3. Ekonomisk uppföljning av kostnader för mottagande av flyktingar

advertisement
Tjänsteutlåtande
Integrationssamordnare
Mikael Kampner
/
[email protected]
2017-02-10
Dnr
KS/2016:439
Utskottet för integration och
arbetsmarknad
Ekonomisk uppföljning av kostnader för mottagande av flyktingar och
nyanlända under 2016
Förslag till beslut
Utskottet för integration och arbetsmarknad noterar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Flyktingströmmen till Europa och Sverige har ökat under hösten 2015 och påverkat
kostnadsutvecklingen under 2016. Kommunen har lyckats ta emot alla nyanlända flyktingar
enligt den kvot kommunen tilldelats av länsstyrelsen. Detta har varit möjligt tack vare ett mycket
gott samarbete inom koncernen. Alla 138 som anvisats till vår kommun har fått bostad. Få
kommuner i länet lyckades med det.
De totala kostnaderna för Upplands Väsby kommun har hamnat på ca 161 mkr varav 141 mkr
finansierades av statliga medel och 20 mkr av kommunala medel.
Största delen av ansvaret för mottagande av flyktingar och integration har historiskt varit
uppdelat mellan kommunstyrelsen, social- och äldrenämnden och utbildningsnämnden.
Social- och äldrenämnden berörs av mottagandet. De totala kostnaderna för mottagande av
flyktingar och nyanlända uppgick till ca 110 mkr år 2016, året innan var kostnaderna 47 mkr.
Samtliga kostnader finansierades med statliga medel. Schablonintäkterna för flyktingar betalas ut
under två första åren.
Den största utmaningen framåt är bostadsförsörjning och etablering.
Utbildningsnämndens totala kostnader för mottagande av nyanlända under 2016 är ca 47 mkr och
finansieras delvis av statliga pengar, ca 27 mkr, vilket motsvarar 57 % av kostnaderna.
Kommunen får återsöka pengar för asylsökande och tillståndssökande under första året. En av
utbildningsnämndens största utmaningar de närmaste åren är mottagande av nyanlända med en
god kvalitet vilken är en förutsättning för lyckad integration och etablering.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
1. Ekonomisk uppföljning av kostnader för mottagande av flyktingar och nyanlända under
2016.
Kommunledningskontoret
Per-Ola Lindahl
Utvecklingsdirektör
Mikael Kampner
Integrationssamordnare
Download