handlingsprogram mot kränkande behandling

advertisement
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
LIKABEHANDLINGSPLAN
MOT DISKRIMINERING OCH
ANNAN KRÄNKANDE
BEHANDLING
Gäller barn - barn, barn - personal och personal – personal.
Grisbacka skola och Rödängsskolan
Reviderad i maj 2007
Sidan 1 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
TRYGGHETSGRUPPEN
Grisbacka och Rödängs skolor
Ulrika Ivarsson, Rödäng
tel. 16 54 23
Dagmar Nord, Rödäng
tel. 16 54 26
Anneli Lundberg, rektor
tel. 16 20 67
Maria Berglin, Grisbacka
tel. 16 26 40
Yvonne Hammer, Grisbacka
tel. 16 26 27
Annette Åström, Grisbacka
tel. 16 26 40
Mia Saedén, Grisbacka
tel. 16 26 43
Birgitta Cox, skolsköterska
tel. 16 26 38
Tage Ekbäck, rektor
tel. 16 26 50
Sidan 2 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
VAD SÄGER LAGARNA?
SKOLLAGEN 1 KAP 2 §
”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som
verkar inom skolan/…/ aktivt motverka alla former av kränkande behandling
såsom mobbning och rasistiska beteenden.”
LIKABEHANDLINGSLAGEN
Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Den nya lagen ska
därför främja barns och elevers lika rättigheter i all verksamhet som regleras
av nuvarande skollag. Lagen ska också motverka diskriminering och
trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Lagen ska även
förhindra och förebygga annan kränkande behandling som inte direkt kan
hänföras till dess diskrimineringsgrunder. Detta innebär att alla former av
kränkande behandling, i vilket mobbning ingår, omfattas av den nya lagen.
LÄROPLAN-94
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Ingen skall i skolan utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall
aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
UMEÅ KOMMUNS VERKSAMHETSPLANEMÅL
I Umeå kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot mobbning och annan
kränkande behandling. Skolan ska sätta tydliga gränser mot mobbning av
såväl vuxna som barn och gränserna ska vara kända av alla.
Alla skolor ska ha en plan för det förebyggande arbetet mot kränkande
behandling och trakasserier.
Såväl strategier som metoder i undervisningen måste granskas och
reflekteras så att dessa inte bidrar till konkurrens och utslagning som
grogrund för mobbning.
Sidan 3 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
VAD STÅR I VÅR LOKALA ARBETSPLAN?
 Med utgångspunkt från våra styrdokument strävar vi efter att det ska
råda nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling
 Se skolans förväntansdokument.
MEDVERKAN I PLANARBETET
 Eleverna görs delaktiga genom klassråd, elevråd och
diskussioner i klassen.
 Personalen görs delaktig genom information från arbetsgruppen.
Förslag på förändringar genom remissförfarande.
 Föräldrar och vårdnadshavare görs delaktiga genom föräldramöten och
föräldraföreningen.
Sidan 4 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
MÅLSÄTTNING:
Varje enskild som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt
skall uppleva att de får ett tillräckligt stöd från skolan att bearbeta
sina upplevelser och att skolan vidtar de åtgärder som är nödvändiga
för att särbehandlingen upphör.
Verksamheten ska organiseras och utformas på sätt som förebygger
och förhindrar trakasserier och diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och
funktionshinder, samt förebygga och förhindra alla former av
kränkningar.
VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?
Definitioner:
Kränkande särbehandling omfattar all form av kränkning av en annan
individ. Observera att definitionen av kränkande behandling alltid
utgår från den enskilde som känner sig kränkt. Det är således alltid
en subjektiv känsla som är grunden för om en kränkning ägt rum.
En kränkning har ägt rum när en person känner sig kränkt.
Kränkande behandling kan vara t ex:
1. Hån, ovänlighet eller förolämpningar.
2. Förtal (att tala illa om någon).
3. Medvetet sabotage.
4. Göra miner eller behandla någon som luft.
5. Sexuella trakasserier.
6. Rasism.
7. Text och bild, till exempel klotter, lappar, e-post, sms och mms.
Sidan 5 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
VAD ÄR MOBBNING?
Det är mobbning när en eller flera individer upprepade gånger och
under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera
personer.
Det är en negativ handling när en individ tillfogar eller försöker tillfoga
en annan person skada eller obehag.
Sådana handlingar kan utföras verbalt med hot och hån eller genom
att säga obehagliga saker som den andre inte tycker om att höra. Det
kan även vara fysiskt negativa handlingar som sparkar, knuffar, slag,
fasthållning m m.
Man kan utföra negativa handlingar utan ord eller fysisk kontakt, t ex
genom att göra grimaser och fula gester. Det är skillnad mellan direkt
mobbning (relativt öppna angrepp på offret) och indirekt mobbning
(social isolering och utfrysning).
Mobbning innebär att den som är utsatt befinner sig i underläge och
känner sig kränkt.
Det är inte mobbning när två, fysiskt och psykiskt, ungefär lika
starka personer grälar eller slåss. För att kalla det mobbning bör det
vara en viss obalans i styrkeförhållandet.
Dan Olweus
Sidan 6 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
VID ANVÄNDANDE AV UMEÅ SKOLDATANÄT:
Det är viktigt att du använder ett vårdat språk.
Användare av skoldatanätet skall visa respekt för andra såväl i
umgänget på det lokala nätet som ute på Internet.
Det är förbjudet att via nätet sprida information (texter, ljud
o s v) som till sitt innehåll kan upplevas kränkande.
Det är enligt lag förbjudet att sprida bilder utan personens
godkännande.
Sidan 7 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING:
 Arbetslagen granskar årligen den egna verksamheten utifrån kännedom
om barnens och elevernas trivsel och inflytande samt om förekomsten
av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i den
egna verksamheten.
 Varje arbetslag planerar de åtgärder som behövs för att främja
likabehandling.
 Likabehandlingsplanen görs känt för föräldrar och elever varje höst.
Arbetslagens ansvar.
 Friendsgrupp där kamratstödjare och vuxna ingår. De vuxna i
Friendsgruppen ansvarar.
 Rastkamrater. Arbetslagens ansvar.
 Kompissamtal eller liknande. Arbetslagens ansvar.
 Samtal om barns rättigheter. Arbetslagens ansvar.
 Trygghetsgrupp. Rektors ansvar.
 Skolan erbjuder pedagogerna fortbildning. Rektors ansvar.
 Etiska samtal om kommunikation på Webb. Arbetslagens ansvar.
 Ny personal och nya elever informeras om likabehandlingsplanen.
 Elever som känner sig illa behandlade kan vända sig till valfri personal
på skolan.
ATT UPPTÄCKA KRÄNKANDE BEHANDLING:
 Klassråd.
 Elevråd.
 Trivselenkät.
 Utvecklingssamtal.
 Hälsosamtal.
 Rastvaktsystem.
 Medarbetarenkät (för personal).
 Personalens observationer.
Material att jobba med finns i Trygghetspärmen i hyllan i personalrummet.
BARNEN SKA KÄNNA ATT PERSONALEN OCH
SKOLLEDNINGEN ÄR ETT TEAM SOM INTE ACCEPTERAR
TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING.
Sidan 8 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
ATT UTREDA KRÄNKANDE BEHANDLING:
 Samtalsmodell byggd på Gemensamma-Bekymmers-Metoden.
 Eventuell kontakt med resursteamet.
Kränkning mellan personal och elev:
 Rektor och elevens arbetslag samlar information om händelsen. Om




några av dessa är inblandade ansvarar annan personal.
Rektor ansvarar för vilka.
Samtal med rektor.
Berörd förälder kontaktas liksom facklig representant för den anställde.
Uppföljningssamtal inom en vecka.
Rektor ansvarar för den samlade dokumentationen. Dokumentationen
vidare till diarieföring efter avslut.
Kränkning mellan personal:
 Personalansvarig ledare agerar.
ATT ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING:
 Följa åtgärdsplan vid upptäckt av mobbning. Arbetslagens ansvar.
 Utvärdera likabehandlingsplanen en gång per år. Trygghetsgruppens
ansvar.
 Skolans resultat av antal ärenden dokumenteras. Rektors ansvar.
 Informera alla föräldrar vid förekomsten av trakasserier och kränkande
behandling i klassen.
Sidan 9 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
2017-07-15
TELEFONNUMMER TILL TILLSYNSMYNDIGHETERNA:
Barn- och elevombudet för likabehandling (BEO)
08-527 332 00
Jämställdhetsombudsmannen (Jämo)
08-440 10 68
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
08-508 887 00
Ombudsmannen mot diskriminering p g a sexuell läggning (Homo)
08-508 887 90
Handikappombudsmannen (HO)
08-20 17 70
Sidan 10 av 12
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
PERSONALDEL
Sidan 11 av 12
2017-07-15
Grisback skola och Rödängskolans
Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
Sidan 12 av 12
2017-07-15
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards