Bedömning - Learnify

advertisement
Vatten samt värme
och kyla
Lokal pedagogisk planering, årskurs 4 i kemi
Allt levande behöver vatten. Du består till två tredjedelar av vatten och du behöver få i dig cirka två
och en halv liter vatten varje dag.
Vi vill varken frysa eller svettas, utan vara lagom varma. På vintern ökar vi värmen i våra element. På
sommaren kanske vi i stället vill kyla ner luften. Du får lära dig mer om vad som händer i samband
med värme men också kyla. För kallt är det samma som mindre varmt.
Lärandemål (Centralt innehåll)
Kemin i naturen

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Partiklarnas rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande
form och gasform.
Kemin i vardagen och samhället

Vattnets egenskaper och kretslopp
Kemins metoder och arbetssätt


Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och
tidningsartiklar.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Långsiktiga mål (syfte)
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att


Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik miljö och samhälle.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.
Undervisning
Målet med undervisningen är att du ska

Veta vad sötvatten är

Veta vilka tre olika former ämnen kan finnas i, samt veta vad det heter då ett ämne övergår
från en form till en annan

Veta vad det är för fenomen som gör att skräddaren inte sjunker

Kunna beskriva vattnets kretslopp

I stora drag kunna beskriva hur avloppsvattnet renas

Veta att våra termometrar är graderade i grader Celsius, som förkortas °C

Veta vattnets fryspunkt och kokpunkt

Veta att varm luft väger mindre än kall luft

Få en inblick i hur värme kan ledas i olika material

Få en inblick i att det som är varmt ger ifrån sig strålning

Veta att några av de minsta partiklarna kallas atomer, och att de ofta sitter ihop i grupper
och kallas molekyler

Få en inblick i vad en lösning är
I undervisningen kommer du få denna kunskap genom

Genom diskussioner

Använda faktatext

Anteckningar

Filmvisning

Laboration
Bedömning
Du kommer få visa vad du lärt dig genom

Prov och läxförhör

Delta i diskussioner
Download