallering eller i cellcykeln. Du nämner alltså en gen och beskriver i vilken av de tre
processerna du tro att den verkar(3p).
9. Beskriv cellcykelns 4 faser schematisk och vilka cellulära processer som initieras och pågår
under var och en av dessa (2p)
10. Membranet i två organeller, mitokondrien ocj kloroplasten, är viktiga för
energimetabolismen. Nämn dessa två processer och beskriv varför membranet är nödvändigt
för dessa processer. (2p)
11. Peptidhormon och peptidtillväxtfaktorers signal fortplantar sig ofta från cellmembranet in
till cellen, t.ex. till kärnan och generna i DNA, genom sk. signalvägar. Beskriv hur en sådan
signal kan fortplanta sig i cellen. (2p)
12. Hos hundar är mörk pälsfärg dominant över albinistisk och kort hårlag dominant över
långt. Antag att dessa effekter orsakas av två allelpar som segregerar oberoende av varandra.
Ange de mest troliga genotyperna för var och en av följande korsningar. (2p)
Föräldrafenotyper
a
b
c
d
e
mörk
mörk
mörk
mörk
mörk
kort
kort
kort
lång
kort
X
X
X
X
X
mörk kort
mörk lång
albino kort
mörk lång
mörk lång
mörk kort
9
1
1
0
3
Avkommefenotyper (proportioner)
mörk lång
albino kort
albino lång
3
3
1
1
0
0
0
1
0
3
0
1
3
1
1
Bi 40p – Tentamen i Molekylär cellbiologi & genetik, 7 poäng.
2006-04-22
Namn:
13.
a) Räkna upp 5 olika mekanismer som kan orsaka förändringar i populationers genetiska
sammansättning. Giv också en kortfattad beskrivning av vad de olika mekanismerna
innebär. (2p)
b) Vad menas med genetisk jämnvikt? (1p)