Bedömningsmatris gymnasieskola

advertisement
VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA
NORMER OCH
VÄRDEN
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Formuleringar som används
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på
verksamhetens värdegrund bland
personalen.
Det finns till viss del en gemensam
syn på verksamhetens värdegrund
bland personalen.
Det finns till stora delar en gemen- Det finns i hög grad en gemensam och förankrad syn på värdesam och förankrad syn på verkgrunden bland personalen.
samhetens värdegrund bland
personalen.
Värdegrundsarbetet
Förhållningssätt mellan
elever och personal
Arbetsklimat för elever
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Det saknas ett aktivt arbete med att Det finns i viss utsträckning ett akutveckla en förståelse för alla
tivt arbete med att utveckla en förmänniskors lika värde
ståelse för alla människors lika
värde
Det finns till stora delar ett aktivt
arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde
Det finns i hög grad ett aktivt
arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika
värde
Det saknas eller finns i liten utsträckning ett systematiskt arbete
mot diskriminering och kränkande
behandling med utgångspunkt från
en plan.
Det bedrivs i viss utsträckning ett
systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med
utgångspunkt från en plan.
Det bedrivs ett till stora delar ett
systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling
med utgångspunkt från en plan.
Det bedrivs i hög grad ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en
plan.
Det saknas ett respektfullt förhållningssätt mellan:
 personal/personal,
 personal/elev
 elev/elev
Det finns brister i det respektfulla
förhållningssätet mellan:
 personal/personal,
 personal/elev
 elev/elev
Det finns till stora delar ett respektfullt förhållningssätt mellan:
 personal/personal
 personal/elev
 elev/elev
Det finns i hög grad ett respektfullt förhållningssätt mellan:
 personal/personal,
 personal/elev
 elev/elev
Det är sällan eller aldrig arbetsro/studiero i verksamheten.
Det är till viss del arbetsro/ studiero
i verksamheten
Det är oftast arbetsro/ studiero i
verksamheten.
Hela verksamheten präglas i
hög grad av arbetsro/studiero.
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
1
KUNSKAPER
Formuleringar som används
Hur gymnasieskolan
arbetar så att varje elev
ges möjlighet att nå examensmålen
1,0
Stora brister i kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
2,0
Mindre god kvalitet
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Undervisningen är sällan eller aldrig Undervisningen är delvis strukturestrukturerad.
rad.
Undervisningen är till stora
delar strukturerad.
Undervisningen är i hög grad
strukturerad.
Undervisningen anknyter inte alls
eller i liten utsträckning till det nationella programmets examensmål.
Undervisningen anknyter till viss
del till det nationella programmets
examensmål.
Undervisningen anknyter till
stora delar till det nationella
programmets examensmål.
Undervisningen anknyter i hög
grad till det nationella programmets examensmål.
Eleverna förstår sällan eller aldrig
syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka kunskaper de ska få
möjlighet att utveckla och hur de ska
få visa sina kunskaper.
Eleverna förstår i viss mån syftet
med aktiviteter i undervisningen,
vilka kunskaper de ska få möjlighet
att utveckla och hur de ska få visa
sina kunskaper.
Eleverna förstår i relativt stor
utsträckning syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka kunskaper de ska få möjlighet att
utveckla och hur de ska få visa
sina kunskaper.
Eleverna förstår i stor utsträckning syftet med aktiviteter i
undervisningen, vilka kunskaper de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa
sina kunskaper.
Eleverna ges sällan eller aldrig möj- Eleverna får ibland pröva olika arlighet att pröva olika arbetssätt och betssätt och arbetsformer.
arbetsformer.
Eleverna får vanligtvis pröva
olika arbetssätt och arbetsformer.
Eleverna får i hög grad pröva
olika arbetssätt och arbetsformer.
Eleverna ges sällan eller aldrig möj- Eleverna får ibland möjligheter till
ligheter till ämnesövergripande arämnesövergripande arbete för att få
bete för att få överblick och samöverblick och sammanhang
manhang
Eleverna får ofta möjligheter till
ämnesövergripande arbete för
att få överblick och sammanhang
Eleverna får i stor utsträckning
möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick
och sammanhang
Eleverna ges i liten utsträckning
möjlighet att utvecklas så långt som
möjligt.
Eleverna ges till stora delar
möjlighet att utvecklas så långt
som möjligt.
Eleverna ges i hög grad möjlighet att utvecklas så långt som
möjligt.
Eleverna ges till viss del möjlighet
att utvecklas så långt som möjligt.
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
2
Eleverna ges i liten utsträckning
möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
Hur verksamheten anpassas till elever i behov
av särskilt stöd
Miljön som stöd för lärandet
Eleverna ges i viss mån möjlighet
att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera
ståndpunkter
Eleverna ges i relativt stor utsträckning möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
Eleverna ges i stor utsträckning
möjlighet att använda sig av ett
kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
Arbetssätt som stimulerar samarbete Arbetssätt som stimulerar samarbete Arbetssätt som stimulerar sammellan eleverna i deras lärande före- mellan eleverna i deras lärande fö- arbete mellan eleverna i deras
kommer sällan eller saknas helt.
rekommer till viss del.
lärande är vanligt förekommande.
Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan eleverna i deras
lärande förekommer i hög grad.
Arbetssätt som stimulerar språk- och Arbetssätt som stimulerar språkkommunikationsutveckling föreoch kommunikationsutveckling
kommer sällan eller saknas helt.
förekommer till viss del.
Arbetssätt som stimulerar
språk- och kommunikationsutveckling är vanligt förekommande.
Arbetssätt som stimulerar
språk- och kommunikationsutveckling förekommer i hög
grad.
Verksamheten anpassas inte alls
eller i liten utsträckning för elever i
behov av särskilt stöd.
Verksamheten anpassas till
Verksamheten anpassas i hög
stora delar för elever i behov av grad för elever i behov av särsärskilt stöd.
skilt stöd.
Verksamheten anpassas till viss del
för elever i behov av särskilt stöd.
Det saknas eller finns i liten utDet finns i viss mån strategier och
sträckning strategier och metoder för metoder för arbetet med elever i
arbetet med elever i behov av särbehov av särskilt stöd.
skilt stöd.
Det finns relativt väl fungerande strategier och metoder för
arbetet med elever i behov av
särskilt stöd.
Lärandemiljön är i liten utsträckning Lärandemiljön är delvis stimulestimulerande, utmanande och
rande, utmanande och mångsidig.
mångsidig.
Lärandemiljön är till stora delar Lärandemiljön är till stora delar
stimulerande, utmanande och
stimulerande, utmanande och
mångsidig.
mångsidig.
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
Det finns väl fungerande strategier och metoder för arbetet
med elever i behov av särskilt
stöd.
3
ANSVAR OCH INFLYTANDE FÖR
ELEVER
Formuleringar som används
Ansvar för det egna lärandet
Inflytande över
verksamheten
Demokratiska
arbetsformer
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Elever ges liten eller ingen möjlighet Elever ges viss möjlighet att ta anatt ta ansvar för sina egna handlingar svar för sina egna handlingar och
och arbetsmiljö.
arbetsmiljö.
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Elever ges till stora delar möjlighet att ta ansvar för sina egna
handlingar och arbetsmiljö.
Elever ges i hög grad möjlighet
att ta ansvar för sina egna handlingar och arbetsmiljö.
Elever ges liten eller ingen möjlighet Elever ges viss möjlighet att ta anatt ta ansvar för sitt eget lärande.
svar för sitt eget lärande.
Elever ges till stora delar möjlighet att ta ansvar för sitt eget
lärande.
Elever ges i hög grad möjlighet
att ta ansvar för sitt eget lärande.
Elevers tankar, intressen och åsikter
tas aldrig eller sällan tillvara i verksamheten.
Elevers tankar, intressen och åsikter Elevers tankar, intressen och
Elevers tankar, intressen och
tas i viss utsträckning tillvara i
åsikter tas i relativt stor utåsikter tas i hög grad tillvara i
verksamheten.
sträckning tillvara i verksamhet- verksamheten.
en.
Elever ges inga eller små möjlighet- Elever ges till viss del möjlighet att
er att påverka sin egen situation.
påverka sin egen situation.
Elever ges relativt stor möjlighet Elever ges i hög grad möjlighet
att påverka sin egen situation.
att påverka sin egen situation.
Elever har litet eller inget inflytande Elever har ett visst inflytande över
över planering, arbetssätt, och inne- planering, arbetssätt, och innehåll.
håll.
Elever har relativt stort inflytande över planering, arbetssätt,
och innehåll.
Elever har i hög grad inflytande
över planering, arbetssätt, och
innehåll
Formella forum för demokrati fungerar bristfälligt eller inte alls
Formella forum för demokrati
fungerar relativt bra.
Formella forum för demokrati
fungerar mycket bra.
Formella forum för demokrati har
vissa brister.
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
4
BEDÖMNING OCH
BETYG
Formuleringar som används
Elevers kännedom om
kunskapskraven i de
olika ämnena
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Eleverna saknar eller har dålig
Eleverna har viss kännedom om kunkännedom om kunskapskraven i de skapskraven i de olika ämnena.
olika ämnena.
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Eleverna har god kännedom om
kunskapskraven i de olika ämnena.
Eleverna har mycket god kännedom om kunskapskraven i de
olika ämnena.
Eleverna har bristande förmåga att
bedöma sina egna resultat i flertalet ämnen.
Eleverna har till viss del bristande
Elever har relativt väl utvecklad Elever har en väl utvecklad förförmåga att bedöma sina egna resultat förmåga att bedöma sina egna
måga att bedöma sina egna resuli flertalet ämnen.
resultat i flertalet ämnen
tat i flertalet ämnen.
Föräldrar och elever ges i liten
utsträckning förutsättning att få
kännedom om elevens kunskapsutveckling.
Föräldrar och elever ges i viss utFöräldrar och elever ges relativt
sträckning förutsättning att få känne- goda förutsättningar att få kändom om elevens kunskapsutveckling. nedom om elevens kunskapsutveckling.
Lärarna ger ingen eller liten återkoppling till eleverna på deras
kunskapsutveckling.
Lärarna till viss del återkoppling till
eleverna på deras kunskapsutveckling.
Planering mot examensmålen
Eleverna har i liten utsträckning
insikt i sin individuella studieplan
Eleverna har i viss utsträckning insikt Eleverna har till stora delar inEleverna har i stor utsträckning
i sin individuella studieplan
sikt i sin individuella studieplan. god insikt i sin individuella studieplan.
Gymnasieskolans arbete
för att säkra likvärdig,
allsidig och rättssäker
bedömning
Gymnasieskolan saknar eller uppvisar stora brister i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning.
Gymnasieskolan uppvisar till viss del
brister i det systematiska arbetet för
att säkra en likvärdig, allsidig och
rättssäker bedömning.
Återkoppling av elevers
lärande till elever
och/eller föräldrar
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
Föräldrar och elever ges mycket
goda förutsättningar att få kännedom om elevens kunskapsutveckling.
Lärarna till stora delar återkopp- Lärarna ger eleverna i hög grad
ling till eleverna på deras kunåterkoppling på deras kunskapsskapsutveckling.
utveckling.
Gymnasieskolan uppvisar till
stora delar god kvalitet i det
systematiska arbetet för att säkra
en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning
Gymnasieskolan uppvisar till
stora delar god kvalitet i det systematiska arbetet för att säkra en
likvärdig, allsidig och rättssäker
bedömning.
5
Utbildningsval – arbete och samhällsliv
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
Finns i viss utsträckning
Är delvis
Formuleringar som anI viss mån
vänds
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Eleverna har i liten utsträckning
Eleverna har i viss utsträckning tilltillgång
till
studieoch
yrkesväggång till studie- och yrkesvägledning
Planering inför yrkesval
ledning och får sällan eller aldrig
och får i viss mån stöd att genomföra
eller studieval
stöd att genomföra val av yrke och val av yrke och studier.
studier.
Samverkan med samhälle, arbets- Samverkan med samhälle, arbetsliv
liv och högre utbildning förekom- och högre utbildning förekommer till
Samverkan med samvissa delar i det pedagogiska arbetet.
hälle, arbetsliv och högre mer sällan eller saknas helt i det
pedagogiska arbetet.
utbildning
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Eleverna har till stora delar
tillgång till studie- och yrkesvägledning och får i relativt stor
utsträckning stöd att genomföra
val av yrke och studier.
Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning
sker relativt stor utsträckning i
det pedagogiska arbetet.
Eleverna har i hög grad tillgång
till studie- och yrkesvägledning
och får i stor utsträckning stöd att
genomföra val av yrke och studier.
Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning sker
i stor utsträckning i det pedagogiska arbetet.
6
REKTORS ANSVAR
Formuleringar som används
Hur rektor leder den pedagogiska verksamheten
Det systematiska
kvalitetsarbetet
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i kvaliteten
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Rektor saknar eller har liten kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet.
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i kvaliteten
Rektor har till vissa delar kunskap
om verksamhetens pedagogiska
kvalitet.
Rektor har till stora delar kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet.
Rektor har i hög grad kunskap
om verksamhetens pedagogiska
kvalitet.
Rektor arbetar sällan eller aldrig
för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och
medarbetare
Rektor arbetar relativt sällan för att
utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare.
Rektor arbetar till stora delar för
att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och
medarbetare.
Rektor arbetar i hög grad för att
utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och
medarbetare.
Rektor brister i ansvaret att systematiskt och kontinuerligt planera,
följa upp, utvärdera och utveckla
verksamheten
Rektor tar ett visst ansvar för att
systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp, utvärdera och
utveckla verksamheten
Rektor tar till stora delar ansvar
för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten
Rektor tar i hög grad ansvar för
att systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp, utvärdera och
utveckla verksamheten
Personal och elever medverkar i
liten utsträckning i det systematiska kvalitetsarbetet
Personal och elever medverkar till
viss del i det systematiska kvalitetsarbetet
Personal och elever medverkar
till stora delar i det systematiska
kvalitetsarbetet
Personal och elever medverkar i
hög grad i det systematiska kvalitetsarbetet
Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras inte alls eller i liten
utsträckning.
Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras till viss del.
Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras i relativt hög grad. dokumenteras i hög grad
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
7
Möjligheter till kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov
Personalen erbjuds ingen eller i
liten utsträckning kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov.
Personalen erbjuds i viss utsträckning kompetensutveckling som är
kopplad till verksamhetens behov.
Personalen erbjuds till stora delar
kompetensutveckling som är
kopplad till verksamhetens behov.
Personalen erbjuds i hög grad
kompetensutveckling som är
kopplad till verksamhetens behov.
Det saknas eller finns stora brister i
rutiner och former för samverkan
och kunskapsutbyte mellan pedagogerna
Det finns i viss mån fungerande
rutiner och former för samverkan
och kunskapsutbyte mellan pedagogerna
Det finns relativt väl fungerande
rutiner och former för samverkan
och kunskapsutbyte mellan pedagogerna
Det finns väl fungerande rutiner
och former för samverkan och
kunskapsutbyte mellan pedagogerna
Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad 2015-02-23
8
Download