Policy och folkhälsomål - Ping Pong

advertisement
2011-08-22
Policy
Policy och folkhälsomål
“Policy is rather like the elephant – you
recognize it when you see it but cannot
easily define it”
Folkhälsovetenskapens utveckling
Moment 1, folkhälsovetenskap 1,
Karolinska Institutet
(Cunningham 1963)
2 september 2011
[email protected]
Namn Efternamn
Begrepp
Decisions and actions
(policy)
Demands
Inputs
The political system
Outputs
Support
(Easton 1965)
Kontext
Policytriangeln
(Walt and Gilson 1994)
Policy: på principer grundat handlande eller tillvägagångssätt
Aktörer
Innehåll
2
Politik
Politik: De processer genom vilka makt utövas och
politiska beslut fattas.
Policy: På principer grundat handlande eller
tillvägagångssätt.
Public policy: Formella processer inom regering, statliga
myndigheter och offentlig sektor.
Health policy: Formella processer, beslut och
prioriteringar som påverkar hälsan, framför allt inom
hälso- och sjukvården.
Healthy public policy: Formella processer, beslut och
prioriteringar som påverkar befolkningens möjligheter
att leva ett så hälsosamt liv som möjligt.
Policytriangeln
22 augusti 2011
Process
- aktörer
Aktörer påverkar utvecklingen av policy







Individer (t ex Nelson Mandela)
Grupper (t ex studenter)
Organisationer (t ex Världsbanken)
NGOs (t ex Läkare utan gränser)
Multinationella företag (t ex Microsoft)
Stater eller regeringar
Nätverk bestående av flera aktörer
1
2011-08-22
Policytriangeln
- kontext
Kontext påverkar utvecklingen av policy




Politiska faktorer (t ex valår)
Ekonomiska faktorer (t ex svag/stark ekonomi)
Kulturella faktorer (t ex invandring, sekularisering)
Sociala faktorer (t ex arbetslöshet, åldersstruktur)
Policytriangeln
- process
Policyprocessen handlar om på vilket sätt en policy är initierad,
utvecklad, formulerad, förhandlad, kommunicerad,
implementerad och utvärderad.
Fyra faser återkommer i alla policyprocesser
(fast sällan linjärt)
1. Erkänna och identifiera problem (agendasetting)
2. Policyformulering
3. Policyimplementering
4. Policyutvärdering
1. Erkänna och identifiera problem (agenda
setting)
Varför hamnar vissa problem på policyagendan och
andra inte?
Målmedvetet politiskt arbete?
Reella behov?
Fiktiva behov?
”Scandal has had much more immediate
Makt?
effect on policy than research ever has”
Korruption?
(George Bernard Shaw)
Slump?
Andra orsaker?
The Policy Streams Approach
(Kingdon 1984)
The problem stream
 Finns det något problem?
The policy stream
 Finns det några lösningar?
The political stream
 Finns det någon politisk vilja?
Policy Streams Approach
(John Kingdon 1984)
Problem
Policyprocessen
1. Erkänna och identifiera problem (agenda setting)
2. Policyformulering
Policy
Politik
3. Policyimplementering
4. Policyutvärdering
När ett upplevt problem, ett förslag till lösning (policy) och ett lämpligt
politiskt läge sammanfaller så öppnas ett s.k. policyfönster
2
2011-08-22
2. Policyformulering








Utse och involvera aktörer
Klargöra syftet
Utarbeta mål
Identifiera möjliga handlingsalternativ
Analysera och jämföra möjliga handlingsalternativ
Beräkna kostnader för olika handlingsalternativ
Enas om en slutlig ”produkt”
Kommunicera resultatet
Policyprocessen
1. Erkänna och identifiera problem
2. Policyformulering
3. Policyimplementering
4. Policyutvärdering
 Initiera implementering
Policyprocessen
4. Policyutvärdering
1. Erkänna och identifiera problem
 Sätter upp mätsystem
2. Policyformulering
 Bedömer resultat och måluppfyllelse
3. Policyimplementering
 Bedömer oväntade konsekvenser
4. Policyutvärdering
 Bedömer policyn utifrån utvärderingsresultat
 Behåller, anpassar, kompletterar eller avslutar
policyn utifrån utvärderingsresultaten
Var finns policyn? Kan man ta på den?
Exempel på ”policybärare”







Deklarationer och manifest
Program och handlingsplaner
Principbeslut
Statements (auktorativa uttalanden)
Riktlinjer
Avsiktsförklaringar
”Sitter i väggarna” (outtalat)
Policyentreprenörer
En policyentreprenör är en aktör som med stor
energi och i alla möjliga sammanhang
introducerar och driver förslag till lösningar på ett
problem.
Anders Carlberg
Fryshusets grundare
och policyentreprenör
3
2011-08-22
Policyentreprenörer
Policyentreprenörer
En policyentreprenör …
 kan föra andras talan
 kan förhandla
 har kontakter
 är uthållig och engagerad
En policyentreprenör kan vara …
 politiker
 tjänsteman
 lobbyist
 forskare
 privatperson
Policyentreprenörens roll – med
ungdomsmottagning som exempel
Behov av ungdomsmottagning!
Hur underlätta för policyentreprenörer?
Agera
!
Förslag till lösning!
Politiskt gångbart!
 Hjälp med problembeskrivningar, t ex i form av
folkhälsorapportering
 Hjälp med lösningar, t ex i form av
kunskapssammanställningar
 Metodstöd, t ex Uppslagsverk barn & unga på
Statens folkhälsoinstituts webbplats (www.fhi.se)
MÅL
Folkhälsomål - globala
Mål, vision, utmaning, målområde, inriktningsmål,
huvudmål, delmål, uppnåendemål,
verksamhetsmål, prioriterade områden …
Ett mål bör vara:
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsatt
Utjämna hälsoskillnaderna inom en
generation
(WHO 2008)
4
2011-08-22
Folkhälsomål - europeiska
Folkhälsomål - nationella
Målområden (Statens folkhälsoinstitut 2003)
Hälsa 21 – hälsa för alla på 2000-talet
(WHO 1998)
EU:s hälsoprogram – tillsammans för hälsa
(EU 2008)
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning
samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Folkhälsomål - regionala
Folkhälsomål - lokala
Västra Götaland Regionen
Botkyrka kommun
Utmaningar
 Jämlika och jämställda livsvillkor
 Trygga och goda uppväxtvillkor
 Livslångt lärande
 Ökat arbetsdeltagande
 Åldrande med livskvalitet
 Goda levnadsvanor
Prioriterade områden
 Delaktighet och inflytande
 Social och ekonomisk trygghet
 Trygga och goda uppväxtvillkor
 Fysisk aktivitet och kostvanor
 Tobak, alkohol, narkotika och spel
 Säkra och sunda miljöer och produkter
Folkhälsomål – på verksamhetsnivå
Skyttorpsskolan i Salems kommun
Mål




förbättrade kostvanor
ökad fysisk aktivitet
ökad trygghet för föräldrar
förbättrad trafiksäkerhet
”Policy is the thread of conviction that
keeps a government from being the
prisoner of events”
(Michael Ignatieff 1992)
5
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards