Likabehandlingsplan (skolmiljö)

advertisement
Likabehandlingsplan (skolmiljö)
Alla studerande skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sig egenart. Våra
utbildningar skall vara en miljö fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Kränkande behandling är en fråga som hänger samman med människosyn och grundläggande
demokratiska värderingar. All utbildning som Hermods bedriver utformas och genomförs i
överensstämmelse med dessa värderingar och vår personal har skyldighet att förebygga och förhindra
diskriminering och trakasserier. Dessutom ingår arbetet med likabehandlingsplanen i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Syftet med Likabehandlingsplanen är att främja de studerandes rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
Hermods ledning tar tydligt avstånd från alla tendenser till trakasserier och kränkande behandling och ger
personalen kunskap om hur de med aktivt arbeta kan förebygga och förhindra diskriminering och
trakasserier i enlighet med våra styrdokument/policys och denna Likabehandlingsplan. De ska omedelbart
vidta åtgärder om det har påtalats att någon studerande har utsatts för diskriminering, trakasserier eller
annan kränkande behandling. De ska även agera vid misstanke om eventuell diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande behandling. Kunskap om området har en avgörande betydelse för hur
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling förebyggs, upptäcks och motverkas, därför
informeras och utbildas vår personal inom området.
Exempel på kränkande behandling och diskriminering kan vara:
• utfrysning
• nedsättande tillmälen
• negativa kommentarer som förlöjligar och nedvärderar
• förtal och ryktesspridning
• förföljelser i olika former
• sexuella trakasserier, både fysiskt och verbalt
• bli hotad
• nedsvärtning av en person eller dennes familj
• undanhållande av eller att ge felaktig information
• fysiskt: slag och knuffar
• skriftligt: brev, e-post, sms, mms, sociala medier
Vad säger lagen?
Ur Skollagen (2010:800 1 kap 5 §):
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna
som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet
mellan människor.
Hermods AB
www.hermods.se
Version: 2013-10-14
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling.
Ur läroplanen för vuxenutbildning 2012/gymnasieskolan 2011:
Vuxenutbildning/gymnasieskolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska inom
vuxenutbildning/gymnasieskolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, könsöverskidande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för
annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.
Diskriminering och annan kränkande behandling av studerande:
Ur Skollagen (2010:800) – Åtgärder mot kränkandebehandling:
6 kap innehåller bestämmelse mot diskriminering (6 kap 1§) och krav på målinriktat arbete (6 kap 6§) i
form av skyldighet att förebygga och förhindra kränkandebehandling (6 kap 7§), krav på att en plan mot
kränkande behandling uträttas (6 kap 8 §), förbud att huvudmannen och personalen utsätter barn eller
elever för kränkande behandling (6 kap 9§) samt skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder (6 kap 10
§) och förbud mot repressalier (6 kap 11§).
Ur Diskrimineringslagen (2008:567):
2 kap. 5§: Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet
(utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till
verksamheten
2 kap. 7§: Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett
barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband
med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra trakasserier i framtiden.
Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160):
Arbetsmiljölagen syftar till att uppnå en god arbetsmiljö, bland annat avseende den psykosociala miljön.
Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt
att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Med god arbetsmiljö avses till exempel möjlighet till inflytande,
handlingsfrihet och utveckling, det handlar också om att studerande, lärare och annan personal trivs och
utvecklas i skolan/verksamheten utifrån en helhetssyn på hälsa och arbetsmiljö.
Definitioner och begrepp
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller
grupper utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Direkt diskriminering kan vara att en studerande missgynnas i förhållande till andra om missgynnandet har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Hermods AB
www.hermods.se
Version: 2013-10-14
Indirekt diskriminering kan vara om en studerande missgynnas av tillämpade bestämmelser, ett kriterium
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar en studerande
med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst
funktionshinder.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder och kön eller som är av sexuell natur. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras
av personal mot studerande eller mellan studerande.
Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier kränker en studerandes värdighet. En kränkning har ägt
rum om en person känner sig kränkt.
Mobbing
En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker
tillfoga en annan skada eller obehag.
Det är mobbing när parterna i en konflikt inte är jämnstarka, utan den ena parten är i underläge och
upplever sig kränkt eller mobbad vid upprepade tillfällen och/eller under längre tid.
Rasism
En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att den biologiska
skillnaden mellan folkgrupper och vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka,
utnyttja eller kontrollera.
Främlingsfientlighet
Rädsla för, stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller
beteendemässiga karakteristika.
Homofobi
En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck
för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.
Sexism
Negativt betraktande eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig
från normen för det kön som registreras för personen vid födseln.
Förebyggande arbete
• Personal som aktivt arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling genom att
ständigt var uppmärksamma
• Främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse genom information och utbildning
• Utbilda personal om vad kränkande behandling är och hur de bör agera vid dessa tillfällen
• I våra enkätundersökningar finns frågan om de studerande uppfattar utbildningen rättvis och likvärdig
• Använda läromedel som inte förmedlar nedvärderande bilder av personer
Hermods AB
www.hermods.se
Version: 2013-10-14
• Att vid individuella samtal och kontinuerliga gruppsamtal ta upp frågan om trivsel, trakasserier och
kränkande behandling
• Informera de studerande om Hermods Likabehandlingsplan och policys
• All personal i utbildningen tar del i arbetet med likabehandlingsplanen
• Ett kontinuerligt arbete som fokuserar på att de studerande ska bli medvetna och trygga individer som
vågar säga ifrån och påtala diskriminering och trakasserier
• Utvärderingen av arbetet mot kränkande behandling redovisas i kvalitetsredovisningen
Mål med arbetet
•
•
•
•
•
Ingen skall utsättas för någon form av kränkande behandling och att alla visar varandra respekt
All personal aktivt förhindrar alla former av kränkning
Alla studerande aktivt motverkar alla former av kränkande behandling
Om kränkande behandling äger rum en rad åtgärder vidtas för att kränkningen skall upphöra
De studerande ska känna till vem de kan vända sig till när de själva eller någon annan utsätts för
kränkande behandling
Handlings/åtgärdsplan
• Studerande som utsatts för kränkande behandling eller blir vittne till detta skall vända sig till:
undervisande lärare eller utbildningsansvarig
• Även personal som misstänker eller får kännedom om kränkande behandling skall omedelbart kontakta
undervisande lärare eller utbildningsansvarig
• Så snart Hermods personal har fått kännedom om att kränkning har inträffat skall händelsen utredas.
Utredningen sker med möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
• Återkoppling av händelsen sker till berörd personal
• Uppföljningssamtal med berörda parter genomförs av Hermods personal
• Om problemen kvarstår upprättas en åtgärdsplan med återkommande uppföljningssamtal
• Anses bedömningen av kränkningen grov kan den polisanmälas. Brott mot brottsbalken polisanmäls.
• Om studerande gör anmälan till skolledning gällande mobbning eller annan kränkande behandling, får
denna individ inte utsättas för repressalier till följd av detta.
Uppföljning
• Ansvariga för att likabehandlingsplanen upprättas och årligen, vid behov, reviderar utbildningsansvarig
tillsammans övrig personal likabehandlingsplanen.
• Studerande och personal ges årligen möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i vår
likabehandlingsplan samt våra trivselregler.
• Frågor rörande likabehandling är en naturlig del i enkäter.
• Resultatet av enkäterna ger oss ytterligare underlag för det fortsatta arbetet med likabehandlingsplanen
och operativa rutiner gällande arbetet mot kränkande behandling.
• Resultat och utvärdering av arbetet mot kränkande behandling redovisas i vår Kvalitetsredovisning
Hermods AB
www.hermods.se
Version: 2013-10-14
Download
Random flashcards
Create flashcards