Likabehandlingsplan - Bäckaskolan F-5

advertisement
BÄCKA REKTORSOMRÅDE
TRELLEBORG
Likabehandlingsplan/Plan mot
kränkande behandling
Bäckaskolans rektorsområde
grundskola/särskola
Bäckaskolans Rektorsområde
2010 - 2011
Upprättad 2006-12-01
Reviderad 2010-10-13
Version 2010-11-08
1
Vision
Alla som arbetar på Bäckaskolans rektorsområde skall verka för att skolan ska vara en trygg
arbetsplats där arbetsro råder. Skolans elever har en nära kontakt med vuxna. Detta ska ge
eleverna en trygghet då de kan vända sig till alla vuxna med förtroende. Genom vår
fadderverksamhet och genom vår samverkan mellan olika skolformer lär eleverna känna
varandra vilket innebär att de umgås och leker med varandra oavsett ålder och tillhörighet. Vi
arbetar för att alla elever ska ha rätt att utvecklas och att erhålla kunskap i en lugn och säker
miljö samt bemötas med respekt. Verksamhetens ledning såväl som personalen på
Bäckaskolans rektorsområde tar avstånd från diskriminering och annan kränkande
behandling.
Vi skapar en trygg arbetsmiljö genom:
• Att aktivt och målinriktat främja elevers lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt
könsöverskridande identitet.
• Att förebygga kränkande behandling och förhindra att elever utsätts för diskriminering
och annan kränkande behandling.
• Att varje incident av diskriminering eller kränkande behandling resulterar i en reaktion
från de vuxna i skolan.
2
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:
Diskrimineringslagen (2008:567) och
14a kap i skollagen – lagen om kränkande behandling
Definitioner
Med diskriminering avses vad gäller denna plan:
• direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än hur någon
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
• indirekt diskriminering: man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det sker
när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men
som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck samt ålder. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt
diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.
• trakasserier: ett uppträdande som kränker någon värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
• sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
• instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett
sätt som avses i punkterna och som lämnats åt någon som står i lydnads- eller
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot
denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
• kränkande behandling: är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har
samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon,
knuffas eller att rycka någon i håret.
Befogade tillsägelser
Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen.
En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan
uppleva det som kränkande.
3
Nulägesanalys
Att förebygga diskriminering och kränkande behandling
• I det dagliga arbetet aktualiseras värdegrunden som är likställd med Bäckasskolans
förväntansdokument. Värdegrundsarbetet är knutet till läroplanen samt aktuell
verksamhetsplan. På skolan arbetar personalen efter ett gemensamt
förhållningssätt och en gemensam elevsyn. Detta får vi genom fortlöpande
värdegrundsdiskussioner i klassrumsmiljö såväl som i personalgrupper.
Skolan har påbörjat samarbete med Antivåldsbyrån vars representanter kommer till skolan
och träffa våra elever samt föreläser för föräldrar och personal.
• Likabehandlingsplanen tar rektor upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar. Eleverna
informeras om likabehandlingsplanen vid skolstart av arbetslaget och under året sker
kontinuerliga diskussioner som berör de olika diskrimineringsgrunderna både i klasserna
såväl som i personalgruppen.
• Det utvecklingssamtal som äger rum varje termin mellan mentor/medmentor/elev och
vårdnadshavare ger tillfälle till samtal om varje elevs skolsituation.
• I förskoleklass samt i skolår 4 möter skolsköterskan varje elev enskilt för hälsosamtal.
• Kompisrådet består av representanter från grundskola och särskola. Kompisrådet träffas
varannan vecka tillsammans med de pedagoger som håller i Kamratstödjarna.
• Kamratstödjargruppen består av två pedagoger och två utvalda elever från varje klass från
skolår 4-6. Kamratstödjarna träffas varannan vecka. Kamratstödjarna finns ute på rasterna.
• I våras gjorde Antimobbinggruppen en utvärdering av likabehandlingsplanen för att påvisa
på hur skolans elever trivs samt en kartläggning av de platser som elever kan finna otrygga.
Skolan bedriver rastverksamhet enligt färdigställt schema. Pedagoger deltager i
rastverksamheten.
• Fadderverksamhet bedrivs på skolan där äldre elever vägleder och hjälper yngre
elever på flera olika sätt. Detta ger yngre elever en trygghet som tydligt genomsyrar hela
skoldagen.
• För att skapa en vi-känsla mellan eleverna på Bäckaskolans rektorsområde bedrivs
gemensamma friluftsdagar, temadagar samt olika traditioner, ”Hela Bäcka sjunger” samt
Bäckascenen.
Specifikt vad gäller diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
Svenska som andraspråk skall genomsyra hela skoldagen och inte
endast under specifika svenska som andraspråklektioner för elever med annat modersmål.
4
Specifikt vad gäller diskriminering på grund av religion eller annan
trosuppfattning
Eleverna får en saklig och allsidig undervisning om olika religioner och livsåskådningar vilket
ska utveckla känslan för tolerans.
Specifikt vad gäller diskriminering av sexuell läggning
Etiska diskussioner kring varierande familjekonstellationer äger rum i samhällsorienterade
ämnen.
Specifikt vad gäller diskriminering på grund av funktionshinder
Vid läsårets början inventeras lokalerna utifrån elevernas specifika behov. Undervisningen
anpassas till de elever som har funktionshinder.
Att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling
Det är skolans målsättning att ingripa så fort som möjligt då diskriminering eller annan form
av kränkande behandling har rapporterats till personalen på skolan. Bäckaskolans
rektorsområde strävar efter att varje elev ska ha en god relation till vuxna så att eleven vågar
vända sig till någon vuxen om eleven känner sig utsatt.
Trivselenkäterna ska vara ett instrument som ligger till grund för att tidigt kunna upptäcka
diskriminering eller annan kränkande behandling.
Skolans antimobbinggrupp träffas varannan månad. Vid misstanke om diskriminering eller
kränkning görs omedelbart en utredning.
All personal är informerad om platser som kan vara konfliktfyllda och söker upp dessa aktivt
vid tjänstgöring i rastverksamheten. Kamratstödjarna meddelar pedagogerna vad de har
upptäckt under rasterna. Dessa skall tillkalla en vuxen person vid behov. Kompisrådet träffas
var 14:e dag och berättar om stämningen på skolan.
Skolledningen informeras när personal har fått kännedom om diskriminering eller annan
kränkande behandling.
Att utreda och åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling
All diskriminering och annan kränkande behandling som sker på skolan skall utredas.
Diskriminering och kränkande behandling kan ske på såväl individ, grupp samt
verksamhetsnivå.
Kränkande behandling och diskriminering - vuxen mot elev
• Personal som upplever att en kollega kränker en elev ska omedelbart prata med den
som agerat tvivelaktigt.
• Rapportera kränkningen till rektor.
• Rektor har ansvar för att åtgärder vidtages.
5
Kränkande behandling och diskriminering – elev mot elev
Se Värdegrund
• Omedelbar tillrättavisning av personal till elev. Mentorn meddelas.
• Mentorn undersöker genom samtal och faktainsamling om det är kränkande
behandling eller diskriminering. Samtalet dokumenteras av mentorn.
• Om problemet kvarstår dokumenteras händelsen av elev och mentor.
• Om problemet efter en bestämd tid fortfarande kvarstår kontaktas vårdnadshavare och de
beslutande åtgärderna skickas hem.
• Vårdnadshavare, elev samt mentor finner gemensamt på en lösning som dokumenteras.
• I vissa fall kopplas rektorn in och kallar till elevvårdskonferens.
Uppföljande åtgärder
Handlingsplaner som upprättats följs upp som överenskommet. Ärendena ses över både
kontinuerligt och vid årlig utvärdering av verksamheten.
6
Planerade åtgärder avseende det kommandet året
Då vi inte har någon incidentrapportering om att någon elev känner sig utsatt för
diskriminering varken av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning kommer dessa punkter inte att behandlas enskilt.
Skolan har dock haft problem med elevers dåliga språkbruk som inte alltid kan härledas till
diskriminering eller annan kränkande behandling.
Elevers dåliga språkbruk
Arbetet gällande elevers användande av dåligt språkbruk kommer att fortsätta det innevarande
läsåret. Vid användning av dåligt språkbruk sker en omedelbar tillrättavisning. Kontakt tas
med vårdnadshavare, om språkbruket inte upphör. Allmän information ges vid föräldramöten
så att vårdnadshavare ges en möjlighet att ha en diskussion i hemmet.
Värdegrundssamtal sker kontinuerligt.
Oro i skolklasser
Skolledningen har tillsatt extra personal i dessa klasser vilket möjliggör att klasserna kan
delas in i mindre grupper under skoldagen. Berörda arbetslag har ständigt pågående
diskussioner med eleverna för en god arbetsmiljö.
Medverkan
Kamratstödjarna samt Kompisrådet medverkar i likabehandlingsarbetet genom att framföra
sina iakttagelser under skoldagen. Under de regelbundet återkommande kamratsamtalen som
sker i klassen diskuteras fortlöpande de olika diskrimineringsgrunderna och vad olika former
av kränkande behandling kan innebära. Förväntansdokumentet har utformats av personal och
elever.
7
Åtgärder för att stärka förhållningssätt
• Personalen har ett så likt förhållningssätt som möjligt genom hela dagen.
• Personal i de olika skolformerna presenterar för varandra om barnens/elevernas
svårigheter/funktionsnedsättning, för att öka kunskapen och förståelsen runt dessa barn.
• Personalen stöder och hjälper de barn som känner sig kränkta.
• Personalen är goda förebilder och markerar att vi vuxna inte accepterar kränkningar varken
till barn eller vuxna.
• Personalen bemöter barnen på ett så bra och likartat förhållningssätt som möjligt.
Kontinuerliga diskussioner om bemötande bör förekomma.
• Personal från särskola och personal från grundskola bör få möjlighet att diskutera
förhållningssätt för särskolebarns svårigheter/funktionssvårigheter.
• Fortsätta med verksamhetsbesök där besöken blir mer och mer spontana och bygger på de
olika arbetslagens egna initiativ.
• Fortsatt arbete med att finna gränsöverskridande aktiviteter.
• Samtal med barn/elever om att vara olika och ha avvikande beteende för att öka deras
kunskaper och förståelse för barn/elever med funktionsnedsättning.
Framställande, tillkännagivande och förankring av
likabehandlingsplanen.
Planen presenteras vid läsårsstart för personal, elever och vårdnadshavare som ges möjlighet
att yttra sig angående planen. Den presenteras och diskuteras även vid föräldrarådet
Bäckaforum och elevråd. Planen skall vara ett levande dokument och kunna tas upp till
diskussion när så behövs. Likabehandlingsplanen kommer att vara ett kontinuerligt inslag vid
arbetsplatsträffar. Genom ovanstående arbetsgång blir likabehandlingsplanen känd och
förankrad av elever, vårdnadshavare och personal. Likabehandlingsplanen skall finnas på
skolans hemsida och i likabehandlingspärmen.
Årligt framtagande och uppföljning
Likabehandlingsplanen följs upp och diskuteras löpande under året på arbetsplatsträffar.
Antimobbinggruppen upprättar den årliga planen vid höstterminens
början. Arbetslagen för kontinuerligt diskussioner kring likabehandlingsplanen, vid klassråd
och olika undervisningssituationer samt vid incidenter. Föräldrar i skolans föräldraråd
Bäckaforum tar årligen ställning till likabehandlingsplanen.
8
Förväntansdokument:
Av dig som personal på Bäckaskolan förväntar vi oss:
Att du är ett gott föredöme
Att du alltid, snabbt och med kraft reagerar på diskriminerande och kränkande beteende
Att du vid misstänkt diskriminering/kränkning alltid informerar mentor/rektor
Att du vid kränkning gör anmälan enlig blankett ”utredning om kränkande behandling” till
rektor
Att du deltar i skolans kompetensutveckling kring likabehandling
Att du ansvarar för att värdegrunden följs
Att du följer rastvärdsschemat och ser till att någon tar ditt pass om du får förhinder
Att du aktivt arbetar för elevdemokrati och varje vecka genomför klassråd
Att du alltid ”har öppet” för vårdnadshavare som vill besöka verksamheten
Av dig som vårdnadshavare på Bäckaskolan förväntar vi oss:
Att du tar del av skolans värdegrund och arbetar för att den följs
Att du medverkar på inskolningssamtal, IUP-samtal och föräldramöte och anmäler förhinder
om du inte kan komma
Att du ser till att ditt barn kommer till skolan och är ”undervisningsbart”, d v s är utvilat, har
ätit frukost och har rätt utrustning och kläder för skoldagen
Att du ringer och sjukanmäler ditt barn, tfn: grundskolan 0410-73 35 52,
särskolan 0410-73 30 80.
Av dig som elev på Bäckaskolan förväntar vi oss:
Att du följer skolans värdegrund
Utsatta platser för elever:
• Korridorerna
• Toaletterna
• Omklädningsrummen
• Kullarna
9
Planerade insatser
Följande insatser planeras under läsåret 2010/2011 för att främja arbetet med likabehandling
och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. (Lärare = pedagogiskt
utbildad personal)
Kurs: Likabehandling
Arbetslagsdiskussioner om likabehandling/kränkande behandling
Kontinuerliga diskussioner i antimobbinggruppen
Utvärdering likabehandlingsplanen
Revidering inför höstterminen 2011
10
Följande punkter gäller i vår strävan att följa
värdegrund och ordningsregler på Bäckaskolan
11
-
All personal påminner barnen om värdegrunds- och ordningsreglerna
-
Om ett problem uppstår har mentor/medmentor huvudansvaret att, tillsammans med
barnet, försöka lösa det. Även andra vuxna på skolan kan vara till hjälp
-
Om problemet kvarstår får barnet med stöd av mentor/medmentor, skriva ner vad som
hänt, samt vad eller vilka regler barnet brutit mot
-
Om problemet efter en bestämd tid fortfarande kvarstår, kontaktas vårdnadshavare och
de beslutade åtgärderna skickas hem
-
Barnet, vårdnadshavare och mentor/medmentor har som gemensam uppgift att hitta en
lösning på problemet
-
Vid misstänkt mobbing kontaktas alltid berörda vårdnadshavare omedelbart
Överenskommelse mellan barnet och mentor/medmentor
angående handling/handlingar som bryter mot innehållet i
värdegrund och ordningsregler på Bäckaskolan
Barnets namn: ________________________________
Skolår: _________________
Datum: ____________________
Vad har hänt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Förslag på lösning:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Utvärdering – När och Hur
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Underskrifter
______________________
Barnet
12
_______________________
Mentor/medmentor
Överenskommelse mellan vårdnadshavare, barnet och
mentor/medmentor angående handling/handlingar som bryter
mot innehållet i värdegrund och ordningsregler på Bäckaskolan
Barnets namn: ________________________________
Skolår: _________________
Datum: ____________________
Vad har hänt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Förslag på lösning:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Utvärdering – När och Hur?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Underskrifter
______________________
Barnet
_______________________
Mentor/medmentor
_____________________
Vårdnadshavare 1
________________________
Vårdnadshavare 2
13
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards